Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy
drukuj

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

WSTĘP:

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://osiecznica.naszabiblioteka.com/

 

Data publikacji strony internetowej : 20.10.2017

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  • dokumenty w PDF lub JPG nie są dokumentami edytowalnym

INFORMACJE DODATKOWE:

Na stronie narzędzie ułatwień dostępu (widoczne po prawej stronie w górnej części strony) a w nim:

 • podwyższony kontrast

 • możliwość powiększenia liter

 • podświetlane linki

 • skala szarości

 • jasne tło / ciemne tło

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia: 16.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy.

 

 

 

 

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaku w sprawie dostępności: Wioleta Maziarz

e-mail: gbp@gbp-osiecznica.pl lub telefonicznie: 75 73-12-163

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. Przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli dana osoba żądająca zgłasz potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmioty publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego nie jest możliwe, należy niezwłocznie poinformować wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiąće od dnia wystosowania żądania. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania można złożyc skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY:

 1. Do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy ul. Piaskowa 1b

  prowadzą schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Przed budynkiem są miejsca parkingowe.

 3. Osobami udzielającymi informacji są pracownicy GBP

 4. Budynek parterowy z szerokim korytarzem.

 5. Toaleta w budynku dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 6. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 7. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY FILIA W PAROWEJ :

 1. Pomieszczenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Parowej ws. Parowa 89a

  usytuowane są na parterze. Brak progów, śliskich nawierzchni i innych przeszkód architektonicznych . Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych.

 3. Osobami udzielającymi informacji są pracownicy GBP

 4. Budynek parterowy z szerokim korytarzem.

 5. Toaleta w budynku dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 6. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 7. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY FILIA W TOMISŁAWIU :

 1. Pomieszczenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tomisławiu ws. Tomisław 62a

  usytuowane są na parterze. Brak progów, śliskich nawierzchni i innych przeszkód architektonicznych . Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe.

 3. Osobami udzielającymi informacji są pracownicy GBP

 4. Budynek parterowy z szerokim korytarzem.

 5. Toaleta w budynku dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 6. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 7. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY FILIA W ŁAWSZOWEJ :

 1. Pomieszczenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ławszowej wsŁawszowa 81

  usytuowane są na parterze. Bariery architektoniczne dotyczące poruszania się osób niepełnosprawnych (wąskie przejścia i korytarze). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe.

 3. Osobami udzielającymi informacji są pracownicy GBP

 4. Brak toalety w budynku dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 6. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY FILIA W PRZEJĘSŁAWIU :

 1. Pomieszczenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przejęsławiu ws. Przejęsław 10, usytuowane są na parterze. Bariery architektoniczne dotyczące poruszania się osób niepełnosprawnych (schody prowadzące do wejścia, brak windy I podjazdu dla wózków inwalidzkich). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe.

 3. Osobami udzielającymi informacji są pracownicy GBP

 4. Brak toalety w budynku dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 6. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wioleta Maziarz
Odpowiada:Wioleta Maziarz
Wytworzył:Wioleta Maziarz
Data ostatniej zmiany:2022-04-13 11:58:43

Archiwum

Data Autor
2022-04-13 11:49 Wioleta Maziarz zobacz
2022-04-13 11:37 Wioleta Maziarz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 250