Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp-zasutowo.edupage.org

 Data publikacji strony internetowej: 01.05.2010 r.

Data ostatniej aktualizacji strony: 21.12.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- mapa placówek medycznych nie jest dostępna,

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Deklarację sporządzono w dniu 16.03.2023 r., deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standartowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Świerczyńska e-mail: zszasutowo@gminanekla.pl Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu: 614372921. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna.

  1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia:

-  wejście główne od ulicy Kwiatowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych,

-  dwa wejścia od strony boiska, posiadają podjazdy dla wózków.

  1. W części sali gimnastycznej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, pozostałe toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  2. Na parkingu szkoły znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. Nad wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  4. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, budynek nie posiada windy.
  5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W budynku jest pętla indukcyjna.
  7. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół w Zasutowie.
  8. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  9. Wszelkich informacji udzielają telefonicznie pracownicy administracji (sekretariat I piętro) tel. 614372921 lub e-mailowo: zszasutowo@gminanekla.pl

  

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Michalak
Odpowiada:Piotr Michalak
Wytworzył:Jacek Lewandowski
Data ostatniej zmiany:2023-03-22 12:35:38

Archiwum

Data Autor
2022-09-21 18:17 Piotr Michalak zobacz
2022-09-21 18:09 Piotr Michalak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 316