tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
drukuj

Organizacja

Organizacja PŚDS zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki.

1. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

2. Dom jest powiatowym ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponad gminnym przeznaczonym dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

3. Dom jest jednostka pobytu dziennego.

 

Zakres udzielanych świadcz

1. Dom jest środowiskową formą pomocy pół stacjonarnej służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji,

2.  Zakres i poziom świadczeń realizowanych przez Dom jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób.

3.  Dom świadczy usługi, które obejmują w szczególności:

a) Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

 b) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

c) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowania lekturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

d) Poradnictwo psychologiczne;

e) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

f) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgodnienia i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

g) niezbędną opiekę;

h) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

i) Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.  

4. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, lub w ramach treningu kulinarnego.

 

Struktura organizacyjna

1. Dom przeznaczony jest dla 43 osób

2. Dom prowadzi swoją działalność przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

3. W czasie 8 godzin pracy przez 6 godzin są prowadzone zajęcia z uczestnikiem.

4. Dom może prowadzić, w zależności od występujących potrzeb, dodatkowe zajęcia w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami podstawowej działalności

5. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Piechocki
Odpowiada:Krzysztof Piechocki
Wytworzył:Krzysztof Piechocki
Data ostatniej zmiany:2015-04-22 14:36:22

Archiwum

Data Autor
2013-11-12 16:16 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 612