Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
drukuj

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ostrołęce regulują w szczególności przepisy:

  1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Główne zasady załatwiania spraw przez Ośrodek:

  • zgodnie z obowiazującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami
  • terminowo, bez zbędnej zwłoki
  • przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania
  • przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania.

Sprawy są załatwiane w formie pisemnej lub innej, jeżeli okeślona sprawa tego wymaga.
Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowana osobę odpowiednich dokumentów. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ostrołęce załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia.
Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy). Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych, jak również innych spraw związanych z zakresem działania Ośrodka.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia co do istoty albo w inny spoób jej zakończenie, wynosi jeden miesiąc od dnia wniesienia sprawy do Ośrodka.
W przypadku przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresownego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego Wicedyrektor przyjmuja interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8.00.-10.00. i piątek 12.00.-16.00. lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Bobrowska
Odpowiada:Katarzyna Bobrowska
Wytworzył:Katarzyna Kownacka, Agnieszka Zalewska
Data ostatniej zmiany:2020-04-17 16:05:45

Archiwum

Data Autor
2013-02-06 15:22 Iwona Domańska zobacz
2013-01-23 15:57 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 708