Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W ŻYWCU
drukuj

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żywcu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1. Informacja o Administratorze danych osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu z siedzibą  w 34-300 Żywiec, ul. Zielona 7

 

Informujemy także, że Inspektorem Ochrony Danych jest:
Pani Karolina Pęczkowska, z którą można się kontaktować listownie, na adres Administratora podany wyżej, z dopiskiem „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: daneosobowe@mosir-zywiec.pl

 

2. Jakie dane przetwarzamy:

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, podane nam w:

a) karcie zgłoszeniowej na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR w Żywcu

b) karcie zgłoszeniowej do szkółki pływackiej

c) umowie

d) na fakturze dla os. fizycznej

e) korespondencji/wniosku/skardze i w każdej innej sprawie związanej z działalnością statutową MOSiR w Żywcu

 

3. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

a)na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celu przeprowadzenie zawodów sportowych, klasyfikacji uczestników, ogłoszenia wyników;

 

b) w celu realizacji umowy np. wynajęcia obiektu sportowego administrowanego przez MOSiR w Żywcu lub umieszczenia w nim reklamy;

 

c) w celu odpowiedzi na Państwa korespondencję/ prowadzenia sprawy przez MOSiR w Żywcu;

 

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO

 

 

4. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające np. firma ubezpieczeniowa, firma realizująca usługę pomiaru czasu na zawodach sportowych).

c)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.5. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.6. Okres przechowywania danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

7. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:

 

a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej,czy archiwizacji dokumentacji.

b) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

8. Pozostałe informacje:

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a) warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żywcu i wynika z przepisów prawa;
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żywcu.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Daniel Szymoński
Odpowiada:Daniel Szymoński
Wytworzył:Daniel Szymoński
Data ostatniej zmiany:2018-06-11 10:01:00

Archiwum

Data Autor
2018-06-11 10:00 Daniel Szymoński zobacz
2018-06-11 09:59 Daniel Szymoński zobacz
2018-06-11 09:57 Daniel Szymoński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 790