tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im Fryderyka Chopina w Żychlinie
drukuj

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27  kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem     Pani/Pana  danych   osobowych  jest    Dyrektor   Zespołu 

Szkół   Ekonomiczno   –   Usługowych  im.   Fryderyka   Chopina   z   siedzibą  

w   Żychlinie,   ul.   Parkowa   2,   62 - 571   Stare  Miasto,   tel . 63 244 25 53,

e- mail: zseu@zychlin.edu.pl

2. Administrator   powołał   Inspektora  Ochrony   Danych   Osobowych.  Kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych –  Magdalena Trzcińska,  e- mail:  iod@zychlin.edu.pl , tel. 63 244 25 63.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  placówki  na  podstawie  Art.  6  ust. 1  lit.  c  ogólnego  rozporządzeniao ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ustawy z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198,2203,2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

( Dz. U. 2017 poz.59, poz. 2203 i  2018 poz. 650 )  wraz  z  ustawą z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60, poz.2203) i aktami wykonawczymi, w tym m.in.: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku ( Dz. U. 2018 poz.108 z późn. zm.), Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku  ( Dz. U. 2018 poz. 967),  ustawa  z  dnia   21  listopada  2008  roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016  poz.  902 z późn. zm.), ustawa z dnia 04 marca1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. 2016 poz. 800), ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. 2016 poz. 2217), ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 2203).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący –  Powiat  Koniński  –  Urząd  Gminy  Stare  Miasto - w celu tymczasowego zameldowania uczniów zamieszkujących w internacie, ZUS, Urząd Skarbowy, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek  Sąd, MOPS, Bank, PKZP ZNP.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl

8.Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  –  Ustawa  z  dnia  7  września  1991  roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

( Dz. U. 2017 poz. 59, 2203,oraz 2018 poz. 650 ) wraz z ustawą z 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60, poz.2203) i aktami wykonawczymi, w tym m.in.: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 2018 poz.108 z późn. zm.), Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku ( Dz. U. 2018 poz.  967),   ustawa   z   dnia   21   listopada   2008   rokuo pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016 poz. 902 z późn. zm.), ustawa z dnia 04.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2016 poz. 800), ustawa

z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej ( Dz. U. 2016 poz. 2217), ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 2203).

9.Obiekt jest monitorowany dla zachowania bezpieczeństwa.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr inż. Anna Matczak - Gaj
Odpowiada:mgr inż. Anna Matczak - Gaj
Wytworzył:Magdalena Trzcińska
Data ostatniej zmiany:2019-03-21 11:35:33

Archiwum

Data Autor
2018-10-04 12:03 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:37 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:37 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:32 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:29 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:28 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:24 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:23 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:21 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:15 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz
2018-09-25 13:01 mgr inż. Anna Matczak - Gaj zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 248