Biuletyn Informacji Publicznej
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
drukuj

Nabór do pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu na umowę o pracę

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe (preferowany kierunek – administracja) oraz co najmniej 5-letni staż pracy,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
 • znajomość programów i platform: e-PFRON OnLine, Vulcan: Sekretariat, Kadry, art. 30 KN , ZUS PUE, GUS,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy Prawo oświatowe, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i z zakresu działania archiwów zakładowych, zasad inwentaryzacji oraz aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 •  zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
 • samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 • umiejętność redagowania pism, interpretacji i stosowania przepisów,
 • chęć pogłębiania wiedzy.
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość pracy i procedury biurowej,
 • znajomość struktury organizacyjnej szkoły,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point,
 • umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej,
 • umiejętność śledzenia zmian w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Karty Nauczyciela i innych przepisów z zakresu oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej,
 • chętny udział w doskonaleniu zawodowym,
 • wysoka kultura osobista
 •  
 1. Zakres obowiązków na stanowisku sekretarza szkoły:
 •  załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział (obieg) i przechowywanie korespondencji urzędowej, w tym także elektronicznej – wysyłanie i doręczanie pism (wychodzenie na pocztę),
 • obsługiwanie telefonu i urządzeń biurowych, zamawianie i przyjmowanie rozmów,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników m.in.:
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania, zwalniania i uposażenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej zatrudnionych pracowników,
 • przygotowywanie zaświadczeń na prośbę pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia i o dzieło oraz zakresu obowiązków dla pracowników,
 • realizowanie spraw związanych z ustalenie prawa do urlopu, wyliczeniem jego wymiaru,
 • przygotowywanie, przechowywanie i prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji nieobecności, ewidencji i harmonogramu czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. Pracowników oraz kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie materiałów sprawozdawczych o analitycznych dotyczących zatrudnienia,
 • bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,
 • sporządzanie pism urzędowych zgodnie z obowiązującymi normatywami,
 • gromadzenie pism i dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz właściwe przechowywanie i udostępnianie ich,
 • zamawianie i rozdysponowanie druków szkolnych,
 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencjonowanie i należyte zabezpieczenie świadectw szkolnych, druków ścisłego zarachowania oraz korespondencji poufnej,
 • wydawanie odpisów świadectw szkolnych (duplikatów), sporządzanie legitymacji szkolnych dla uczniów,
 • prowadzenie księgi uczniów, księgi dzieci,
 • Wyprawka szkolna – przyjmowanie wniosków, sporządzanie rozliczenia i sprawozdawczość,
 • prowadzenie żywienia uczniów i nauczycieli – sporządzanie umów, rozliczenia obiadów z uczniami i nauczycielami, rozliczenia z Zespołem Szkół Specjalnych,
 • prowadzenie innych spraw uczniowskich m.in. rozdysponowanie szafek szkolnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją roku szkolnego, organizacją pracy szkoły, organizacją egzaminu zewnętrznego,
 • obsługa programów VULCAN,
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły,
 • opracowanie (opisywanie) faktur i innych dokumentów płatniczych stanowiących podstawę do realizacji z budżetu poprzez zaopatrywanie dowodów księgowych wymaganymi klauzulami (pieczęcie, podpisy),
 • ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych,
 • dokonywanie zakupów,
 • sporządzanie informacji PFRON, GUS,
 • sporządzenie zestawień zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta,
 • przygotowanie i wdrażanie wewnętrznych instrukcji,
 • wypełnianie innych obowiązków i czynności wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji na polecenie Dyrektora Szkoły.

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 • wymiar czasu pracy: 0,50 etatu,
 • miejsce wykonywania pracy: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich ul. Wyspiańskiego 5, parter.

 

 1. W miesiącu maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • Oświadczenia: (załącznik nr 2):
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do 31.07.2023 r. do godz. 15.00 na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, ul. Wyspiańskiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Sekretarz Szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich” (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do sekretariatu szkoły).

 

Inne informacje:

 • aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 228 21 47,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce BIP- oferty pracy.

 

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia 03.07.2023 r.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Śniadeckiego

/-/ Agata Krzysztofik

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Szkaradek
Odpowiada:Iwona Szkaradek
Wytworzył:Iwona Szkaradek
Data ostatniej zmiany:2023-07-14 14:12:22

Archiwum

Data Autor
2023-07-14 14:10 Iwona Szkaradek zobacz
2023-07-14 14:07 Iwona Szkaradek zobacz
2019-11-08 13:01 Iwona Szkaradek zobacz
2018-08-03 11:15 Iwona Szkaradek zobacz
2018-08-03 11:14 Iwona Szkaradek zobacz
2018-08-03 11:03 Iwona Szkaradek zobacz
2018-03-15 11:57 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 979