Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Wałcz
drukuj

Przedmiot działalności

Biblioteka Publiczna Gminy Wałcz jest samorządową instytucją kultury
i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz. U z 2012 r., poz. 642) oraz Statutu biblioteki -Uchwała nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 września 2020 r
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Siedziba Biblioteki mieści się w Lubnie a terenem działania w szczególności jest obszar Gminy Wałcz. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Wałcz. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, popularyzacja czytelnictwa oraz
upowszechnianie dorobku kulturalnego i gospodarczego gminy;
3) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności
informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, zbiorach innych bibliotek, muzeów
i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
4) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej
i popularyzatorskiej;
5) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między
bibliotecznej;
6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy;
7) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa
i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;
8) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
9) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki
i nauki.
3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi
działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych
zajmujących się działalnością kulturalną.
Biblioteka Publiczna Gminy Wałcz może podejmować również inne działania z zakresu kultury.

Osoby odpowiedzialne

Autor:A. Piaskowska
Odpowiada:A. Piaskowska
Wytworzył:A. Piaskowska
Data ostatniej zmiany:2021-05-21 11:40:47

Archiwum

Data Autor
2021-04-07 13:46 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 401