Biuletyn Informacji Publicznej
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o. o.
drukuj

RODO

RODO – Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119. 1) – dalej RODO − informujemy: , że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (63-200), ul. Zaciszna 5, tel. 62 747 29 48, e-mail: kontakt@jlajarocin.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@jarjarocin.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z:

a) zawarciem i wykonaniem (art. 6 ust. 1 lit b):
- umów o udostępnienie powierzchni w celach reklamowych,
- umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
- pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością,

b) realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj. :
- realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami,
- realizacją obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
- realizacją usługi przewozu,
- realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów,

c) koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj. :
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu w pojazdach i obiektach,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
- w celu wewnętrznie administracyjnym, w tym analitycznym, archiwalnym, prowadzenia marketingu bezpośredniego.

d) uzyskaniem od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z umową lub zadaniem dla którego zebrano dane osobowe. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, minimalnie przez czas wynikający z przepisów.
Ponadto, w związku z prowadzeniem przez JLA Sp. z o.o. monitoringu wizyjnego w pojazdach JLA Sp. z o.o. i na obiektach JLA Sp. z o.o., Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia zapisu nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub JLA Sp. z o.o. powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań wynikających z przepisów prawa. Ponadto podanie danych osobowych jest niezbędne dla zwarcia umowy.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:JLA Jarocin
Odpowiada:JLA Jarocin
Wytworzył:JLA Jarocin
Data ostatniej zmiany:2021-04-28 13:17:20

Archiwum

Data Autor
2021-04-28 13:16 JLA Jarocin zobacz
2021-04-28 13:15 JLA Jarocin zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 527