Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59
drukuj

Przedmiot działalności

Celem ogólnym środowiskowego domu samopomocy jest szeroko pojęta rehabilitacja osób chorych psychicznie, zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej i funkcjonowania społecznego, a w szczególności: rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku aż do osiągnięcia możliwie najwyższego stopnia samodzielności we wszystkich tych aspektach życia. Działalność domu nie dotyczy jedynie osób z chorobami psychicznymi, ponieważ niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności).

 

Cele szczegółowe placówki to:

 1. Stworzenie wsparcia społecznego osobom przewlekle chorym psychicznie poprzez pomoc w zaspokajaniu ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych.
 2. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 3. Kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań.
 4. Wyrabianie nawyków celowej aktywności.
 5. Stworzenie miejsca, dającego osobie po kryzysie psychicznym, chorym psychicznie, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu.
 6. Budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości, zrozumieniu problemów, wsparcia w dążeniu do poprawy jakości życia
  i samodzielności.
 7. Wspieranie postawy samopomocy i pomocy wzajemnej.
 8. Aktywizacja w kierunku rozbudzenia i podtrzymania zainteresowań własnych oraz podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej.
 9. Doskonalenie motoryki małej i dużej zmierzające do ogólnej poprawy kondycji fizycznej uczestników, zwiększenia aktywności ruchowej, wzbudzenia zainteresowania kulturą fizyczną i rekreacja ruchową.
 10. Podnoszenie kompetencji w zakresie umiejętności życia z problemami zdrowotnymi, zaradności życiowej oraz aktywizacji zawodowej.
 11. Wyrabianie i podtrzymywanie u uczestników zainteresowania życiem społecznym
  i kulturalnym.
 12. Pomoc w dostępie do psychiatrycznej opieki zdrowotnej i poradnictwa psychologicznego.
 13. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Typ Domu dla osób z następującymi schorzeniami:

 1. Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych.
 2. Typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku osób, które pierwszy raz wystąpiły o skierowanie do domu, decyzja wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż na trzy miesiące. Czas ten jest konieczny do dokonania przez zespół wspierająco aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz wskazania okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny i przygotowaniu wspomnianego planu uczestnik otrzymuje decyzję kierującą na czas określony, niezbędny do realizacji założeń planu. Z usług ŚDS, za zgodą dyrektora, mogą  korzystać również osoby bez decyzji administracyjnej, oczekujące na przyjęcie oraz byli uczestnicy utrzymujący kontakt z domem. Osoby te przebywają w domu na prawach „gościa - klubowicza” i zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jacek Czachorowski
Odpowiada:Jacek Czachorowski
Wytworzył:Jacek Czachorowski
Data ostatniej zmiany:2019-04-05 14:47:05

Archiwum

Data Autor
2019-04-05 14:45 Jacek Czachorowski zobacz
2019-04-04 13:23 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 443