drukuj

Umowa założycielska

Umowa w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku


 

Zawarta w Warszawie w dniu 10 listopada 2008 r. pomiędzy:

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim, zwanym dalej „Ministrem"

a

Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Oleandrów 5, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000143956, zwaną dalej „Fundacją", w imieniu której występują:
 - Pani Jadwiga Jaraczewska - Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa notarialnego Zarządu Fundacji z dnia 5 listopada 2008 r., stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy,
  - Pan Jacek Rusiecki - Członek Zarządu Fundacji,
  - Pan Jerzy Świdrak - Członek Zarządu Fundacji.

Zważywszy, że:

 - składając hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, twórcy wolnej Rzeczypospolitej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził w liście intencyjnym z dnia 11 września 2008 roku wolę przyczynienia się do utrwalenia jego zasług i wielkości, poprzez uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu utworzenia w 90. rocznicę odzyskania niepodległości należnego mu muzeum;
- podstawowym statutowym celem Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, ustanowionej przez córki Józefa Piłsudskiego jest stworzenie miejsca pamięci związanego z jego życiem i działaniami

na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:


§1

1. Minister i Fundacja, zwani dalej „Założycielami" lub „Stronami", postanawiają z dniem 11 listopada 2008 r. utworzyć i prowadzić jako wspólną instytucję kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwaną dalej „Muzeum". Organizatorem Muzeum jest Minister.

2. Muzeum będzie działać w oparciu o postanowienia obowiązujących przepisów prawa (w tym Ustawy), niniejszej umowy oraz Statutu Muzeum, zwanego dalej „Statutem".

3. Muzeum zostanie wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra.

§2.

1. Przedmiotem działalności Muzeum będzie:
   1/ przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym, oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa.

    2/ przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji, której celem jest stworzenie na terenie „enklawy historycznej" w Sulejówku o powierzchni około 3,8 ha, usytuowanej w rejonie ulic Al. Marszałka Piłsudskiego, Oleandrów, Legionów, Ignacego Paderewskiego, kompleksu muzealnego, a obejmującą:
       - zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego budynku muzealnego o powierzchni użytkowej ok. 4.500-5.000 m2, w tym - z wystawą stałą o powierzchni ok. 1.300m ;
       - rewaloryzację i adaptację dla potrzeb kompleksu zabytkowych budynków „Willa Bzów" o pow. ok. 300 m i „Drewniak" o pow. ok. 227 m2;

      - odtworzenie terenów zabytkowej „enklawy historycznej" w tym: rewitalizację lasu, stworzenie parku - ok. 1,0 ha, odtworzenie ogrodu - ok. 2,5 ha;
       - odtworzenie oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrz Dworku "Milusin" oraz wykonanie w nim niezbędnych prac konserwatorskich.

2. Szczegółowy zakres działalności Muzeum określa Statut Muzeum, nadany przez Ministra w uzgodnieniu z Fundacją o treści zgodnej z projektem Statutu zawartym w załączniku nr 2 do Umowy, stanowiącym integralną część Umowy.

§3.

1. Strony zobowiązują się zapewnić utworzonej instytucji kultury środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej, w tym w szczególności środki na sfinansowanie kosztów administracyjnych, eksploatacyjnych, wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, w wymiarze i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Środki na finansowanie budowy Muzeum ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzić będą z dwóch źródeł:
 - w miarę możliwości z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uzależnione będą od posiadanych corocznie środków budżetowych,
 - oraz z uchwalonego przez Radę Ministrów Wieloletniego Programu Rządowego, zwanego dalej "WPR".

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się zapewnić środki do sfinansowania zadań, o których mowa w § 2 ust. l pkt 2, wynikających z harmonogramu, który z dokładną nazwą programu zostanie uchwalony odrębną uchwałą przez Radę Ministrów jako WPR. W harmonogramie określone zostaną również lata, na jakie zostanie uchwalony WPR wraz z kwotami przeznaczonymi na jego realizację w poszczególnych latach, cele merytoryczne Programu, jak również źródła jego finansowania. Ponadto wysokość środków przeznaczonych na realizację WPR zapisana będzie rokrocznie w ustawie budżetowej. Za stronę merytoryczną WPR, odpowiedzialne będzie Muzeum. Fundacja szacuje koszt powstania kompleksu muzealnego na kwotę 117.500.000 PLN (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

3. Wysokość dofinansowania na każdy rok będzie każdorazowo uzgadniana przez Strony w formie aneksu do Umowy w oparciu o przedłożony przez Dyrektora Muzeum projekt planu finansowego w terminie umożliwiającym ujęcie środków finansowych przeznaczonych na działalność Muzeum w projektach budżetów Stron na rok następny, realizację tego planu i wywiązanie się przez Strony z obowiązków wynikających z przepisów regulujących finanse publiczne.

4. Strony postanawiają, że łączna dotacja dla Muzeum ze strony Ministra w roku 2008 wynosić będzie 50 tyś. PLN.

5. Zaangażowanie środków przez Strony na potrzeby określone w ust.l niniejszego paragrafu wynosić będzie w 2009 r. odpowiednio:
   1/ Minister - 1,5 mln PLN
   2/ Fundacja - 50 tyś. PLN

6. Strony mogą podwyższyć wysokość dotacji dla Muzeum w drodze aneksu do umowy. Wysokość dotacji każdej ze Stron w roku 2010 i w każdym kolejnym roku nie może być niższa niż wysokość dotacji za poprzedni rok.

7. Niezależnie od wniesionej dotacji, strony mogą wnosić dodatkowe środki w dowolnej wysokości. Wniesienie takiej kwoty przez jedną ze stron nie będzie rodzić po stronie pozostałych Stron podobnego obowiązku.

8. W przypadku braku przyjęcia budżetu lub planu ekonomiczno-finansowego odnoszącego się do działalności którejkolwiek ze Stron, każda ze Stron, która nie posiada budżetu lub planu ekonomiczno-finansowego na dany rok budżetowy, zobowiązana jest do czasu przyjęcia jej budżetu lub planu ekonomiczno-finansowego do zapewnienia Muzeum finansowania na poziomie nie niższym, niż w poprzednim roku budżetowym.

9. Muzeum, jako wspólna instytucja kultury, może otrzymywać od Stron dodatkowe środki inwestycyjne i bieżące.

10. Muzeum zapewni w obiektach kompleksu muzealnego, miejsce na siedzibę Fundacji.

§4.

1. Fundacja zobowiązuje się, poza dotowaniem Muzeum, do:
  1/ udostępnienia Muzeum zbiorów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, stanowiącym jej integralną część, przy czym w zakresie zbiorów stanowiących własność Fundacji zostaną one przekazane nieodpłatnie Muzeum na własność, zaś w zakresie pozostających w depozycie Fundacji zbiorów pamiątek stanowiących własność Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego - udostępnienie nastąpi w drodze przekazania ich nieodpłatnie Muzeum w depozyt.

  2/ wyposażenia Muzeum - w zakresie umożliwiającym prowadzenie przez Muzeum uzgodnionych przez Strony inwestycji zgodnie z wymogami Prawa budowlanego - w następujące nieruchomości, na których zostanie zrealizowany kompleks muzealny:

   a) stanowiącą własność Fundacji nieruchomość o łącznej powierzchni 2,2336 ha (22.336 m), składającą się z działek nr: 54/1, 54/2, 55, 57/3, opisaną w księdze wieczystej KW 80255 oraz stanowiącą współwłasność Fundacji i Jadwigi Jaraczewskiej nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4143 ha (4.143 m2), składającą się z działek nr: 56/1, 56/2, 56/3, opisaną w księdze wieczystej KW 95352, przy czym Fundacja dysponuje prawem do rozporządzania całą nieruchomością opisaną w księdze wieczystej KW 95352 na podstawie pełnomocnictwa notarialnego z dnia 7 listopada 2008r., stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

  b) część działki nr 57/1 w obrębie 31 o powierzchni około 9.483 m2, z wyłączeniem fragmentu tej działki o powierzchni ok. 750 m2, usytuowanego u zbiegu ulic Al. J. Piłsudskiego i ul. Paderewskiego, na którym znajduje się obelisk ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz działkę nr 57/2 w obrębie 31 o powierzchni 2.129 m2 — nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem p.n. „Willa Bzów", wykorzystywanym obecnie na Przychodnię Miejską - stanowiących własność Miasta Sulejówek, do których Fundacji przysługuje prawo dzierżawy 30-letniej, tj. do roku 2037 na warunkach określonych w Umowie Dzierżawy z dnia 13.06. 2007 r., stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, zwanej dalej „umową dzierżawy".

2. Fundacja przenosi nieodpłatnie na Muzeum, w zakresie jej przysługującym, autorskie prawa majątkowe do opracowań: „Analiza popytu dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku", „Badanie dotyczące zwyczajów związanych z odwiedzaniem muzeów", „Badanie ilościowe dotyczące atrakcyjności konceptu nowego muzeum" oraz "Założenia koncepcyjne do projektu architektonicznego kompleksu muzealnego".

3. W przypadku zbiorów oddanych Muzeum przez Fundację w depozyt, Muzeum zobowiązane będzie do użytkowania tych zbiorów w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, dbając o ich zabezpieczenie, konserwowanie, bez prawa ich zbywania. Udostępnianie takich zbiorów innym podmiotom lub placówkom w jakiejkolwiek formie (wypożyczenie, dalszy depozyt) wymagać będzie uprzedniej zgody Fundacji i Ministra.

4. Wyposażenie Muzeum w nieruchomości gruntowe i budynkowe, o którym mowa w ust. l pkt 2 będzie dokonane przez Fundację, poprzez:
    a) nieodpłatne ustanowienie na rzecz Muzeum ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania - w zakresie nieruchomości, o której mowa w ust. l pkt. 2 lit. a;

    b) oddania Muzeum - po uzyskaniu zgody Wydzierżawiającego tj. Miasta Sulejówek - nieruchomości, o których mowa w ust. l pkt 2 lit. b w poddzierżawę na czas trwania umowy dzierżawy, według czynszu poddzierżawy i innych opłat obciążających poddzierżawcę w wysokości odpowiadającej czynszowi i opłatom uiszczanym przez Fundację na mocy umowy dzierżawy lub dokonania za zgodą Wydzierżawiającego cesji umowy dzierżawy na Muzeum.

5. Po nabyciu przez Fundację, stosownie do postanowień umowy dzierżawy własności nieruchomości, o których mowa w ust. l pkt 2 lit. b., zostaną one przekazane Muzeum na zasadach określonych w ust. 4 lit. a. niejszego paragrafu.

6. Udostępnienie Muzeum zbiorów, o których mowa w ust. l pkt l oraz wyposażenia Muzeum w nieruchomości, o których mowa w ust. l pkt 2 nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

§5.

Dyrektor Muzeum będzie powoływany i odwoływany przez Ministra po uzgodnieniu z Fundacją. Szczegółowy tryb powoływania i odwoływania Dyrektora i Zastępców Dyrektora określa Statut.

§6.

Minister jako organ rejestrowy pełnić będzie nadzór nad działalnością Muzeum, co nie narusza wynikających z Umowy i ze Statutu uprawnień Fundacji.

§7.

1. Z zastrzeżeniem art. 22 Ustawy, decyzję o likwidacji Muzeum podejmują Strony w drodze pisemnego porozumienia, po czym Minister wydaje akt o likwidacji Muzeum.

2. W razie likwidacji Muzeum jego mienie zostanie podzielone w następujący sposób:
  a) zbiory, określone w załączniku nr 3 do Umowy, staną się własnością Fundacji, a w przypadku zbiorów będących uprzednio własnością Rodziny Józefa Piłsudskiego, tj. zbiorów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 - staną się własnością członków Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego bądź ich spadkobierców,
   b) Fundacja odzyska uprawnienia do budynków i nieruchomości, wniesionych do Muzeum na jego wyposażenie zgodnie z § 4,
   c) na Fundację przejdą prawa do obiektów i wyposażenia wzniesionych (zakupionych) po zawarciu Umowy - pod warunkiem zwrotu Ministrowi przez Fundację środków w wysokości odpowiadającej wysokości nakładów inwestycyjnych Ministra na powyższe obiekty i wyposażenie Muzeum.

3. Zobowiązania i wierzytelności Muzeum przejmą Strony w stosunku odpowiadającym ich udziałowi w finansowaniu działalności Muzeum, przy czym odpowiedzialność za zobowiązania jest solidarna.

4. Wykaz zobowiązań i wierzytelności przejętych przez Strony zostanie sporządzony przez likwidatora i zatwierdzony przez Strony niezwłocznie po wykreśleniu Muzeum z rejestru instytucji kultury.

§8.

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku budżetowego. W takiej sytuacji do rozliczeń między Stronami odpowiednie zastosowanie znajdą zasady określone w § 7 ust. 2-4.

2. Wypowiedzenie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

Zmiany Statutu Muzeum wymagają zgodnej woli Stron.

§10.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub związane z jej realizacją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Ministra.

§11.

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2.Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego
Odpowiada:Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego
Wytworzył:Zygmunt Fit
Data ostatniej zmiany:2013-08-29 15:34:58

Archiwum

Data Autor
2013-08-28 18:26 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego zobacz
2013-08-28 18:26 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego zobacz
2013-08-28 18:17 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego zobacz
2013-08-28 18:16 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego zobacz
2013-08-28 17:26 Zygmunt Fit zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 357