Biuletyn Informacji Publicznej
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej losycow.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej losycow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej losycow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2005-02-13
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-04-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla strony losycow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa losycow.pl spełnia wymagania w 83,17%. Test wykazał następujące nieprawidłowości:

- obrazy nie posiadają opisów alternatywnych

- element tytułu jest pusty

- link nie zawiera treści ani tytułu

- link nie zawiera tekstu ani tytułu, a opis alternatywny zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje

- nazwa ramki nie jest zdefiniowana

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor szkoły- Robert Dziergwa, adres poczty elektronicznej sekretariat@losycow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 785 22 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

W skład Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościelna 12, 56-500 Syców wchodzą 2 budynki: A i B.

 

Budynek A – budynek główny

Do budynku A prowadzą 2 wejścia: główne - od ul. Kościelnej oraz z tyłu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody, natomiast do wejścia tylnego prowadzi podjazd, z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, z lewej strony klatki schodowej.

Obok budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B

Do budynku B prowadzą 2 wejścia od ul. Młyńskiej. Do budynku wchodzi się z poziomu gruntu.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

Do obu budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu w szkole lub online.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewelina Dysma
Odpowiada:Robert Dziergwa
Wytworzył:Ewelina Dysma
Data ostatniej zmiany:2024-03-19 13:46:57

Archiwum

Data Autor
2021-02-05 09:59 Justyna Wach zobacz
2021-02-05 09:58 Justyna Wach zobacz
2021-02-05 09:57 Justyna Wach zobacz
2020-05-08 13:25 Ewelina Dysma zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 684