Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.
drukuj

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji:

Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (dalej: DFR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. - e-bip.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:

koordynator.dostepnosci@dfr.org.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 71 736 06 20, 71 736 06 21

Data publikacji strony internetowej:  2021-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

e-mail: koordynator.dostepnosci@dfr.org.pl
Telefon:  71 736 06 20, 71 736 06 21

Procedura wnioskowo-skargowa:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynku Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu:

 • w bezpośredniej okolicy wskazanego budynku znajduje się co najmniej sześć przystanków komunikacji miejskiej,
 • utwardzone dojścia do budynku i wolne od przeszkód (krawężniki, stopnie), ciągi piesze o szerokości min. 1,5 m,
 • drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi do pozostałych pomieszczeń
  o szerokości min. 0,9 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m,
 • ciągi komunikacyjne w budynku o szerokości min. 1 m, wolne od przeszkód zaburzających tę szerokość (stoliki, krzesła, drukarki),
 • przestrzeń przed drzwiami wejściowymi wolna od przeszkód utrudniających poruszanie się osobom o specjalnych potrzebach (zawinięte, nieprzytwierdzone do podłoża wycieraczki lub podobne),
 • widoczne i oznakowane drzwi, w szczególności przeszklone.

 

Siedziba DFR: al. Kasztanowa 3a-5:

 1. Stanowiska postojowe dla samochodów:
  • przed głównym budynkiem znajdują się trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami (koperta).
 2. Strefa wejścia:
  • z chodnika przed budynkiem zapewniono dostęp do podjazdu, który prowadzi do wnętrza budynku głównego (adres al. Kasztanowa 3a) połączonego z drugim budynkiem (adres al. Kasztanowa 5) łącznikiem; za drzwiami budynku głównego znajduje się winda wewnętrzna uruchamiana przez pracownika ochrony;
  • furtki w ogrodzeniu pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m;
  • do siedziby DFR prowadzą dwa wejścia; pierwsze stanowi wejście do budynku głównego gdzie znajduje się winda/platforma umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami, drugie to drzwi do których prowadzą cztery stopnie;
  • przed wejściem do budynku głównego znajduje się dzwonek wzywający;
  • w holu dostęp do windy głównej jest swobodny, niczym nie ograniczony;
  • w holu znajduje się miejsce odpoczynku; 
  • w holu znajduje się miejsce załatwienia spraw urzędowych (stolik, papier, długopis).
 3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji:
  • przy windzie na każdym piętrze została umieszczona tabliczka „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” - plan ewakuacji, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i hydrantów;
  • instalacja alarmowa przeciwpożarowa ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,;
  • drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, toalety, oznaczone piktogramami.
 4. Komunikacja pionowa budynku:
  • schody zaopatrzone są w poręcze jednostronne;
  • schody wykonane z materiałów niepowodujących poślizgu lub zabezpieczone taśmą antypoślizgową;
  • schody o wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w poręcze wypełnione od strony otwartej;
  • przy schodach poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;
  • w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 5. Punkt obsługi klienta:
  • na parterze przy wejściu do budynku głównego znajduje się Centrum Informacji (punkt informacyjny ochrony budynku).
 6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:
  • toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku  siedziby DFR,
  • na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp.
 1. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym:
  • do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / psem przewodnikiem.

Budynek Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, al. Kasztanowa 3a:

 1. Wejście do budynku od al. Kasztanowej służy jako droga ewakuacyjna dla osób znajdujących się na parterze i kolejnych piętrach.
 2. Budynek posiada jedną główną klatkę schodową wydzieloną drzwiami łączącą wszystkie kondygnacje.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526)

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848)

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

Kliknij, aby pobrać raport w PDF

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Martyna Dobrzańska
Odpowiada:Martyna Dobrzańska
Wytworzył:Martyna Dobrzańska
Data ostatniej zmiany:2023-11-20 14:48:25

Archiwum

Data Autor
2023-11-16 14:49 Bartosz Horodyski zobacz
2023-11-16 14:48 Bartosz Horodyski zobacz
2023-03-29 14:37 Bartosz Horodyski zobacz
2023-03-29 14:35 Bartosz Horodyski zobacz
2022-03-30 09:59 Bartosz Horodyski zobacz
2022-03-30 09:56 Bartosz Horodyski zobacz
2021-03-31 23:02 Marek Staniewicz zobacz
2021-03-31 22:55 Marek Staniewicz zobacz
2021-03-31 22:54 Marek Staniewicz zobacz
2021-03-31 22:25 Marek Staniewicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1153