Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
drukuj

Deklaracja Dostępności i Raport

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

Zakład Aktywności Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Ciężki
 • E-mail: sekretariat@zazdrukbydgoszcz.eu
 • Telefon: 52 320 96 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Adres: ul. Ludwikowo 3
  85-502 Bydgoszcz
 • E-mail: sekretariat@zazdrukbydgoszcz.eu
 • Telefon: 52 320 98 98

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy, 85-502 Bydgoszcz, ul. Ludwikowo 3, dla osób niepełnosprawnych:

Budynek biurowo-produkcyjny:

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia - wejście główne, wejście boczne oraz wejście od tyłu zakładu wszystkie wejścia dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznaczenia dotyczące wejścia głównego znajdują się na elewacji budynku ZAZ (wskazując kierunek dojścia). Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia, oraz winda. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych – męska i damska.
 3. Zakład nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 4. Na parkingu wewnętrznym są oznakowane miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami a rozwiązania komunikacyjne na parkingu wewnętrznym pozwalają na zaparkowanie pojazdu osobie z niepełnosprawnością niezależnie od natężenia zaparkowanych pojazdów.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 
 7. W budynku znajdują się kontrastowe tabliczki informacyjne oraz napisy na drzwiach w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabo widzących.
 8. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Strona internetowa

Obecnie strona internetowa podlega zmianom i edycji do potrzeb zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Raport

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ UL. LUDWIKOWO 3, 85-502 BYDGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

34011388000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

 

E-mail sekretariatu podmiotu

zazniepel@wp.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

ZLECENIA.ZAZ@WP.PL

Telefon kontaktowy

52 320 9695

Data

2021-01-25

Miejscowość

BYDGOSZCZ

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

 Województwo

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 Powiat

Powiat m. Bydgoszcz

 Gmina

 1. Bydgoszcz (gmina miejska)

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

    [ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

 

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne?

    [X]TAK

 

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub

posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

    [X]TAK

 

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

    [X]TAK

 

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia , dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa

asystującego?

    [ X] NIE

 

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość

ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

    [X]TAK

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

 

 

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron:                                                        0

Liczba aplikacji:                                                  0

 

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

 

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                        0

Liczba aplikacji:                                                  0

 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 

 1. Kontakt telefoniczny [X]TAK
 2. Kontakt korespondencyjny [X]TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                                            [X]TAK

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych                                                                                                                     [X] NIE

 1. Przesyłanie faksów [X] NIE
 2. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                           [X] NIE

 1. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty [X] NIE
 2. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [X] NIE

 

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

    [ X] NIE

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

0

 

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej

działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?
 2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
 3. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

 

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym -tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

    [ X] NIE

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

    [X]TAK

 

W przypadku odpowiedzi „TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

3

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

pomoc osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim w sprawach higieniczno-sanitarnych

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

     [ X] NIE

 

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu?

     [ X] NIE

 

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

     [ X] NIE

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Ciężki
Odpowiada:Krzysztof Ciężki
Wytworzył:Natalia Myjakowska-Ostrowska
Data ostatniej zmiany:2024-03-29 11:22:44

Archiwum

Data Autor
2023-02-08 12:04 Krzysztof Ciężki zobacz
2023-02-08 12:03 Krzysztof Ciężki zobacz
2023-02-08 12:02 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-05-19 16:57 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-28 14:21 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-14 12:19 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-14 12:17 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-14 12:14 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-14 09:45 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-03-25 13:17 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-25 08:20 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:18 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:11 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:07 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:06 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:04 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 13:36 Krzysztof Ciężki zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1309