Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Cychrach
drukuj

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Cychrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP
Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Cychrach.

 • Data publikacji strony internetowej BIP : 02.06.2020 r.
 • Data ostatniej aktualizacji : 02.06.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowanymi,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia 02 czerwiec 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt : spcychry@o2.pl lub telefonicznie : 95 760 77 10.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do :

 • Zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Wskazania dogodnej formy udostępnienia informacji, a jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej – w formie alternatywnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.  Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe w sposób wskazany  przez wnioskodawcę, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Cychrach oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu (odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę  w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejścia do budynku : budynek parterowy.
 • Dostosowanie korytarzy : dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie schodów : brak.
 • Dostosowanie wind : brak .
 • Dostosowanie pochylni : jedna, przy wejściu na boisko.
 • Dostępność platform : brak.
 • Dostępność informacji głosowych : brak.
 • Dostępność pętli indukcyjnych : brak.
 • Parking : możliwe.
 • Prawo wstępu z psem asystującym : możliwe.
 • Dostępność tłumacza języka migowego : brak.
 • Dostępność toalet : dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników. Staramy się wypracować rozwiązania takie, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Gładysz
Odpowiada:Edyta Gładysz
Wytworzył:Edyta Gładysz
Data ostatniej zmiany:2021-03-26 08:49:10

Archiwum

Data Autor
2021-02-25 12:06 Edyta Gładysz zobacz
2021-02-25 11:36 Edyta Gładysz zobacz
2021-02-25 11:35 Edyta Gładysz zobacz
2021-01-05 10:40 Edyta Gładysz zobacz
2021-01-05 10:38 Edyta Gładysz zobacz
2021-01-05 10:33 Edyta Gładysz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 43