Biuletyn Informacji Publicznej
PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TOSZKU
drukuj

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Klauzula Informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku, adres siedziby: Gliwicka13/I piętro, 44-180 Toszek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000836002, NIP: 9691641202, REGON: 385856464,

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług zarządzania i administrowania nieruchomościami komunalnymi gminy Toszek, w szczególności: do usuwania awarii, przeprowadzenia stanu kontroli instalacji, rozliczania wpłat z tytułu najmu czynszu za lokale komunalne i zaliczek na dostawę mediów, windykację i egzekucja należności, obsługi zgłoszeń, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, odpowiedzi na pytania w formie pisemnej i elektronicznej, dokonania remontów nieruchomości.

3. Kategorie danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, liczbę osób uprawnionych do najmu i współnajmu, pesel.

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, biurowi rachunkowemu, dostawcom poczty, kurierom, kontrahentom, Gminie Toszek.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych, chyba że jest to niemożliwe ze względu na cel przetwarzania;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych nieobjętych księgami wieczystymi jest dobrowolne.Osoby odpowiedzialne

Autor:Bartosz Straszak
Odpowiada:Bartosz Straszak
Wytworzył:Bartosz Straszak
Data ostatniej zmiany:2022-05-09 14:57:12

Archiwum

Data Autor
2021-01-03 21:58 Katarzyna Dysarz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 266