Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
drukuj

RODO

Inspektorem ochrony danych w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie jest Piotr Piątak, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl

Klauzula informacyjna
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

 1. Administratorem danych jest Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Piątak, e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) realizacji zadań własnych wynikających ze Statutu Muzeum, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub innych przepisów prawa; b) sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Administratora; c) dochodzenia roszczeń; d) archiwizacji; e) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski; f) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i  mienia poprzez stosowanie monitoringu w oznaczonych miejscach
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO”.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy przepisów prawa.
 6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Osoba podająca dane osobowe nie posiada:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki

Autor:
Piotr Piątak
Odpowiada:
Piotr Piątak
Opublikował:
Katarzyna Juchniewicz
Data:
2020-10-08
Autor:
Piotr Piątak
Odpowiada:
Piotr Piątak
Opublikował:
Katarzyna Juchniewicz
Data:
2020-10-08

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Piątak
Odpowiada:Piotr Piątak
Wytworzył:Katarzyna Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:2020-10-08 11:23:11

Archiwum

Data Autor
2020-10-08 11:18 Piotr Piątak zobacz
2020-10-08 10:47 Katarzyna Juchniewicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 636