Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" im. Księcia Józefa Poniatowskiego
drukuj

Organizacja pracy

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat (1-8).
 2. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły przez Dyrektora Szkoły.
 3. Warunki przyjęcia do Szkoły określa Regulamin Rekrutacji, który wydaje Dyrektor Szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.
 4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po podpisaniu umowy oświatowej przez rodziców i Dyrektora Szkoły oraz spełnieniu innych wymogów wskazanych w Regulaminie Rekrutacji. Umowa podpisywana jest na okres nauki w szkole podstawowej.
 5. Szkoła nie posiada obwodu.
 6. Szkoła organizuje edukację w oddziale przedszkolnym, edukację wczesnoszkolną w klasach I-III, edukację przedmiotową w klasach IV-VIII.
 7. Podstawową jednostką organizacyjną w Szkole jest oddział.
 8. Oddział szkolny może liczyć maksymalnie 18 uczniów.
 9. Organizację zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i fakultatywnych ustalony przez Dyrektora Szkoły.
 10. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek wyjazdowych. Coroczny podział oddziałów na grupy w czasie zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem możliwości finansowych posiadanych przez Szkołę, odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 11. Dyrektor Szkoły powieza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 12. Szczegółową organizację pracy określa Regulamin Szkoły.
 13. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.
 14. Ustala się klasyfikację uczniów dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.
 15. Szczegółową organizację pracy Szkoły opracowuje każdorazowo, przed rozpoczęciem roku szkolnego, Dyrektor Szkoły we współpracy z nauczycielami.
 16. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy plan zajęć.
 17. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktycznei wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 18. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 19. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 20. Tygodniowy rozkład zajęć dla klas I-III określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia edukacyjne wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia na podstawie zaleceń z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Walczak
Odpowiada:Agnieszka Błażejczyk
Wytworzył:Małgorzata Walczak
Data ostatniej zmiany:2022-05-27 15:03:10

Archiwum

Data Autor
2022-05-27 14:45 Małgorzata Walczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 99