Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie w Wolinie
drukuj

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie w Wolinie "Kraina Uśmiechu" i Żłobek Miejski w Wolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego w Wolinie "Kraina Uśmiechu" i Żłobka Miejskiego w Wolinie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie) Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Żanetą Kazimierską Koordynatorem do spraw dostępności - numer telefonu: 512 186 788, adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawolin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie w Wolinie "Kraina Uśmiechu" i Żłobek Miejski w Wolinie, ul. Wiejska 10, 72-510 Wolin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Budynek jest parterowy. Wejście poprzedzają schody – dwa stopnie. Dostępna jest pochylnia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W budynku nie występują schody. Z korytarza można bezpośrednio dostać się do sal dydaktycznych - brak progów.

Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
W budynku nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, pochylni. Brak oznaczeń w Alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych, wdruku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:
Brak miejsc parkingowych oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych oraz to że w danym momencie na terenie nie przebywają wychowankowie. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby odpowiedzialne

Autor:I.C.
Odpowiada:I.C.
Wytworzył:I.C.
Data ostatniej zmiany:2021-03-23 13:05:59

Archiwum

Data Autor
2021-03-23 13:02 I.C. zobacz
2021-03-23 12:59 I.C. zobacz
2021-03-23 12:54 I.C. zobacz
2021-02-12 17:02 Izabela Cieśla zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 707