Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
drukuj

Deklaracja dostępności

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  z siedzibą w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Elblągu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Winnik, agnieszka.winnik@epgk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 232 64 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o .o w Elblągu, ul. Szańcowa 1 :

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Agnieszka Winnik
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2022-04-04 09:23:58

Archiwum

Data Autor
2022-04-04 09:10 Administrator zobacz
2022-04-04 08:36 Administrator zobacz
2022-04-04 08:35 Piotr Lasota zobacz
2021-03-26 10:58 Piotr Lasota zobacz
2020-10-13 12:39 Piotr Lasota zobacz
2017-08-10 11:48 Maria Brejdak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 733