Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej
drukuj

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostepniania informacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

1. Zasady dostepu do informacji publicznej określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).Ustawodawca zobowiązał organy władzy państwowej do udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji określonych w ustawie.

2. Udostępnianie informacji publicznej w Szkole podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku w załączniku).

3. Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy składać w sekretariacie szkoły.

4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

 5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Za udzielenie informacji publicznej moga być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty ( art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznmej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 112, poz. 1198 z póżn. zm.)

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Emil Jesiołowski
Odpowiada:Emil Jesiołowski
Wytworzył:Emil Jesiołowski
Data ostatniej zmiany:2018-02-02 13:12:15

Archiwum

Data Autor
2015-01-08 12:08 Jolanta Jankowska zobacz
2015-01-08 11:45 Jolanta Jankowska zobacz
2015-01-08 08:23 Urszula Siedlecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1113