Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
drukuj

Deklaracja Dostępności i Raport

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

Zakład Aktywności Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Ciężki
 • E-mail: sekretariat@zazdrukbydgoszcz.eu
 • Telefon: 52 320 96 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Adres: ul. Ludwikowo 3
  85-502 Bydgoszcz
 • E-mail: sekretariat@zazdrukbydgoszcz.eu
 • Telefon: 52 320 98 98

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy, 85-502 Bydgoszcz, ul. Ludwikowo 3, dla osób niepełnosprawnych:

Budynek biurowo produkcyjny

 • do budynku prowadzą trzy wejścia - wejście główne, wejście boczne oraz wejście od tyłu zakładu wszystkie wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 • oznaczenia dotyczące wejścia głównego znajdują się na elewacji budynku ZAZ (wskazując kierunek dojścia);

 • budynek jest dwukondygnacyjny, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia, oraz winda.

 • na parkingu wewnętrznym są oznakowane miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych a rozwiązania komunikacyjne na parkingu wewnętrznym pozwalają na zaparkowanie pojazdu osobie niepełnosprawnej niezależnie od natężenia zaparkowanych pojazdów

 • w budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych – męska i damska;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

 • nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

 • wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 

 

Strona internetowa

Obecnie strona internetowa podlega zmianom i edycji do potrzeb zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Raport

 

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ UL. LUDWIKOWO 3, 85-502 BYDGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

34011388000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

 

E-mail sekretariatu podmiotu

zazniepel@wp.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

ZLECENIA.ZAZ@WP.PL

Telefon kontaktowy

52 320 9695

Data

2021-01-25

Miejscowość

BYDGOSZCZ

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

 Województwo

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 Powiat

Powiat m. Bydgoszcz

 Gmina

 1. Bydgoszcz (gmina miejska)

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

    [ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

 

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne?

    [X]TAK

 

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub

posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

    [X]TAK

 

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

    [X]TAK

 

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia , dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa

asystującego?

    [ X] NIE

 

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość

ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

    [X]TAK

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

 

 

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron:                                                        0

Liczba aplikacji:                                                  0

 

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

 

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                        0

Liczba aplikacji:                                                  0

 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 

 1. Kontakt telefoniczny [X]TAK
 2. Kontakt korespondencyjny [X]TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                                            [X]TAK

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych                                                                                                                     [X] NIE

 1. Przesyłanie faksów [X] NIE
 2. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                           [X] NIE

 1. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty [X] NIE
 2. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [X] NIE

 

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

    [ X] NIE

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

0

 

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej

działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?
 2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
 3. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

 

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym -tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

    [ X] NIE

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

    [X]TAK

 

W przypadku odpowiedzi „TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

3

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

pomoc osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim w sprawach higieniczno-sanitarnych

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

     [ X] NIE

 

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu?

     [ X] NIE

 

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

     [ X] NIE

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Kuczyniecki
Odpowiada:Krzysztof Ciężki
Wytworzył:Krzysztof Ciężki
Data ostatniej zmiany:2021-05-19 16:57:18

Archiwum

Data Autor
2021-04-28 14:21 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-14 12:19 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-14 12:17 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-14 12:14 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-04-14 09:45 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-03-25 13:17 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-25 08:20 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:18 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:11 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:07 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:06 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:04 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 13:36 Krzysztof Ciężki zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 794