drukuj

Aktualności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie.

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana 

Pani Marlena Baumgartner zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Marlena Baumgartner spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną i dobrą znajomością przepisów prawnych wymaganych na tym stanowisku pracy.

Małgorzata Mrozińska
Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Socjoterapeutycznych w Oławie


 

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych         w Oławie
55-200 Oława, ul. Ks. F.  Kutrowskiego 31a
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta w wymiarze 0,75 etatu z możliwością zatrudnienia do 1 etatu,     w przypadku przydziału zadań kierowcy samochodu osobowego.

 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydata
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie i staż pracy 4 lata lub wyższe i staż pracy 2 lata (np.     w dziale administracji),
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługiwania programu SIO,
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej w szczególności Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Ustawy             o pracownikach samorządowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 • komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku, rzetelność, odpowiedzialność,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 • prawo jazdy kat. B
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie kancelarii szkolnej,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi uczniów, księgi wychowanków, arkuszy ocen,
 • bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:

- przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych,

- przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,

- przygotowywanie odpisów (kserokopii) arkuszy ocen,

- sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,

 • terminowe wprowadzanie danych do SIO
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły,

Szczegółowe obowiązki zawarte będą w zakresie czynności.

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • system pracy jednozmianowy,
 • praca administracyjno – biurowa, większość czynności wykonywana jest        w pozycji siedzącej,
 • praca przy  komputerze powyżej 4 godzin,
 • zastrzegamy sobie prawo zawarcia umowy na czas określony (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, jest skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzone klauzulą „Na podstawie art.7ust.1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie, z siedzibą przy ul. Kutrowskiego 31A, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko referenta.

Powyższe oświadczenie zostało wyrażone świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata, w tym z informacją o celu                   i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o tym, iż nie był /-a skazany /-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 1. Termin składania dokumentów

Do dnia 09.06.2019 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem     i nazwiskiem kandydata       z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - referent”.

 1. Miejsce składania dokumentów

sekretariat Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie, 
ul. Ks. F. Kutrowskiego 31a,  55-200 Oława.

 1. Inne informacje
 • wymagane dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu po upływie określonego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane,
 • w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do Zespołu,
 • kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie       o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej, www.bip.starostwo.olawa.pl,
 • złożonych dokumentów Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia zatrudnienia.
 • administratorem danych osobowych jest: Zespół Placówek Recocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (teks jedn. Dz.U.2014.1502        z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U tekst jedn. Dz.U.2014.1202 z późn.zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

 

Dyrektor
Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Socjoterapeutycznych w Oławie
mgr Małgorzata Mrozińska

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Lehr
Odpowiada:Joanna Lehr
Wytworzył:Joanna Lehr
Data ostatniej zmiany:2019-07-15 10:22:32

Archiwum

Data Autor
2019-07-15 08:03 Joanna Lehr zobacz
2019-06-27 10:49 Joanna Lehr zobacz
2019-06-27 10:48 Joanna Lehr zobacz
2019-05-21 08:57 Joanna Lehr zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 99