Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole nr 3
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/p3plonsk/

Przedszkole nr 3 Płońsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-09.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część dokumentów została załączona w postaci niedostępnej cyfrowo.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Problemy kadrowy.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej mozna używać standardowych skrótów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Liberek, przeszkole3@plonsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236622610 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 3 Płońsk

Wolności 18
09-100 Płońsk

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście główne do budynku Przedszkola nr 3 w Płońsku jest usytuowane od strony chodnika usytuowanego w pasie drogowym ul. Wolności 18. Dojścia i dojazd do placówki są w dobrym stanie technicznym. Kierunki wejść do obiektu zostały oznakowane. Główne wejście do obiektu placówki zostało w trwały sposób oznakowane. Wejście główne do budynku jest zadaszone, a prowadzą do niego schody bez platformy dla osób niepełnosprawnych. Brama wjazdowa do obiektu przedszkola posiada tablicę informacyjną wskazującą drogi kierunkowe do obiektu i czterech funkcjonalnych wejść, które posiadają oznaczenia A, B, C i D. Przy głównym wejściu do budynku został ustanowiony punkt kontrolny, przy którym ustanowiony został stały dyżur zapewniający bezpieczeństwo, punkt informacyjny oraz umożliwienie udzielenia wsparcia asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Justyna Liberek
Odpowiada:Justyna Liberek
Wytworzył:Magdalena Jarosińska
Data ostatniej zmiany:2024-03-14 09:46:28

Archiwum

Data Autor
2024-03-14 09:43 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2024-03-14 09:36 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2024-03-14 09:34 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2024-03-14 09:33 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2024-03-14 09:12 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2023-02-15 08:27 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2023-01-02 15:35 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2023-01-02 15:34 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2023-01-02 15:34 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2023-01-02 15:08 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2022-12-27 15:04 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2022-06-01 14:27 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:44 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:44 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:43 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:43 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:42 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:40 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:38 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:37 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:32 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:31 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-16 20:30 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-14 22:19 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-14 22:16 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-14 22:11 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-06 16:15 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-06 16:14 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-05-06 16:05 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-04-14 17:00 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-04-14 16:53 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-04-14 16:52 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-03-31 13:17 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-03-24 14:05 Dyrektor Justyna Liberek zobacz
2021-03-24 14:02 Dyrektor Justyna Liberek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 964