Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka"
drukuj

Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola - mgr Joanna Wróbel

tel./fax. 58 736 70 07

tel. sł. 797 339 814

e-mail: dyrektor@akademiaprzedszkolaka.kartuzy.pl

 

 

Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego Kartuzy - http://www.bip.kartuzy.pl/a,14600,dane-podstawowe.html

 

Dyrektor: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny,

2) sprawuje opiekę nad wychowankami zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określnych odrębnymi przepisami,

4) wspólnie z Radą Pedagogiczną opracowuje sposób oceny jakości pracy przedszkola (z uwzględnieniem lokalnych potrzeb), ustala sposób jako wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

5) przekazuje raport o jakości pracy przedszkola Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

6) opracowuje program rozwoju przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy przedszkola,

7) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

8) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

11) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ( po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej)

12) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami, organem prowadzącym oraz instucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

13) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników przedszkola,

14) podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, w przypadku gdy rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za wyżywienie lub opłatę stałą,

15) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku szkolnego, wniosk wynikające z sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności przedszkola,

16) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP, P.POŻ,

17) administruje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami,

Osoby odpowiedzialne

Autor:Daria Bryska
Odpowiada:Daria Bryska
Wytworzył:Daria Bryska
Data ostatniej zmiany:2020-05-15 11:33:17

Archiwum

Data Autor
2020-02-21 11:25 Daria Bryska zobacz
2020-02-21 11:22 Daria Bryska zobacz
2020-02-21 11:22 Daria Bryska zobacz
2020-02-21 11:21 Daria Bryska zobacz
2019-11-18 13:08 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 82