Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole nr 148
drukuj

Dostępność

 

 

   RAPORT Z AUDYTU DOSTĘPNOŚCI

          ARCHITEKTONICZNEJ

       PRZEDSZKOLA NR 148 WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adres obiektu: ul. Rogowska 18 A, 54 - 440 Wrocław

zleceniodawca: Dyrektor Przedszkola nr 148 we Wrocławiu

     wykonawca audytu: Natalia Ratajewska, Audytor Wenwętrzny, Nr rej. 12902/AW/DP/SZ_O, tel. 783479791, e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl

     data przeprowadzenia audytu: 24.03.3021 r.

                      data opracowania raportu: 19.04.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

 

Audytowi dostępności architektonicznej został poddany budynek Przedszkola nr 148 we Wrocławiu. Budynek przedszkola jest parterowy, częściowo podpiwniczony. Obsługa interesantów oraz dzieci odbywa się na parterze.

 

Celem raportu jest dostarczenie Państwu kompleksowych informacji nt. aktualnego poziomu dostępności jednostki. Przedstawiony w raporcie stan został przeanalizowany przy dołożeniu najwyższej staranności. Zawarte w nim rekomendacje obejmują zarówno zmiany możliwe do realizacji.

Niniejszy raport zawiera wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego audytu, którego celem jest zwiększenie zdolności Przedszkola nr 148 we Wrocławiu do wypełnienia zobowiązań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696), poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących jej działań oraz weryfikację ich wykorzystania.

 

Ocenie podlegały przestrzenie ogólnodostępne, z audytu wyłączone zostały przestrzenie techniczne. Audyt został przeprowadzony w oparciu o wizję lokalną oraz informacje uzyskane od pracowników jednostki.

 

Podstawą do wykonania raportu z audytu oraz sformułowania wytycznych dotyczących zwiększenia dostępności były:

 

 • wizja lokalna przeprowadzona w dniu 24.03.2021 r.,
 • informacje przekazane od pracowników jednostki.

 

Ocenę oparto m. in. na ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, a także na innych przepisach. Na potrzeby audytu przyjęto także dodatkowe kryteria wykraczające poza obowiązujące wymagania prawne.

 

Wprowadzenie zmian opisanych w raporcie z audytu należy każdorazowo poprzedzić stosownymi uzgodnieniami, analizami technicznymi oraz sprawdzeniem, czy nie kolidują one z innymi obowiązującymi przepisami m. in.:

 

 • Ustawą o prawie budowlanym,
 • Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
 • Ustawą kodeks pracy,
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 • Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012 poz. 1169),
 • Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi    potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696),
 • Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),
 • Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776)

 

Wszelkie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wymagają uzyskania stosownej zgody odpowiednich organów.

 

W trakcie audytu pod uwagę brano nienowoczesny charakter obiektu i brak możliwości wprowadzania szeroko zakrojonych zmian.

 

Obiekty zostały ocenione m. in. pod kątem dostępności dla:

 • osób poruszających się na wózkach
 • osób z innymi ograniczeniami w poruszaniu się – różnymi chorobami kończyn, cierpiących na otyłość, karłowatość, gigantyzm i inne podobne schorzenia
 • osób z dziećmi,
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem,
 • osób starszych,
 • kobiet w ciąży,
 • osób słabo widzących i niewidomych,
 • osób słabo słyszących i głuchych,
 • osób z upośledzeniem w zakresie komunikacji tzn. osób mających problem z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego lub mówionego, w tym osób z zagranicy, które nie znają języka polskiego,
 • osób cierpiących na trudności w komunikacji,
 • osób z zaburzeniem funkcji czuciowych, dysfunkcją psychiczną lub intelektualną.

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 

 • Wejście główne

 

Na teren przedszkola wchodzi się od ul. Rogowskiej 18 A, poprzez furtkę, której klamka jest w kształcie litery „L”. Szerokość furtki wynosi 122 cm. Nawierzchnia prowadząca do budynku jest z płyt betonowych. Przed wejściem głównym znajdują się ławki z oparciami i z podłokietnikami oraz stojaki na rowery, które umożliwiają efektywne zabezpieczenie rowerów. Stojaki na rowery znajdują się pod zadaszeniem.

 

 

(zdjęcie przedstawia furtkę przed wejściem głównym)

 

 

Do drzwi wejściowych prowadzi 8 stopni z zamontowaną poręczą po obu stronach. Szerokość stopni wynosi 275 cm, głębokość stopnia wynosi 32 cm, wysokość - 8 cm.

Przed drzwiami głównymi jest dzwonek na wysokości 150 cm.

Szerokość drzwi wejściowych wynosi 143 cm, w drzwiach jest próg o wysokości 6 cm.

Za drzwiami głównymi jest niewielki przedsionek.

Wysokość do włącznika światła wynosi 144 cm.

Szerokość drzwi przechodzących z przedsionka na teren przedszkola wynosi 140 cm.

 

 

(zdjęcie przedstawia wejście główne do budynku przedszkola)

 

 

 

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Obszar prowadzący od przedsionka na teren przedszkola jest przestrzenny. Po prawej stronie znajduje się hol, w którym są ławki bez oparcia i bez podłokietników. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą w sposób swobodny się tutaj poruszać.  

Interesanci obsługiwani się w gabinecie intendenta.

Szerokość drzwi prowadzących do korytarza, w którym znajduje się gabinet intendenta wynosi 80 cm. W drzwiach jest próg o wysokości  2,5 – 3 cm. Próg jest oznaczony taśmą ostrzegawczą.

Korytarz jest szerokości 120 cm.

Szerokość drzwi do gabinetu intendenta wynosi 79 cm, brak progu. Wysokość do blatu przy stanowisku obsługi interesanta wynosi 75,5 cm.

 

(zdjęcie przedstawia korytarz prowadzący do gabinetu intendenta)

 

 1. Opis komunikacji i informacji w budynku
 • Nawigacja:

Brak dostępu do informacji dotykowej. Brak dostępnych nagrań z informacją o lokalizacji/kierunku poruszania się. Brak wyświetlaczy cyfrowych. Na posadzce brak oznaczeń kolorystycznych i/lub fakturowych ułatwiających nawigację

 • Sposób oznaczenia pomieszczeń:

Pomieszczenia są oznaczone w formie umieszczonych na drzwiach tabliczek z numeracją i opisem.

 

 

 

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Na terenie przedszkola brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie przedszkola brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed przedszkolem znajduje się osiedlowy parking, na którym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Przedszkole umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

 

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK CZYTAĆ RAPORT?

 

  

Przy zaleceniach umieszczono symbol grupy, dla której dana modyfikacja może mieć znaczenie:

 

Osoby z niepełnosprawnościami ruchu

Osoby poruszające się na wózkach, osoby korzystające z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osoby mające problemy z poruszaniem   się, wstawaniem i siadaniem, długim staniem, osoby z

  niepełnosprawnościami manualnymi. 

 

Na potrzeby raportu przyjmowane są wartości uniwersalne zapewniające możliwość skorzystania z danego elementu przez jak największą liczbę użytkowników (np. dla minimalnych parametrów przestrzeni komunikacyjnych).

 

Największe znaczenie dla tej grupy użytkowników ma dostępność architektoniczna oraz parametry przestrzeni i jej wyposażenia.

 

Osoby z dysfunkcjami słuchu

Osoby głuche, a także w znaczny sposób różniące się od nich pod względem sposobu komunikacji osoby  słabosłyszące. Osoby głuche komunikują się (zazwyczaj) za pomocą języka migowego. Mogą również pozyskiwać informacje z napisów, czy czytania z ruchu ust.

 

Osoby słabosłyszące oraz głuche z implantami ślimakowymi komunikują się werbalnie, jednak problem stanowi pozyskanie informacji drogą słuchową, w związku z czym konieczne jest zapewnienie systemu wspomagania słuchu, pozyskiwanie informacji poprzez tekst, czy wspomaganie się czytaniem z ruchu warg.

 

Najważniejsze dla obu grup użytkowników będzie stosowanie napisów w sytuacjach, w których jest to możliwe. W niektórych sytuacjach, ze względu na możliwość mniejszego rozumienia informacji tekstowej przez osoby głuche, korzystne jest również zastosowanie tłumaczenia na język migowy. W przypadkach, gdy mamy do czynienia z komunikacją obustronną, osoby głuche powinny mieć zapewnionego tłumacza języka migowego, natomiast osoby słabosłyszące system wspomagania słuchu – pętle indukcyjne lub system alternatywny.

 

Osoby z dysfunkcją wzroku

Osoby niewidome oraz osoby z poważnymi wadami wzroku, objawiającymi się znaczną utratą ostrości  widzenia, ograniczeniami pola widzenia, trudnościami w adaptacji do zmiennych warunków oświetlenia, brakiem postrzegania kolorów, zmniejszoną wrażliwością na kontrast. 

 

Najważniejsze dla tej grupy użytkowników będzie zapewnienie możliwości bezpiecznego poruszania się w przestrzeni budynku oraz zapewnienie dostępu do informacji alternatywnej względem komunikatów prezentowanych w formie wizualnej (dźwiękowej, dotykowej). Znaczenie będzie również mieć zastosowanie odpowiednio powiększonych i opracowanych tekstów dla osób niedowidzących.

 

Inne osoby

Do tej grupy zaliczono osoby z innymi, niewymienionymi powyżej niepełnosprawnościami, m.in.  niepełnosprawnościami umysłowymi, ale także osoby czasowo niepełnosprawne oraz inne, dla których poruszanie się lub zrozumienie informacji i komunikowanie się może stanowić problem, m.in. dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice z dziećmi, osoby obciążone ciężkim bagażem, osoby nieznające języka danego kraju.

   ARKUSZ OCENY

kategoria

opis zalecenia

ocena stanu istniejącego

grupy osób ze szczególnymi potrzebami

 

 

Przystanki - dostęp

W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

 

W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji dalekobieżnej

Przystanki autobusowe komunikacji miejskiej są w odległości ok. 200 – 270 m.

 

Stacja kolejowa Wrocław Nowy Dwór znajduje się w odległości 550 m.

 

 

Parametry przystanków

Wiata nie ogranicza widoczności nadjeżdżających pojazdów.

W wiacie znajduje się ławka z oparciem oraz wolna przestrzeń do zaparkowania wózka inwalidzkiego.

Tablica z rozkładem jazdy czytelna dla osób z niepełnosprawnościami (kontrasty, czcionka, wysokość montażu).

 

Przystanek znajdujący się w odległości 270 m jest wyposażony w wiatę z ławką.

 

Stacja kolejowa ma podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Szerokość ciągów komunikacyjnych

SZEROKOŚĆ CIĄGÓW PIESZYCH

Dojście do wejść głównych budynku jest od ulicy Rogowskiej.  Prowadzi do niego chodnik umożliwiający swobodne dotarcie do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Jest równy, wykonany z płyt betonowych.

 

Ciągi piesze i pieszo-jezdne muszą mieć szerokość:

- oddzielone od jezdni lub pasa postojowego: min. 150 cm,

- przy jezdni lub pasie postojowym: min. 200 cm.

Szerokości należy mierzyć po uwzględnieniu małej architektury, urządzeń itp.

Szerokość ciągów komunikacyjnych

MIEJSCA MIJANIA NA CIĄGACH O SZEROKOŚCI PONIŻEJ 180 cm

Szerokość chodnika prowadzącego do budynku szkoły umożliwia swobodne mijanie się dwóm osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Na ciągach pieszych o szerokości poniżej 180 cm wymaga się zapewnienia miejsc mijania o długości min. 200 cm i szerokości min. 180 cm. Miejsca takie powinny być

zapewnione co maks. 25 m, chyba że długość ocenianego ciągu komunikacyjnego nie

przekracza 50 m

Dostępność ciągów komunikacyjnych

dla osób z niepełnosprawnoś cią

DOSTĘPNOŚĆ GŁÓWNYCH DOJŚĆ DO OBIEKTU

Drogi prowadzące do budynku są dostępne dla wszystkich grup osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Główne wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

 

Schody prowadzące do budynku  nie są oznaczone kontrastowo.

 

Brak pochylni.

 

Przynajmniej główne dojścia do budynku muszą być dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Dopuszcza się np. zastosowanie łagodnie nachylonych chodników (rozwiązanie najkorzystniejsze), pochylni.

Drogi dostępne dla osób poruszających się na wózku nie mogą być w znaczący sposób dłuższe w stosunku do dróg dla osób sprawnych.

Dostępność ciągów komunikacyjnych

dla osób z niepełnosprawnoś cią

DOSTĘPNOŚĆ WSZYSTKICH DOJŚĆ DO OBIEKTU

 

 

Zalecane jest zapewnienie dostępności dla osób poruszających się na wózku wszystkich dojść do budynku.

Zalecane jest, żeby osoby poruszające się na wózku mogły poruszać się tymi samymi drogami co osoby sprawne.

Nawierzchnia

RÓWNA NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia dojścia do obietku jest z płyt betonowych

Jest równa.

 

 

Nawierzchnia na dojściach do obiektu musi być równa i w dobrym stanie technicznym.

Na głównych ciągach pieszych za nawierzchnię równą uznaje się płyty betonowe, kamienne, nawierzchnie bitumiczne. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są również nawierzchnie mineralne.

Na ciągach drugorzędnych dopuszcza się stosowanie kostki betonowej lub kamiennej o ciętej powierzchni.

Nie jest zalecane stosowanie nawierzchni z kostki kamienne łupanej, kratownic betonowych, ekokratki, żwiru, piasku i innych nierównych lub grząskich nawierzchni.

Zalecanie dotyczy również miejsc krzyżowania się ciągów pieszych z jezdniami, wjazdami i ciągami pieszo-jezdnymi.

Nawierzchnia

ANTYPOŚLIZGOWA NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia chodników jest z płyt betonowych.

 

Nawierzchnia stosowana na ciągach pieszych musi być antypoślizgowa.

 

Stanowiska dla rowerów

PARKINGI/MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW

Stojaki na rowery zapewniono:

- przed budynkiem przedszkola, pod zadaszeniem

 

Zalecane jest zapewnienie parkingu/miejsc postojowych dla rowerów.

Psy asystujące

 

MIEJSCA DO WYPROWADZANIA PSÓW ASYSTUJĄCYCH

Brak wyznaczonego miejsca umożliwiającego wyprowadzanie psa asystującego.

 

Zalecane jest zapewnienie obok budynku specjalnego miejsca umożliwiającego wyprowadzanie psa asystującego.

Miejsca przeznaczone do wypoczynku

OPARCIA I PODŁOKIETNIKI / MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE / MIEJSCE DO

Przed wejściem głównym są ławki z oparciem i podłokietnikami.

 

Na  holu w budynku są ławki bez oparcia i bez podłokietników.

 

Przynajmniej część miejsc do siedzenia musi być wyposażona jednocześnie w oparcia i podłokietniki (zalecana ilość to min. 1/3 miejsc).

Zaleca się, aby miejsca do siedzenia na zewnątrz wykonane były z materiałów nie ulegających nadmiernemu ogrzaniu lub wychłodzeniu (np. aby siedziska i oparcia wykonane były z drewna).

Oznaczenia dla osób z niepełnosprawnoś

cią wzroku

DOTYKOWE OZNACZENIA OSTRZEGAWCZE DLA OSÓB Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

WZROKU

 

 

Przed przejściem dla pieszych przez jezdnie zalecane jest zastosowanie dotykowych oznaczeń ostrzegawczych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dopuszczalne są dwa sposoby oznaczania przejść dla pieszych:

-                      bezpośrednio przy krawędzi chodnika (za krawężnikiem), na całej szerokości przejścia, powinien być ułożony pas ostrzegawczy o szerokości 80-100 cm;

-                      w odległości 0,5 metra od krawędzi jezdni, na całej szerokości przejścia, powinien być ułożony pas ostrzegawczy o szerokości 50-60 cm.

Liczba miejsc dla

osób z niepełnosprawnoś cią

DROGI PUBLICZNE - LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB Z

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie przedszkola.

 

Wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na parkingu osiedlowym znajdującym się przed przedszkolem.

 

 

 

W miejscach podlegających przepisom o drogach publicznych liczba miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością musi wynosić:

- 1 przy ogólnej liczbie miejsc na poziomie 6-15,

- 2 przy ogólnej liczbie miejsc 16-40,

- 3 przy ogólnej liczbie miejsc 41-100,

- 4% przy ogólnej liczbie miejsc powyżej 100.

Zalecane jest, żeby w miejscach niepodlegających przepisom o drogach publicznych

liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnością była zgodna z wymaganiami dla dróg publicznych.

Położenie miejsc dla osób z niepełnosprawnoś cią

POŁOŻENIE MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie przedszkola.

 

Wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na parkingu osiedlowym znajdującym się przed przedszkolem.

 

 

Miejsca dla osób z niepełnosprawnością powinny być usytuowane w pobliżu dostępnego wejścia do budynku.

Odległość, o której mowa powyżej nie powinna przekraczać 50 m.

Szerokość miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością musi wynosić min.

360 cm.

Szerokość miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością może wynosić 230 cm w przypadku usytuowania miejsca wzdłuż dostępnego ciągu pieszego lub pieszo-jezdnego.

Należy zapewnić dostępne dla osób poruszających się na wózku wejście na chodnik

lub ciąg pieszo-jezdny bezpośrednio z miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością lub w bezpośrednim sąsiedztwie takiego miejsca.

Różnica poziomów w przypadku progów lub krawężników na poziomie max. 2 cm między pow. miejsca postojowego, a powierzchnią chodnika lub ciągu pieszojezdnego.

W przypadku parkowania równoległego do sąsiadującego ciągu pieszo-jezdnego brak przeszkód, przestrzeń obok miejsca nie węższa niż 150 cm.

         

 

 

Toalety dla osób z niepełnosprawnoś-ciami.

DRZWI

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Szerokość drzwi na dojściu do toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz drzwi do samej toalety nie może być mniejsza niż 90 cm w świetle, drzwi do toalety muszą być otwierane na zewnątrz.

 

Alternatywnie dwa prostokątne pola manewru, których wymiary zależne są od szerokości skrzydła i kierunku dojścia do drzwi (od strony zawiasów, klamki lub z naprzeciwka):

-                       kierunek poruszania się od strony zawiasów (lub w obu kierunkach): wymiary pola od strony klamki 90 cm x 167cm (min. szer. korytarza) wymiary pola od strony zawiasów odpowiednio dla szerokości skrzydła 90, 95 lub 100

61cm x 167cm, 56cm x 167cm lub 51cm x 167 cm

-                       kierunek poruszania się od strony klamki: wymiary pola od strony klamki 90cm x 167cm (min. szer. korytarza) wymiary pola od strony zawiasów 11cm x 167 cm

W toalecie dla osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić prostokątną przestrzeń manewrową o wymiarach min. 150 x 150 cm.

Na przestrzeń tę nie mogą zachodzić żadne elementy wyposażenia.

Przestrzeń

manewrowa

WOLNA PRZESTRZEŃ OBOK MUSZLI USTĘPOWEJ

 

 

Przynajmniej z jednej strony muszli ustępowej należy zapewnić wolną przestrzeń o szerokości min. 90 cm. I długości min. 70 cm. Przestrzeń ta musi być

zaprojektowana w taki sposób, żeby umożliwić osobie poruszającej się na wózku dostęp do niej.

Umywalka

UMYWALKA - WYSOKOŚĆ MONTAŻU

 

 

Umywalkę należy instalować w taki sposób, żeby jej górna krawędź znajdowała się na

wysokości 80-85 cm, a przestrzeń pod umywalką miała wysokość min. 67 cm i głębokość 30 cm (zapewniając tym samym miejsce na nogi).

Umywalkę należy dobrać w taki sposób, żeby jej głębokość wynosiła od 40 do 60 cm.

Pod umywalką nie mogą znajdować się meble oraz wyposażenie, które ograniczają

przestrzeń pod umywalką, np. nie należy stosować umywalek z postumentem lub półpostumentem, instalować szafek, przepływowych podgrzewaczy wody itp.

Umywalka

DOBÓR BATERII

 

 

Bateria uruchamiana automatycznie lub bateria z wydłużoną dźwignią, przystosowanej do używania przez osoby z niepełnosprawnościami. Odległość armatury od przedniej krawędzi umywalki max. 40 cm.

Nie dopuszcza się stosowania baterii z kurkami i innych, których uruchomienie może stanowić trudność dla osób z niepełnosprawnością manualną.

Umywalka

SYFON PODTYNKOWY

 

 

Zalecane jest instalowanie syfonu podtynkowego.

Pozostałe wyposażenie

LUSTRO

 

 

Dopuszczalne są następujące rodzaje luster:

-                       lustro zainstalowane na stałe, umieszczone pionowo, z dolną krawędzią umieszczoną na wysokości maks. 100 cm (zalecane 90 cm) i górną nie niżej niż 190 cm. - lustro zainstalowane na stałe pod kątem, o wysokości dobranej w taki sposób, żeby

osoba siedząca na wózku oraz osoba stojąca bezpośrednio przed umywalką były w stanie przejrzeć się w lustrze bez zmiany pozycji ciała,

-                       lustro uchylne, z uchwytem do regulacji nachylenia umieszczonym nie wyżej niż

100

cm. Sposób mocowania lustra musi umożliwiać korzystanie z niego osobie siedzącej na wózku oraz stojącej.

Pozostałe wyposażenie

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

 

 

Dopuszczalne są następujące sposoby montażu pojemnika na papier toaletowy: - jeśli oś muszli znajduje się w odległości do 50 cm od ściany – na ścianie, 20-25 cm przed muszlą ustępową (mierząc od przedniej krawędzi muszli do osi pojemnika), na wysokości 40-

100 cm (mierząc do dolnej krawędzi pojemnika),

- oś muszli dalej niż 50 cm od ściany – na specjalnym uchwycie mocowanym w przedniej części poręczy.

Pozostałe wyposażenie

DOZOWNIK MYDŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozownik mydła powinien znajdować się w zasięgu osoby korzystającej z umywalki.

Jego dół nie może znajdować się wyżej niż 100 cm.

Dozownik mydła należy sytuować tak, aby był odsunięty od przyległej ściany o min.

50 cm.

Przycisk dozownika powinien być duży. Należy umożliwić obsługę dozownika za pomocą jednej ręki.

Suszarka do rąk lub podajnik ręczników powinny znajdować się w zasięgu osoby korzystającej z umywalki, żeby nie było konieczne manewrowanie wózkiem mokrymi rękoma.

Suszarkę do rąk lub podajnik ręczników, należy sytuować tak, aby był odsunięty od przyległej ściany o min 50 cm.

Dół urządzenia powinien znajdować się nie wyżej niż 100 cm.

Pozostałe wyposażenie

HACZYK

 

 

Jeżeli w toalecie zapewnia się haczyk, przynajmniej jeden musi znajdować się na wysokości 100-110 cm od posadzki.

System wzywania pomocy

ZAPEWNIENIE SYSTEMU WZYWANIA POMOCY

 

 

Zalecane jest wyposażenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w system wzywania pomocy.

System wzywania pomocy

PARAMETRY SYSTEMU WZYWANIA POMOCY

 

 

Jeżeli w toalecie zapewnia się system wzywania pomocy, musi on spełniać poniżej opisane parametry.

System musi być uruchamiany w przynajmniej jeden z następujących sposobów:

-                       za pomocą linki znajdującej się na wysokości min. 10-180 cm,

-                       dwóch przycisków umieszczonych na wysokości 80-110 cm i 0-40 cm.Uruchomienie systemu musi być potwierdzane sygnałem wizualnym i dźwiękowym.

Linka lub przyciski muszą znajdować się w łatwo dostępnym miejscu (również dla osoby, która upadnie na posadzkę).

Dezaktywacja systemu musi być możliwa wyłącznie wewnątrz pomieszczenia. Sygnał musi przekazywany do osoby odpowiedzialnej za udzielenie pomocy, np. do pomieszczenia ochrony.

Zapewnienie pokoju rodzica z dzieckiem

ZAPEWNIENIE POKOJU RODZICA Z DZIECKIEM - BUDYNKI > 1 000 m2

W budynku nie przewidziano pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem.

 

Pokój rodzica z dzieckiem należy zapewnić w budynku użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 1000 m2.

Parametry stanowiska

LOKALIZACJA STANOWISK OBSŁUGI INTERESANTA

Obsługa interesanta odbywa się w gabinecie intendenta (na parterze).

 

Przynajmniej jedno stanowisko o danej funkcji musi znajdować się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami i być dostosowane do potrzeb tych osób.

Parametry stanowiska

LOKALIZACJA STANOWISK - PRZEJŚCIE

Próg w przejściu na korytarz, w którym znajduje się gabinet intendenta o wysokości 2,5 – 3 cm.

Korytarz o szerokości 120 cm.

Drzwi do gabinetu intendenta o szerokości 79 cm nie spełniają wymogów minimalnej szerokości, która wynosi 90 cm.

 

Przejście do stanowisk o danej funkcji pozbawione jest przeszkód.

Parametry stanowiska

LOKALIZACJA PUNKTU

Pracownicy administracji  mają zachowaną widoczność na wejście główne.

 

W przypadku stanowisk obsługi interesanta i sali obsługi zaleca się takie ich sytuowanie, żeby pracownicy tych miejsc dobrze widzieli wejście do obiektu.

Parametry stanowiska

WYSOKOŚĆ BLATU

Wysokość do blatu w gabinecie intendenta wynosi 75,5 cm.

 

Cały blat lub jego fragment o szerokości przynajmniej 90 cm powinien znajdować się nie wyżej niż 90 cm.

Miejsce to nie może być wykorzystywane do ustawiania monitora, innych urządzeń lub wyposażenia.

W przypadku kas wymóg ten powinna spełniać przynajmniej jedna kasa w zespole kasowym.

Jeżeli stanowisko wymaga dłuższej rozmowy lub wypełniania dokumentów, pod obniżonym fragmentem blatu (patrz opis zalecenia w punkcie 14.4), po stronie gościa/ klienta należy zapewnić wolną przestrzeń o wysokości min. 67 cm, szerokości min. 75 cm, i głębokości min. 40 cm.

Oświetlenie

OŚWIETLENIE

Oświetlenie jest jednocześnie ledowe oraz naturalne.

 

Oświetlenie twarzy pracowników powinno być równomierne i rozproszone i nie powinno powodować powstawania nieregularnych cieni celem umożliwienia odczytu komunikatów z ruchu ust.

Nie należy również stosować oświetlenia o dużym natężeniu, umieszczonego za plecami pracownika, które będzie powodowało wysoki kontrast pomiędzy jego twarzą a tłem i będzie utrudniało odczytanie ruchu ust. Jeżeli za stanowiskiem znajduje się okno, należy zapewnić rozwiązania umożliwiające sterowanie ilością wpadającego do środka światła (np. żaluzje).

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnoś

cią słuchu

PĘTLE INDUKCYJNE STANOWISKOWE

Brak pętli indukcyjnych.

 

Pętla indukcyjna powinna być zapewniona przy przynajmniej jednym stanowisko. Stanowisko to powinno być oznaczone międzynarodowym symbolem pętli indukcyjnej.

Uwaga! Pętla indukcyjna zapewnia dostępność dla osób słabosłyszących, korzystających z aparatu słuchowego, ale nie dla osób głuchych.

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnoś

cią słuchu

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Brak tłumacza języka migowego online bądź na miejscu.

 

Tłumacz języka migowego online powinien być zapewniony przy przynajmniej jednym

stanowisko. Stanowisko to powinno być oznaczone międzynarodowym symbolem tłumaczenia na język migowy.

Uruchamianie oświetlenia

WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA

Włączniki światła umieszczone są przeważnie na wysokości 144 cm od poziomu posadzki. Są koloru białego i nie wszędzie kontrastują z kolorem tła ściany, przez co rozpoznanie ich lokalizacji w niektórych pomieszczeniach jest mniej intuicyjne.

 

Jeżeli stosuje się włączniki światła, muszą one znajdować się na wysokości 80-120 cm.

W przypadku włączników o nietypowych funkcjach, dopuszcza się inne wysokości.

Wslazane jest aby kolor włączników światła kontrastował z kolorem tła ściany (min.

30 stopni w skali LRV), włączniki dostępne dla użytkowników powinny być podświetlone (np. włączniki toalet)

Czytniki kart dostępu należy umieszczać w taki sposób, żeby przynajmniej część urządzenia znajdowała się na wysokości 80-120 cm.

Kontrola dostępu

DOMOFONY I WIDEOFONY

Brak domofonu.

 

Domofony i wideofony należy umieszczać w taki sposób, żeby wszystkie przyciski znajdowały się na wysokości 80-120 cm.

Kamera, mikrofon oraz głośniki muszą być zainstalowane w taki sposób, żeby swoim

zasięgiem obejmowały osoby stojące, o różnym wzroście oraz osoby poruszające się na wózku i niskie.

 

Kontrola dostępu

PRZYCISKI DO OTWIERANIA DRZWI

Brak.

 

Przyciski otwierania drzwi muszą w całości znajdować się na wysokości 80-120 cm.

Kontrola dostępu

DZWONKI DO DRZWI

Dzwonek przed wejściem głównym umieszczony przy drzwiach na wysokości 150 cm.

 

Dzwonki muszą być umieszczone na wysokości 80-120 cm.

Dzwonki muszą być umieszczone w miejscach łatwych do odnalezienia.

 

 

 

W przestrzeniach, w których generowany jest duży hałas i przekazywana informacja dźwiękowa może być nieczytelna, zastosowano materiały wykończeniowe pochłaniające dźwięk np. wykłądzinę dywanową, sufity akustyczne, perforowane przegrody, tapicerowane meble, panele akustyczne, zasłony materiałowe.

W dużych przestrzeniach dostępnych dla wielu użytkowników, w których może być generowany hałas utrudniający odczytanie komunikatów dźwiękowych przez osoby niedosłyszące, należy unikać gładkich wykończeń ścian, podłóg, sufitów i mebli.

Wykończenia tego typu odbijają dźwięk i potęgują hałas.

 

 

 

 

 

Powierzchnie przeszklone

OZNAKOWANIE DRZWI I POWIERZCHNI PRZESZKLONYCH

Należy oznakować przeszklenia zgodnie z opisem zalecenia.

 

Na wszystkich drzwiach i przegrodach, których ponad 75% powierzchni stanowi materiał przezroczysty należy zastosować widoczne oznaczenia.

W przypadku stacji metra i dworów kolejowych oznaczenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

W pozostałych przypadkach oceny czytelności oznaczenia dokonuje audytor. W przypadku przegród transparentnych, zamiast stosowania oznaczeń, dopuszcza się

taką organizację przestrzeni, żeby dostęp do przegród był ograniczony lub przynajmniej z jednej strony ustawione były meble lub inne wyposażenie.

Miejsca siedzące wewnątrz budynku

ZAPEWNIENIE MIEJSC DO SIEDZENIA

Na  holu w budynku są ławki bez oparcia i bez podłokietników.

 

W miarę możliwości wewnątrz budynku należy zapewnić miejsca do siedzenia.

Miejsca do siedzenia wewnątrz budynku

OPARCIA I PODŁOKIETNIKI

Na  holu w budynku są ławki bez oparcia i bez podłokietników.

 

Przynajmniej część miejsc do siedzenia musi być wyposażona jednocześnie w oparcia i podłokietniki. Zalecane jest, aby ok 1/3 wszystkich dostępnych dla interesantów siedzisk była zgodna z opisem zalecenia.

Ewakuacja osób o ograniczonej możliwości poruszania się

INFORMACJA O OSOBACH Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA

SIĘ

Mając na uwadze prawidłowe prowadzenie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami konieczne jest uszczegółowienie procedury Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w tym zakresie, posiłkując się m. in. opisem zalecenia. Szczegóły procedury w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami należy uzgodnić z osobą uprawnioną do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W sytuacji, kiedy pracownicy ochrony odpowiadają za ewakuację osób z niepełnosprawnościami, muszą oni mieć bieżący dostęp do aktualnej informacji ile takich osób w danej chwili przebywa w budynku. Wszystkie rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ.

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji muszą być w stanie łatwo uzyskać informację o liczbie oraz miejscu przebywania osób o ograniczonej możliwości poruszania.

Odpowiednie informacje można uzyskać dla przykładu w następujący sposób:

-                      poprzez wprowadzanie do systemu komputerowego osób z

niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami, przez pracowników biura obsługi interesanta lub sali obsługi US, którzy zauważą, że osoba o ograniczonej możliwości poruszania się wchodzi do budynku,

-                      przekazywanie zarządcy obiektu informacji o pracownikach o

ograniczonej możliwości poruszania się przebywających w danym dniu w obiekcie;

-                      zapisanie na kartach dostępu dla pracowników informacji o ograniczonej możliwości poruszania się, w celu szybkiego zlokalizowania pracownika w sytuacji alarmowej.

Procedury w tym zakresie muszą być dostosowane do rodzaju, funkcji i wielkości obiektu oraz obowiązujących w nim procedur kontroli dostępu.

Ewakuacja osób o ograniczonej możliwości poruszania się

WÓZKI EWAKUACYJNE

Brak wózka ewakuacyjnego.

 

W budynku o min. 2 kondygnacjach zaleca się zapewnienie przynajmniej jednego wózka ewakuacyjnego do transportu osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży oraz osób starszych.

Informacja wizualna

INFORMACJA WIZUALNA 

Oznaczono drogę ewakuacyjną w sposób czytelny.

 

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci strzałek kierunkowych i piktogramów.

Informacja wizualna

INFORMACJA WIZUALNA 

Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.

 

W budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.

Informacja dźwiękowa

DŹWIĘKOWY ALARM OSTRZEGAWCZY

Zgodnie z protokołem z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku przeprowadzonego w dniu 31.10.2019r. należy wydłużyć działanie sygnalizatorów akustycznych po uruchomieniu alarmu, tak aby działał on do skutku w sposób ciągły od momentu załącznia. Wszystkie rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ.

 

w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadomienia alarmowego.

Plany ewakuacyjne

PLANY EWAKUACYJNE

 

 

Budynek musi posiadać plany ewakuacyjne. Plan ewakuacyjna zlokalizowany jest w łatwym do odnalezienia przez użytkownika miejscu.

Ćwiczenia ewakuacyjne

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

Należy przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ.

 

W budynku należy regularnie przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne, z uwzględnieniem ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Osoby odpowiedzialne za ewakuację muszą być przeszkolone z zasad dotyczących ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

         

 

 

   RAPORT Z AUDYTU DOSTĘPNOŚCI

          ARCHITEKTONICZNEJ

       PRZEDSZKOLA NR 148 WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adres obiektu: ul. Rogowska 18 A, 54 - 440 Wrocław

zleceniodawca: Dyrektor Przedszkola nr 148 we Wrocławiu

     wykonawca audytu: Natalia Ratajewska, Audytor Wenwętrzny, Nr rej. 12902/AW/DP/SZ_O, tel. 783479791, e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl

     data przeprowadzenia audytu: 24.03.3021 r.

                      data opracowania raportu: 19.04.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

 

Audytowi dostępności architektonicznej został poddany budynek Przedszkola nr 148 we Wrocławiu. Budynek przedszkola jest parterowy, częściowo podpiwniczony. Obsługa interesantów oraz dzieci odbywa się na parterze.

 

Celem raportu jest dostarczenie Państwu kompleksowych informacji nt. aktualnego poziomu dostępności jednostki. Przedstawiony w raporcie stan został przeanalizowany przy dołożeniu najwyższej staranności. Zawarte w nim rekomendacje obejmują zarówno zmiany możliwe do realizacji.

Niniejszy raport zawiera wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego audytu, którego celem jest zwiększenie zdolności Przedszkola nr 148 we Wrocławiu do wypełnienia zobowiązań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696), poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących jej działań oraz weryfikację ich wykorzystania.

 

Ocenie podlegały przestrzenie ogólnodostępne, z audytu wyłączone zostały przestrzenie techniczne. Audyt został przeprowadzony w oparciu o wizję lokalną oraz informacje uzyskane od pracowników jednostki.

 

Podstawą do wykonania raportu z audytu oraz sformułowania wytycznych dotyczących zwiększenia dostępności były:

 

 • wizja lokalna przeprowadzona w dniu 24.03.2021 r.,
 • informacje przekazane od pracowników jednostki.

 

Ocenę oparto m. in. na ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, a także na innych przepisach. Na potrzeby audytu przyjęto także dodatkowe kryteria wykraczające poza obowiązujące wymagania prawne.

 

Wprowadzenie zmian opisanych w raporcie z audytu należy każdorazowo poprzedzić stosownymi uzgodnieniami, analizami technicznymi oraz sprawdzeniem, czy nie kolidują one z innymi obowiązującymi przepisami m. in.:

 

 • Ustawą o prawie budowlanym,
 • Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
 • Ustawą kodeks pracy,
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 • Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012 poz. 1169),
 • Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi    potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696),
 • Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),
 • Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776)

 

Wszelkie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wymagają uzyskania stosownej zgody odpowiednich organów.

 

W trakcie audytu pod uwagę brano nienowoczesny charakter obiektu i brak możliwości wprowadzania szeroko zakrojonych zmian.

 

Obiekty zostały ocenione m. in. pod kątem dostępności dla:

 • osób poruszających się na wózkach
 • osób z innymi ograniczeniami w poruszaniu się – różnymi chorobami kończyn, cierpiących na otyłość, karłowatość, gigantyzm i inne podobne schorzenia
 • osób z dziećmi,
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem,
 • osób starszych,
 • kobiet w ciąży,
 • osób słabo widzących i niewidomych,
 • osób słabo słyszących i głuchych,
 • osób z upośledzeniem w zakresie komunikacji tzn. osób mających problem z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego lub mówionego, w tym osób z zagranicy, które nie znają języka polskiego,
 • osób cierpiących na trudności w komunikacji,
 • osób z zaburzeniem funkcji czuciowych, dysfunkcją psychiczną lub intelektualną.

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 

 • Wejście główne

 

Na teren przedszkola wchodzi się od ul. Rogowskiej 18 A, poprzez furtkę, której klamka jest w kształcie litery „L”. Szerokość furtki wynosi 122 cm. Nawierzchnia prowadząca do budynku jest z płyt betonowych. Przed wejściem głównym znajdują się ławki z oparciami i z podłokietnikami oraz stojaki na rowery, które umożliwiają efektywne zabezpieczenie rowerów. Stojaki na rowery znajdują się pod zadaszeniem.

 

 

(zdjęcie przedstawia furtkę przed wejściem głównym)

 

 

Do drzwi wejściowych prowadzi 8 stopni z zamontowaną poręczą po obu stronach. Szerokość stopni wynosi 275 cm, głębokość stopnia wynosi 32 cm, wysokość - 8 cm.

Przed drzwiami głównymi jest dzwonek na wysokości 150 cm.

Szerokość drzwi wejściowych wynosi 143 cm, w drzwiach jest próg o wysokości 6 cm.

Za drzwiami głównymi jest niewielki przedsionek.

Wysokość do włącznika światła wynosi 144 cm.

Szerokość drzwi przechodzących z przedsionka na teren przedszkola wynosi 140 cm.

 

 

(zdjęcie przedstawia wejście główne do budynku przedszkola)

 

 

 

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Obszar prowadzący od przedsionka na teren przedszkola jest przestrzenny. Po prawej stronie znajduje się hol, w którym są ławki bez oparcia i bez podłokietników. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą w sposób swobodny się tutaj poruszać.  

Interesanci obsługiwani się w gabinecie intendenta.

Szerokość drzwi prowadzących do korytarza, w którym znajduje się gabinet intendenta wynosi 80 cm. W drzwiach jest próg o wysokości  2,5 – 3 cm. Próg jest oznaczony taśmą ostrzegawczą.

Korytarz jest szerokości 120 cm.

Szerokość drzwi do gabinetu intendenta wynosi 79 cm, brak progu. Wysokość do blatu przy stanowisku obsługi interesanta wynosi 75,5 cm.

 

(zdjęcie przedstawia korytarz prowadzący do gabinetu intendenta)

 

 1. Opis komunikacji i informacji w budynku
 • Nawigacja:

Brak dostępu do informacji dotykowej. Brak dostępnych nagrań z informacją o lokalizacji/kierunku poruszania się. Brak wyświetlaczy cyfrowych. Na posadzce brak oznaczeń kolorystycznych i/lub fakturowych ułatwiających nawigację

 • Sposób oznaczenia pomieszczeń:

Pomieszczenia są oznaczone w formie umieszczonych na drzwiach tabliczek z numeracją i opisem.

 

 

 

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Na terenie przedszkola brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie przedszkola brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed przedszkolem znajduje się osiedlowy parking, na którym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Przedszkole umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

 

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK CZYTAĆ RAPORT?

 

  

Przy zaleceniach umieszczono symbol grupy, dla której dana modyfikacja może mieć znaczenie:

 

Osoby z niepełnosprawnościami ruchu

Osoby poruszające się na wózkach, osoby korzystające z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osoby mające problemy z poruszaniem   się, wstawaniem i siadaniem, długim staniem, osoby z

  niepełnosprawnościami manualnymi. 

 

Na potrzeby raportu przyjmowane są wartości uniwersalne zapewniające możliwość skorzystania z danego elementu przez jak największą liczbę użytkowników (np. dla minimalnych parametrów przestrzeni komunikacyjnych).

 

Największe znaczenie dla tej grupy użytkowników ma dostępność architektoniczna oraz parametry przestrzeni i jej wyposażenia.

 

Osoby z dysfunkcjami słuchu

Osoby głuche, a także w znaczny sposób różniące się od nich pod względem sposobu komunikacji osoby  słabosłyszące. Osoby głuche komunikują się (zazwyczaj) za pomocą języka migowego. Mogą również pozyskiwać informacje z napisów, czy czytania z ruchu ust.

 

Osoby słabosłyszące oraz głuche z implantami ślimakowymi komunikują się werbalnie, jednak problem stanowi pozyskanie informacji drogą słuchową, w związku z czym konieczne jest zapewnienie systemu wspomagania słuchu, pozyskiwanie informacji poprzez tekst, czy wspomaganie się czytaniem z ruchu warg.

 

Najważniejsze dla obu grup użytkowników będzie stosowanie napisów w sytuacjach, w których jest to możliwe. W niektórych sytuacjach, ze względu na możliwość mniejszego rozumienia informacji tekstowej przez osoby głuche, korzystne jest również zastosowanie tłumaczenia na język migowy. W przypadkach, gdy mamy do czynienia z komunikacją obustronną, osoby głuche powinny mieć zapewnionego tłumacza języka migowego, natomiast osoby słabosłyszące system wspomagania słuchu – pętle indukcyjne lub system alternatywny.

 

Osoby z dysfunkcją wzroku

Osoby niewidome oraz osoby z poważnymi wadami wzroku, objawiającymi się znaczną utratą ostrości  widzenia, ograniczeniami pola widzenia, trudnościami w adaptacji do zmiennych warunków oświetlenia, brakiem postrzegania kolorów, zmniejszoną wrażliwością na kontrast. 

 

Najważniejsze dla tej grupy użytkowników będzie zapewnienie możliwości bezpiecznego poruszania się w przestrzeni budynku oraz zapewnienie dostępu do informacji alternatywnej względem komunikatów prezentowanych w formie wizualnej (dźwiękowej, dotykowej). Znaczenie będzie również mieć zastosowanie odpowiednio powiększonych i opracowanych tekstów dla osób niedowidzących.

 

Inne osoby

Do tej grupy zaliczono osoby z innymi, niewymienionymi powyżej niepełnosprawnościami, m.in.  niepełnosprawnościami umysłowymi, ale także osoby czasowo niepełnosprawne oraz inne, dla których poruszanie się lub zrozumienie informacji i komunikowanie się może stanowić problem, m.in. dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice z dziećmi, osoby obciążone ciężkim bagażem, osoby nieznające języka danego kraju.

   ARKUSZ OCENY

kategoria

opis zalecenia

ocena stanu istniejącego

grupy osób ze szczególnymi potrzebami

 

 

Przystanki - dostęp

W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

 

W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji dalekobieżnej

Przystanki autobusowe komunikacji miejskiej są w odległości ok. 200 – 270 m.

 

Stacja kolejowa Wrocław Nowy Dwór znajduje się w odległości 550 m.

 

 

Parametry przystanków

Wiata nie ogranicza widoczności nadjeżdżających pojazdów.

W wiacie znajduje się ławka z oparciem oraz wolna przestrzeń do zaparkowania wózka inwalidzkiego.

Tablica z rozkładem jazdy czytelna dla osób z niepełnosprawnościami (kontrasty, czcionka, wysokość montażu).

 

Przystanek znajdujący się w odległości 270 m jest wyposażony w wiatę z ławką.

 

Stacja kolejowa ma podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Szerokość ciągów komunikacyjnych

SZEROKOŚĆ CIĄGÓW PIESZYCH

Dojście do wejść głównych budynku jest od ulicy Rogowskiej.  Prowadzi do niego chodnik umożliwiający swobodne dotarcie do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Jest równy, wykonany z płyt betonowych.

 

Ciągi piesze i pieszo-jezdne muszą mieć szerokość:

- oddzielone od jezdni lub pasa postojowego: min. 150 cm,

- przy jezdni lub pasie postojowym: min. 200 cm.

Szerokości należy mierzyć po uwzględnieniu małej architektury, urządzeń itp.

Szerokość ciągów komunikacyjnych

MIEJSCA MIJANIA NA CIĄGACH O SZEROKOŚCI PONIŻEJ 180 cm

Szerokość chodnika prowadzącego do budynku szkoły umożliwia swobodne mijanie się dwóm osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Na ciągach pieszych o szerokości poniżej 180 cm wymaga się zapewnienia miejsc mijania o długości min. 200 cm i szerokości min. 180 cm. Miejsca takie powinny być

zapewnione co maks. 25 m, chyba że długość ocenianego ciągu komunikacyjnego nie

przekracza 50 m

Dostępność ciągów komunikacyjnych

dla osób z niepełnosprawnoś cią

DOSTĘPNOŚĆ GŁÓWNYCH DOJŚĆ DO OBIEKTU

Drogi prowadzące do budynku są dostępne dla wszystkich grup osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Główne wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

 

Schody prowadzące do budynku  nie są oznaczone kontrastowo.

 

Brak pochylni.

 

Przynajmniej główne dojścia do budynku muszą być dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Dopuszcza się np. zastosowanie łagodnie nachylonych chodników (rozwiązanie najkorzystniejsze), pochylni.

Drogi dostępne dla osób poruszających się na wózku nie mogą być w znaczący sposób dłuższe w stosunku do dróg dla osób sprawnych.

Dostępność ciągów komunikacyjnych

dla osób z niepełnosprawnoś cią

DOSTĘPNOŚĆ WSZYSTKICH DOJŚĆ DO OBIEKTU

 

 

Zalecane jest zapewnienie dostępności dla osób poruszających się na wózku wszystkich dojść do budynku.

Zalecane jest, żeby osoby poruszające się na wózku mogły poruszać się tymi samymi drogami co osoby sprawne.

Nawierzchnia

RÓWNA NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia dojścia do obietku jest z płyt betonowych

Jest równa.

 

 

Nawierzchnia na dojściach do obiektu musi być równa i w dobrym stanie technicznym.

Na głównych ciągach pieszych za nawierzchnię równą uznaje się płyty betonowe, kamienne, nawierzchnie bitumiczne. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są również nawierzchnie mineralne.

Na ciągach drugorzędnych dopuszcza się stosowanie kostki betonowej lub kamiennej o ciętej powierzchni.

Nie jest zalecane stosowanie nawierzchni z kostki kamienne łupanej, kratownic betonowych, ekokratki, żwiru, piasku i innych nierównych lub grząskich nawierzchni.

Zalecanie dotyczy również miejsc krzyżowania się ciągów pieszych z jezdniami, wjazdami i ciągami pieszo-jezdnymi.

Nawierzchnia

ANTYPOŚLIZGOWA NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia chodników jest z płyt betonowych.

 

Nawierzchnia stosowana na ciągach pieszych musi być antypoślizgowa.

 

Stanowiska dla rowerów

PARKINGI/MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW

Stojaki na rowery zapewniono:

- przed budynkiem przedszkola, pod zadaszeniem

 

Zalecane jest zapewnienie parkingu/miejsc postojowych dla rowerów.

Psy asystujące

 

MIEJSCA DO WYPROWADZANIA PSÓW ASYSTUJĄCYCH

Brak wyznaczonego miejsca umożliwiającego wyprowadzanie psa asystującego.

 

Zalecane jest zapewnienie obok budynku specjalnego miejsca umożliwiającego wyprowadzanie psa asystującego.

Miejsca przeznaczone do wypoczynku

OPARCIA I PODŁOKIETNIKI / MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE / MIEJSCE DO

Przed wejściem głównym są ławki z oparciem i podłokietnikami.

 

Na  holu w budynku są ławki bez oparcia i bez podłokietników.

 

Przynajmniej część miejsc do siedzenia musi być wyposażona jednocześnie w oparcia i podłokietniki (zalecana ilość to min. 1/3 miejsc).

Zaleca się, aby miejsca do siedzenia na zewnątrz wykonane były z materiałów nie ulegających nadmiernemu ogrzaniu lub wychłodzeniu (np. aby siedziska i oparcia wykonane były z drewna).

Oznaczenia dla osób z niepełnosprawnoś

cią wzroku

DOTYKOWE OZNACZENIA OSTRZEGAWCZE DLA OSÓB Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

WZROKU

 

 

Przed przejściem dla pieszych przez jezdnie zalecane jest zastosowanie dotykowych oznaczeń ostrzegawczych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dopuszczalne są dwa sposoby oznaczania przejść dla pieszych:

-                      bezpośrednio przy krawędzi chodnika (za krawężnikiem), na całej szerokości przejścia, powinien być ułożony pas ostrzegawczy o szerokości 80-100 cm;

-                      w odległości 0,5 metra od krawędzi jezdni, na całej szerokości przejścia, powinien być ułożony pas ostrzegawczy o szerokości 50-60 cm.

Liczba miejsc dla

osób z niepełnosprawnoś cią

DROGI PUBLICZNE - LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB Z

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie przedszkola.

 

Wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na parkingu osiedlowym znajdującym się przed przedszkolem.

 

 

 

W miejscach podlegających przepisom o drogach publicznych liczba miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością musi wynosić:

- 1 przy ogólnej liczbie miejsc na poziomie 6-15,

- 2 przy ogólnej liczbie miejsc 16-40,

- 3 przy ogólnej liczbie miejsc 41-100,

- 4% przy ogólnej liczbie miejsc powyżej 100.

Zalecane jest, żeby w miejscach niepodlegających przepisom o drogach publicznych

liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnością była zgodna z wymaganiami dla dróg publicznych.

Położenie miejsc dla osób z niepełnosprawnoś cią

POŁOŻENIE MIEJSC PARKINGOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie przedszkola.

 

Wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na parkingu osiedlowym znajdującym się przed przedszkolem.

 

 

Miejsca dla osób z niepełnosprawnością powinny być usytuowane w pobliżu dostępnego wejścia do budynku.

Odległość, o której mowa powyżej nie powinna przekraczać 50 m.

Szerokość miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością musi wynosić min.

360 cm.

Szerokość miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością może wynosić 230 cm w przypadku usytuowania miejsca wzdłuż dostępnego ciągu pieszego lub pieszo-jezdnego.

Należy zapewnić dostępne dla osób poruszających się na wózku wejście na chodnik

lub ciąg pieszo-jezdny bezpośrednio z miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością lub w bezpośrednim sąsiedztwie takiego miejsca.

Różnica poziomów w przypadku progów lub krawężników na poziomie max. 2 cm między pow. miejsca postojowego, a powierzchnią chodnika lub ciągu pieszojezdnego.

W przypadku parkowania równoległego do sąsiadującego ciągu pieszo-jezdnego brak przeszkód, przestrzeń obok miejsca nie węższa niż 150 cm.

         

 

 

Toalety dla osób z niepełnosprawnoś-ciami.

DRZWI

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Szerokość drzwi na dojściu do toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz drzwi do samej toalety nie może być mniejsza niż 90 cm w świetle, drzwi do toalety muszą być otwierane na zewnątrz.

 

Alternatywnie dwa prostokątne pola manewru, których wymiary zależne są od szerokości skrzydła i kierunku dojścia do drzwi (od strony zawiasów, klamki lub z naprzeciwka):

-                       kierunek poruszania się od strony zawiasów (lub w obu kierunkach): wymiary pola od strony klamki 90 cm x 167cm (min. szer. korytarza) wymiary pola od strony zawiasów odpowiednio dla szerokości skrzydła 90, 95 lub 100

61cm x 167cm, 56cm x 167cm lub 51cm x 167 cm

-                       kierunek poruszania się od strony klamki: wymiary pola od strony klamki 90cm x 167cm (min. szer. korytarza) wymiary pola od strony zawiasów 11cm x 167 cm

W toalecie dla osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić prostokątną przestrzeń manewrową o wymiarach min. 150 x 150 cm.

Na przestrzeń tę nie mogą zachodzić żadne elementy wyposażenia.

Przestrzeń

manewrowa

WOLNA PRZESTRZEŃ OBOK MUSZLI USTĘPOWEJ

 

 

Przynajmniej z jednej strony muszli ustępowej należy zapewnić wolną przestrzeń o szerokości min. 90 cm. I długości min. 70 cm. Przestrzeń ta musi być

zaprojektowana w taki sposób, żeby umożliwić osobie poruszającej się na wózku dostęp do niej.

Umywalka

UMYWALKA - WYSOKOŚĆ MONTAŻU

 

 

Umywalkę należy instalować w taki sposób, żeby jej górna krawędź znajdowała się na

wysokości 80-85 cm, a przestrzeń pod umywalką miała wysokość min. 67 cm i głębokość 30 cm (zapewniając tym samym miejsce na nogi).

Umywalkę należy dobrać w taki sposób, żeby jej głębokość wynosiła od 40 do 60 cm.

Pod umywalką nie mogą znajdować się meble oraz wyposażenie, które ograniczają

przestrzeń pod umywalką, np. nie należy stosować umywalek z postumentem lub półpostumentem, instalować szafek, przepływowych podgrzewaczy wody itp.

Umywalka

DOBÓR BATERII

 

 

Bateria uruchamiana automatycznie lub bateria z wydłużoną dźwignią, przystosowanej do używania przez osoby z niepełnosprawnościami. Odległość armatury od przedniej krawędzi umywalki max. 40 cm.

Nie dopuszcza się stosowania baterii z kurkami i innych, których uruchomienie może stanowić trudność dla osób z niepełnosprawnością manualną.

Umywalka

SYFON PODTYNKOWY

 

 

Zalecane jest instalowanie syfonu podtynkowego.

Pozostałe wyposażenie

LUSTRO

 

 

Dopuszczalne są następujące rodzaje luster:

-                       lustro zainstalowane na stałe, umieszczone pionowo, z dolną krawędzią umieszczoną na wysokości maks. 100 cm (zalecane 90 cm) i górną nie niżej niż 190 cm. - lustro zainstalowane na stałe pod kątem, o wysokości dobranej w taki sposób, żeby

osoba siedząca na wózku oraz osoba stojąca bezpośrednio przed umywalką były w stanie przejrzeć się w lustrze bez zmiany pozycji ciała,

-                       lustro uchylne, z uchwytem do regulacji nachylenia umieszczonym nie wyżej niż

100

cm. Sposób mocowania lustra musi umożliwiać korzystanie z niego osobie siedzącej na wózku oraz stojącej.

Pozostałe wyposażenie

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

 

 

Dopuszczalne są następujące sposoby montażu pojemnika na papier toaletowy: - jeśli oś muszli znajduje się w odległości do 50 cm od ściany – na ścianie, 20-25 cm przed muszlą ustępową (mierząc od przedniej krawędzi muszli do osi pojemnika), na wysokości 40-

100 cm (mierząc do dolnej krawędzi pojemnika),

- oś muszli dalej niż 50 cm od ściany – na specjalnym uchwycie mocowanym w przedniej części poręczy.

Pozostałe wyposażenie

DOZOWNIK MYDŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozownik mydła powinien znajdować się w zasięgu osoby korzystającej z umywalki.

Jego dół nie może znajdować się wyżej niż 100 cm.

Dozownik mydła należy sytuować tak, aby był odsunięty od przyległej ściany o min.

50 cm.

Przycisk dozownika powinien być duży. Należy umożliwić obsługę dozownika za pomocą jednej ręki.

Suszarka do rąk lub podajnik ręczników powinny znajdować się w zasięgu osoby korzystającej z umywalki, żeby nie było konieczne manewrowanie wózkiem mokrymi rękoma.

Suszarkę do rąk lub podajnik ręczników, należy sytuować tak, aby był odsunięty od przyległej ściany o min 50 cm.

Dół urządzenia powinien znajdować się nie wyżej niż 100 cm.

Pozostałe wyposażenie

HACZYK

 

 

Jeżeli w toalecie zapewnia się haczyk, przynajmniej jeden musi znajdować się na wysokości 100-110 cm od posadzki.

System wzywania pomocy

ZAPEWNIENIE SYSTEMU WZYWANIA POMOCY

 

 

Zalecane jest wyposażenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w system wzywania pomocy.

System wzywania pomocy

PARAMETRY SYSTEMU WZYWANIA POMOCY

 

 

Jeżeli w toalecie zapewnia się system wzywania pomocy, musi on spełniać poniżej opisane parametry.

System musi być uruchamiany w przynajmniej jeden z następujących sposobów:

-                       za pomocą linki znajdującej się na wysokości min. 10-180 cm,

-                       dwóch przycisków umieszczonych na wysokości 80-110 cm i 0-40 cm.Uruchomienie systemu musi być potwierdzane sygnałem wizualnym i dźwiękowym.

Linka lub przyciski muszą znajdować się w łatwo dostępnym miejscu (również dla osoby, która upadnie na posadzkę).

Dezaktywacja systemu musi być możliwa wyłącznie wewnątrz pomieszczenia. Sygnał musi przekazywany do osoby odpowiedzialnej za udzielenie pomocy, np. do pomieszczenia ochrony.

Zapewnienie pokoju rodzica z dzieckiem

ZAPEWNIENIE POKOJU RODZICA Z DZIECKIEM - BUDYNKI > 1 000 m2

W budynku nie przewidziano pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem.

 

Pokój rodzica z dzieckiem należy zapewnić w budynku użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 1000 m2.

Parametry stanowiska

LOKALIZACJA STANOWISK OBSŁUGI INTERESANTA

Obsługa interesanta odbywa się w gabinecie intendenta (na parterze).

 

Przynajmniej jedno stanowisko o danej funkcji musi znajdować się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami i być dostosowane do potrzeb tych osób.

Parametry stanowiska

LOKALIZACJA STANOWISK - PRZEJŚCIE

Próg w przejściu na korytarz, w którym znajduje się gabinet intendenta o wysokości 2,5 – 3 cm.

Korytarz o szerokości 120 cm.

Drzwi do gabinetu intendenta o szerokości 79 cm nie spełniają wymogów minimalnej szerokości, która wynosi 90 cm.

 

Przejście do stanowisk o danej funkcji pozbawione jest przeszkód.

Parametry stanowiska

LOKALIZACJA PUNKTU

Pracownicy administracji  mają zachowaną widoczność na wejście główne.

 

W przypadku stanowisk obsługi interesanta i sali obsługi zaleca się takie ich sytuowanie, żeby pracownicy tych miejsc dobrze widzieli wejście do obiektu.

Parametry stanowiska

WYSOKOŚĆ BLATU

Wysokość do blatu w gabinecie intendenta wynosi 75,5 cm.

 

Cały blat lub jego fragment o szerokości przynajmniej 90 cm powinien znajdować się nie wyżej niż 90 cm.

Miejsce to nie może być wykorzystywane do ustawiania monitora, innych urządzeń lub wyposażenia.

W przypadku kas wymóg ten powinna spełniać przynajmniej jedna kasa w zespole kasowym.

Jeżeli stanowisko wymaga dłuższej rozmowy lub wypełniania dokumentów, pod obniżonym fragmentem blatu (patrz opis zalecenia w punkcie 14.4), po stronie gościa/ klienta należy zapewnić wolną przestrzeń o wysokości min. 67 cm, szerokości min. 75 cm, i głębokości min. 40 cm.

Oświetlenie

OŚWIETLENIE

Oświetlenie jest jednocześnie ledowe oraz naturalne.

 

Oświetlenie twarzy pracowników powinno być równomierne i rozproszone i nie powinno powodować powstawania nieregularnych cieni celem umożliwienia odczytu komunikatów z ruchu ust.

Nie należy również stosować oświetlenia o dużym natężeniu, umieszczonego za plecami pracownika, które będzie powodowało wysoki kontrast pomiędzy jego twarzą a tłem i będzie utrudniało odczytanie ruchu ust. Jeżeli za stanowiskiem znajduje się okno, należy zapewnić rozwiązania umożliwiające sterowanie ilością wpadającego do środka światła (np. żaluzje).

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnoś

cią słuchu

PĘTLE INDUKCYJNE STANOWISKOWE

Brak pętli indukcyjnych.

 

Pętla indukcyjna powinna być zapewniona przy przynajmniej jednym stanowisko. Stanowisko to powinno być oznaczone międzynarodowym symbolem pętli indukcyjnej.

Uwaga! Pętla indukcyjna zapewnia dostępność dla osób słabosłyszących, korzystających z aparatu słuchowego, ale nie dla osób głuchych.

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnoś

cią słuchu

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Brak tłumacza języka migowego online bądź na miejscu.

 

Tłumacz języka migowego online powinien być zapewniony przy przynajmniej jednym

stanowisko. Stanowisko to powinno być oznaczone międzynarodowym symbolem tłumaczenia na język migowy.

Uruchamianie oświetlenia

WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA

Włączniki światła umieszczone są przeważnie na wysokości 144 cm od poziomu posadzki. Są koloru białego i nie wszędzie kontrastują z kolorem tła ściany, przez co rozpoznanie ich lokalizacji w niektórych pomieszczeniach jest mniej intuicyjne.

 

Jeżeli stosuje się włączniki światła, muszą one znajdować się na wysokości 80-120 cm.

W przypadku włączników o nietypowych funkcjach, dopuszcza się inne wysokości.

Wslazane jest aby kolor włączników światła kontrastował z kolorem tła ściany (min.

30 stopni w skali LRV), włączniki dostępne dla użytkowników powinny być podświetlone (np. włączniki toalet)

Czytniki kart dostępu należy umieszczać w taki sposób, żeby przynajmniej część urządzenia znajdowała się na wysokości 80-120 cm.

Kontrola dostępu

DOMOFONY I WIDEOFONY

Brak domofonu.

 

Domofony i wideofony należy umieszczać w taki sposób, żeby wszystkie przyciski znajdowały się na wysokości 80-120 cm.

Kamera, mikrofon oraz głośniki muszą być zainstalowane w taki sposób, żeby swoim

zasięgiem obejmowały osoby stojące, o różnym wzroście oraz osoby poruszające się na wózku i niskie.

 

Kontrola dostępu

PRZYCISKI DO OTWIERANIA DRZWI

Brak.

 

Przyciski otwierania drzwi muszą w całości znajdować się na wysokości 80-120 cm.

Kontrola dostępu

DZWONKI DO DRZWI

Dzwonek przed wejściem głównym umieszczony przy drzwiach na wysokości 150 cm.

 

Dzwonki muszą być umieszczone na wysokości 80-120 cm.

Dzwonki muszą być umieszczone w miejscach łatwych do odnalezienia.

 

 

 

W przestrzeniach, w których generowany jest duży hałas i przekazywana informacja dźwiękowa może być nieczytelna, zastosowano materiały wykończeniowe pochłaniające dźwięk np. wykłądzinę dywanową, sufity akustyczne, perforowane przegrody, tapicerowane meble, panele akustyczne, zasłony materiałowe.

W dużych przestrzeniach dostępnych dla wielu użytkowników, w których może być generowany hałas utrudniający odczytanie komunikatów dźwiękowych przez osoby niedosłyszące, należy unikać gładkich wykończeń ścian, podłóg, sufitów i mebli.

Wykończenia tego typu odbijają dźwięk i potęgują hałas.

 

 

 

 

 

Powierzchnie przeszklone

OZNAKOWANIE DRZWI I POWIERZCHNI PRZESZKLONYCH

Należy oznakować przeszklenia zgodnie z opisem zalecenia.

 

Na wszystkich drzwiach i przegrodach, których ponad 75% powierzchni stanowi materiał przezroczysty należy zastosować widoczne oznaczenia.

W przypadku stacji metra i dworów kolejowych oznaczenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

W pozostałych przypadkach oceny czytelności oznaczenia dokonuje audytor. W przypadku przegród transparentnych, zamiast stosowania oznaczeń, dopuszcza się

taką organizację przestrzeni, żeby dostęp do przegród był ograniczony lub przynajmniej z jednej strony ustawione były meble lub inne wyposażenie.

Miejsca siedzące wewnątrz budynku

ZAPEWNIENIE MIEJSC DO SIEDZENIA

Na  holu w budynku są ławki bez oparcia i bez podłokietników.

 

W miarę możliwości wewnątrz budynku należy zapewnić miejsca do siedzenia.

Miejsca do siedzenia wewnątrz budynku

OPARCIA I PODŁOKIETNIKI

Na  holu w budynku są ławki bez oparcia i bez podłokietników.

 

Przynajmniej część miejsc do siedzenia musi być wyposażona jednocześnie w oparcia i podłokietniki. Zalecane jest, aby ok 1/3 wszystkich dostępnych dla interesantów siedzisk była zgodna z opisem zalecenia.

Ewakuacja osób o ograniczonej możliwości poruszania się

INFORMACJA O OSOBACH Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA

SIĘ

Mając na uwadze prawidłowe prowadzenie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami konieczne jest uszczegółowienie procedury Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w tym zakresie, posiłkując się m. in. opisem zalecenia. Szczegóły procedury w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami należy uzgodnić z osobą uprawnioną do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W sytuacji, kiedy pracownicy ochrony odpowiadają za ewakuację osób z niepełnosprawnościami, muszą oni mieć bieżący dostęp do aktualnej informacji ile takich osób w danej chwili przebywa w budynku. Wszystkie rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ.

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji muszą być w stanie łatwo uzyskać informację o liczbie oraz miejscu przebywania osób o ograniczonej możliwości poruszania.

Odpowiednie informacje można uzyskać dla przykładu w następujący sposób:

-                      poprzez wprowadzanie do systemu komputerowego osób z

niepełnosprawnościami/ze szczególnymi potrzebami, przez pracowników biura obsługi interesanta lub sali obsługi US, którzy zauważą, że osoba o ograniczonej możliwości poruszania się wchodzi do budynku,

-                      przekazywanie zarządcy obiektu informacji o pracownikach o

ograniczonej możliwości poruszania się przebywających w danym dniu w obiekcie;

-                      zapisanie na kartach dostępu dla pracowników informacji o ograniczonej możliwości poruszania się, w celu szybkiego zlokalizowania pracownika w sytuacji alarmowej.

Procedury w tym zakresie muszą być dostosowane do rodzaju, funkcji i wielkości obiektu oraz obowiązujących w nim procedur kontroli dostępu.

Ewakuacja osób o ograniczonej możliwości poruszania się

WÓZKI EWAKUACYJNE

Brak wózka ewakuacyjnego.

 

W budynku o min. 2 kondygnacjach zaleca się zapewnienie przynajmniej jednego wózka ewakuacyjnego do transportu osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży oraz osób starszych.

Informacja wizualna

INFORMACJA WIZUALNA 

Oznaczono drogę ewakuacyjną w sposób czytelny.

 

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci strzałek kierunkowych i piktogramów.

Informacja wizualna

INFORMACJA WIZUALNA 

Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.

 

W budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.

Informacja dźwiękowa

DŹWIĘKOWY ALARM OSTRZEGAWCZY

Zgodnie z protokołem z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku przeprowadzonego w dniu 31.10.2019r. należy wydłużyć działanie sygnalizatorów akustycznych po uruchomieniu alarmu, tak aby działał on do skutku w sposób ciągły od momentu załącznia. Wszystkie rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ.

 

w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadomienia alarmowego.

Plany ewakuacyjne

PLANY EWAKUACYJNE

 

 

Budynek musi posiadać plany ewakuacyjne. Plan ewakuacyjna zlokalizowany jest w łatwym do odnalezienia przez użytkownika miejscu.

Ćwiczenia ewakuacyjne

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

Należy przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie rozwiązanie uzgodnić z rzeczoznawcą PPOŻ.

 

W budynku należy regularnie przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne, z uwzględnieniem ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Osoby odpowiedzialne za ewakuację muszą być przeszkolone z zasad dotyczących ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

         

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna de Ostoja Starzewska
Odpowiada:Anna de Ostoja Starzewska
Wytworzył:Anna de Ostoja Starzewska
Data ostatniej zmiany:2022-08-30 13:25:32

Archiwum

Data Autor
2022-02-23 10:53 Dorota Kulpa zobacz
2021-06-17 13:39 Dorota Kulpa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 634