drukuj

Zarządzenie nr 40

ZARZĄDZENIE NR 40 MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)


z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24, z późn. zm. 2)) oraz art. 21 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 200I r. Nr 13, poz. 123, z póżn. zm. 3)) i umowy z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zarządza się, co następuje:

§1

Z dniem 11 listopada 2008 r. tworzy się instytucję kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwaną dalej „Muzeum".

§2

Siedzibą Muzeum jest Sulejówek.

§3.

Przedmiotem działalności Muzeum jest:
przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym, oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa;
przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji mającej na celu stworzenie kompleksu muzealnego, w zakresie wymienionym w Umowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwanej dalej „Umową", stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
realizacja celów statutowych Muzeum określonych w Umowie.


§4.

1. Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, zwana dalej „Fundacją" jako druga strona Umowy w zakresie w niej określonym.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Fundacja zapewniają środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum na zasadach i w zakresie określonych w Umowie.


§5.

Muzeum nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                   
                                    

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § l ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 965.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 , Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Odpowiada:Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył:Zygmunt Fit
Data ostatniej zmiany:2013-08-29 15:35:14

Archiwum

Data Autor
2013-08-28 18:30 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobacz
2013-08-28 18:30 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobacz
2013-08-28 17:34 Zygmunt Fit zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 328