Biuletyn Informacji Publicznej
Uzdrowisko Rabka S.A.
drukuj

Archiwum przetargów

Rabka-Zdrój: przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców
Numer ogłoszenia BZP: 143807 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Uzdrowisko Rabka" S.A. , ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 2676020, faks 18 2676010.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-rabka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawy warzyw i owoców, szczegóły zamówienia w zał. nr 3/I i 3/II do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6, 03.22.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/g formuły spełnia /nie spełniana, na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/g formuły spełnia /nie spełniana, na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/g formuły spełnia /nie spełniana, na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/g formuły spełnia /nie spełniana, na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/g formuły spełnia /nie spełniana, na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - termin płatności - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko-rabka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uzdrowisko-Rabka S.A. ul. Orkana 49 34-700 Rabka-Zdrój sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 08:30, miejsce: Uzdrowisko-Rabka S.A. ul. Orkana 49 34-700 Rabka-Zdrój sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawy warzyw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawy warzyw, szczegóły zamówienia w zał. nr 3/I do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. termin płatności - 3

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawy owoców.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawy owoców, szczegóły zamówienia w zał.mr 3/II do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.22.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. termin płatności - 3

Osoby odpowiedzialne

Autor:LCh
Odpowiada:LCh
Wytworzył:LCh
Data ostatniej zmiany:2019-02-12 08:44:57

Archiwum

Data Autor
2016-12-08 08:08 LCh zobacz
2015-10-01 14:10 LCh zobacz
2015-10-01 14:06 LCh zobacz
2015-04-28 14:48 sekretariat zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1337