Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Powiatowo - Gminny 'Wielkopolski Transport Regionalny"
drukuj

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron., dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny" ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.


2. W ZPG "Wielkopolski Transport Regionalny" we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez:
• email: iod@zpg-wtr.pl
• pisemnie: na adres Wielkopolski Transport Regionalny, ul. Zielona 8 61-851 Poznań


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.


5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZPG Wielkopolski Transport Regionalny.


7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
• prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).


9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Justyna Zielińska-Ochocka
Odpowiada:Justyna Zielińska-Ochocka
Wytworzył:Justyna Zielińska-Ochocka
Data ostatniej zmiany:2022-04-03 11:47:49

Archiwum

Data Autor
2022-01-15 13:04 Ireneusz Lupa zobacz
2022-01-15 12:29 Ireneusz Lupa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 354