Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka"
drukuj

Statut prawny

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XXVI/330/08

Rady Miejskiej w Kartuzach

Z dnia 17 grudnia 2008 r.

 

 

STATUT

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

,,AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

W KARTUZACH

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tj. Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gminne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka”, zwane dalej ,,Przedszkolem” jest oświata placówką publiczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Kartuzach na os. Wybickiego 33.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorskie Kurator Oświaty w Gdańsku.
 5. Przedszkole używać będzie nazwy:

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

,,Akademia Przedszkolaka”

Os. Wybickiego 33

83-300 Kartuzy

 

 1. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów.
 2. Działalność Przedszkola, w okresie od 02.01.2009 do 29.12.2010 r., finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnia edukacji przedszkolnej.
 3. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych dziecka.

§ 2

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 95 miejsc dla dzieci.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne. Winny one posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określające ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
 3. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ nadzoru prowadzącego placówkę i organ nadzoru pedagogicznego.
 4. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt i pomoce.
 5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 3

 1. Podstawową jednostką organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku rozwojowego, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Dopuszcza się łączenie dzieci w grupach 3 – 4 latki, 4 – 5 latki, 5 – 6 latki.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych z różnego typu problemami rozwojowymi i o różnym stopniu uszkodzenia m.in.:

1) Dzieci z zaburzeniami narządu ruchu, w tym dzieci z mózgowym            porażeniem dziecięcym,

2) Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

3) Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

4) Dzieci o rozwoju nieharmonijnym – zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych oraz tempa rozwoju, które mogą objawiać się specyficznymi trudnościami w przypadku nauki szkolnej,

5) Dzieci z chorobami somatycznymi lub metabolicznymi

 1. Do przedszkola nie są przyjmowane:

1)Dzieci upośledzone w stopniu głębokim,

2) Dzieci niepełnosprawne, których charakter i stopień zaburzeń wymaga takiej pomocy specjalistycznej, która w warunkach kadrowych placówki nie jest możliwa do zaoferowania.

§ 4

 1. Przedszkole prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych zatwierdzonych i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola.
 2. Praca pedagogiczna prowadzona jest z wykorzystaniem metod aktywnych, a także wybranych koncepcji:
 3. Freneta, M. Montessori, M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, M. Kielar-Turskiej, P. Dennisona, B. Kai, Pedagogiki zabawy, R. Labana, A. M. Kniessów, K. Orffa, W. Sherborne, Majchrzak, K. Dalcroze, M. Ch. Knillów.
 4. Oddziały integracyjne prowadzą pracę wychowawczo- dydaktyczną z dziećmi w oparciu o obowiązujący program wychowania w przedszkolu, odpowiednio zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb i do możliwości dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo – dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut,

2) Z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i rehabilitacyjne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 3. Na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia odpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

§ 5

 1. Przedszkole organizuje oddziały integracyjne w zależności od potrzeb środowiska. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący i nadzorujący od strony pedagogicznej.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) Liczbę dzieci przyjętych na dany rok szkolny;

2) Czas pracy poszczególnych oddziałów;

3) Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

4) Ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

5) Czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

§ 6

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określone w § 3 ust. 4 oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci, nie później niż do 20 września rozpoczynającego się roku szkolnego.
 3. Rozkład dnia zawiera:

1) Wyszczególnione godziny pracy przedszkola ze wskazaniem pracy oddziału;

2) Godziny posiłków

3) Harmonogram zajęć dodatkowych;

4) Harmonogram zajęć prowadzonych przez specjalistów z dziećmi niepełnosprawnymi i dziećmi sprawnymi.

§ 7

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 14 godzin dziennie od 6.00 – 20.00.
 3. Podstawa programowa jest realizowana w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 4. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 20.00.
 5. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00.
 6. Przedszkole jest nieczynne:

1) W soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne;

2) We wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;

3) Podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego.

 1. O zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.
 2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym, zachowując właściwe normy żywieniowe.
 3. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązywani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 8

 1. W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne.

§ 9

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 10

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora, w przypadku gdy:

1) Przedszkole liczy co najmniej 6 oddziałów,

2) Posiada oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo

3) Co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie.

§ 11

 1. W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciele prowadzili swój oddział przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.
 2. Rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ma możliwość wyrażenia opinii na temat pracy nauczyciela w oddziale przedszkolnym.

§12

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLE

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 1. W zakresie nauczania i wychowania przedszkole zapewnia:

1) Integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rozumianą jako włączenie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy dziecięcej na zasadzie równości.

2) Rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności,

3) Zapewnianie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa,

4) Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojem,

5) Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie pracy,

6) Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

1) Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej dziecku jest wspomaganie rozwoju psychicznego i emocjonalno-społecznego, w szczególności przez korygowanie odchyleń od normy, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń, w tym zaburzeń zachowań;

2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest na wniosek rodzica lub nauczyciela;

3) Na terenie przedszkola prowadzi się działania psychologiczne (diagnoza) niezbędne do określania zakresu i form pomocy dziecku;

4) Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w przedszkolu organizuje się w formie: zajęć stymulujących rozwój, korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i stymulujące rozwój organizuje się dla dzieci, u których stwierdza się nieprawidłowości rozwojowe – opóźnienia rozwoju umysłowego lub dysharmonię rozwoju;

6) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających funkcjonowanie dziecka;

7) Zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci, którym zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne;

8) Nauczyciele i zatrudnieni specjaliści na bazie współpracy z rodzicami współdziałają z placówkami specjalistycznymi, których opieką objęte są dzieci adekwatnie do rozpoznawanego problemu i potrzeb;

9) Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanie rodzicom wynikają z charakteru problemów i potrzeb dziecka i obejmują:

a )Działania na rzecz zrozumienia potrzeb dziecka jego możliwości rozwojowych, zaburzeń i dysharmonii rozwojowych i uwarunkowań;

b) Pracę terapeutyczną prowadzoną z rodzicami w sytuacjach problemów funkcjonowania dziecka uwarunkowanych zaburzeniami funkcjonowania rodziny;

c) Inne formy pomocy wynikające z potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

4. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:

1) Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym tworząc oddziały integracyjne w zależności od potrzeb środowiska;

2) Oddziały integracyjne przeznaczone są dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych;

3) Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pełnią nauczyciele zatrudnieni specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy.

 1. Podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej:

1) Przedszkole kształci i wychowuje dzieci w duchu miłośi ojczyzny, poszanowania dziedzictwa kulturowego, językowego, a także podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej etnicznej;

2) Przedszkole uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci – organizuje naukę religii na życzenie rodziców.

8. Na życzenie rodziców/ co najmniej 7 dzieci/ przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela – wychowawcy grupowego.

7.Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia dodatkowe akceptuje Rada Rodziców, są to zajęcia dodatkowo płatne.

§13

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 1. Nauczyciel danej grupy ma prawo wyboru określonej koncepcji pedagogicznej i wdrożenia jej w procesie wychowania po uprzednim przedstawieniu jej Radzie Pedagogicznej i uzyskaniu akceptacji tejże Rady oraz organu prowadzącego jeżeli wdrożenie koncepcji wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.
 2. Poszczególne oddziały uwzględniają w swej pracy wybrane przez siebie elementy koncepcji zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 3. W przedszkolu są prowadzone formy pracy otwarte umożliwiające dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności.
 4. W oddziałach przedszkolnych będą dzieci w zbliżonym wieku rozwojowym.
 5. Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dziecka poprzez pedagogizację, z wykorzystaniem elementów psychologicznej terapii rodzin.
 6. Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§14

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. Każdy oddział integracyjny powierzony jest w godzinach dopołudniowych opiece dwóch nauczycieli. W pozostałym czasie opiekę sprawuje jeden nauczyciel.
 2. W oddziale dzieci najmłodszych opiekę w ciągu całego dnia sprawuje jeden nauczyciel, któremu pomaga osoba zatrudniona jako woźna/woźny.
 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewnia się opiekę nauczycieli oraz woźnej/woźnego.
 4. Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola z dziećmi muszą być zgłaszane dyrekcji przedszkola oraz wpisywane do zeszytu wyjść.
 5. W wycieczkach krajoznawczych (całodziennych) dla dzieci niepełnosprawnych mogą dodatkowo sprawować opiekę każdy z rodziców nad swoim dzieckiem.
 6. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Każdy pracownik na terenie przedszkola ma obowiązek reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka.
 7. W przypadku, gdy do przedszkola zostaną przyjęte dzieci o trudnej sytuacji materialnej przedszkole podejmuje działania wspomagające.
 8. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 9. Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwego wypadku za zgodą rodziców.

§ 15

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice, opiekunowie lub osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, a więc osoby, które mogą przyjąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka (ukończone 18 lat).
 2. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

§16

ORGANY PRZEDSZKOLA

 1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,

2) Rada pedagogiczna

3) Rada rodziców.

 1. Dyrektor przedszkola odpowiada jednoosobowo za właściwe kierowanie placówką Jest osobą materialnie odpowiedzialną za powierzone mu mienie. Organizuje działalność opiekuńczo – wychowawczą placówki.
 2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 3. Organy przedszkola współdziałają ze sobą. Koordynatorem współdziałania jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów:

1) Możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,

2) Umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie najlepszych warunków oraz podnoszenie poziomu placówki.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

§ 17

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 1. Wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 4. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego.
 5. Rozpatruje skargi, zażalenia i wniosku, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych.
 6. Dyrektor w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny,

2) sprawuje opiekę nad wychowankami zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określnych odrębnymi przepisami,

4) wspólnie z Radą Pedagogiczną opracowuje sposób oceny jakości pracy przedszkola (z uwzględnieniem lokalnych potrzeb), ustala sposób jako wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

5) przekazuje raport o jakości pracy przedszkola Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

6) opracowuje program rozwoju przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy przedszkola,

7) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

8) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

11) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ( po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej)

12) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami, organem prowadzącym oraz instucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

13) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników przedszkola,

14) podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, w przypadku gdy rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za wyżywienie lub opłatę stałą,

15) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku szkolnego, wniosk wynikające z sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności przedszkola,

16) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP, P.POŻ,

17) administruje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami,

18) prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z przepisami.

§18

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.
 7. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej mogą być:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna ( 1/3 członków)

3) organ prowadzący

4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny

 1. Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane zebranie,
 3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz jego zmian,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

5) opracowanie programu rozwoju przedszkola,

6) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy,

7) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

8) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych w razie zalegania przez rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w przedszkolu.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) organizację pracy przedszkola;

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola oraz do Kuratora Oświaty o zadbanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub rodziców.

15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał o których mowa w pkt. 13, niezgodnych z prawem. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§19

 1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola.
 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Rada Rodziców:

1) Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych rodziny i przedszkola,

2) Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci,

3) Ma prawo do występowania z wnioskami oraz wyrażania opinii dotyczących wszystkich spraw przedszkola.

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 20

NAUCZYCIELE

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, którzy podlegają bezpośrednio dyrektorowi.
 2. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 3. W zależności od potrzeb, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności dzieci uczęszczających do oddziału integracyjnego zatrudnia się następujących nauczycieli specjalistów:

1) rehabilitanta ruchowego,

2) logopedę,

3) psychologa,

4) Muzyko – terapię,

Oraz innych specjalistów, których zatrudnienie będzie konieczne.

 1. Nauczyciele odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im dzieci.
 2. Tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dążą do pobudzenia procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 3. Wspierają rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązaniu problemów.
 5. Prowadzą dokumentację przebiegu nauczamia, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Mają prawo korzystać ze swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, PODN-u, i Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.
 7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciele otaczają indywidualną opieką każde dziecko i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości.

§ 21

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 1. Główny księgowy jest pracownikiem ekonomicznym przedszkola.
 2. Zakres jego obowiązków obejmuje:

1) opracowywanie planów budżetowo-gospodarczych przedszkola i czuwanie nad jego realizacją,

2) realizowanie gospodarki finansowej przedszkola oraz sporządzanie dokumentacji rozrachunkowej,

3) odpowiedzialność za planowanie, realizację oraz sprawozdawczość finansowo-budżetową przedszkola.

 1. Pomoc nauczyciela jest pracownikiem obsługi przedszkola. Zakres jej obowiązków obejmuje:

1) wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w przydzielonej grupie,

2) utrzymywanie czystości pomieszczeń przydzielonych przez dyrektora.

 1. Woźna/woźny jest pracownikiem obsługi przedszkola. Do jej obowiązków należy:

1) utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,

2) pomoc w opiece w oddziale dzieci najmłodszych.

 1. Konserwator jest pracownikiem obsługi przedszkola, do którego obowiązków należy:

1) dbałość o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystanie sprzętu,

2) pomoc  w zakupach potrzebnych towarów.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor przedszkola i znajdują się one w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

§ 22

RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i określenia drogi indywidualnego rozwoju dziecka.
 2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami oraz specjalistami,

3) kącik dla rodziców,

4) zajęcia otwarte,

5) dni otwarte,

6) spotkania plenerowe,

7) wycieczki,

8) spotkania okolicznościowe – wspólne zabawy.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie statutu,

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3) respektowanie uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka w ustalonych godzinach,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadomienie o zatruciach pokarmowych oraz chorobach zakaźnych,

7) uczestniczenie w zebraniach grupowych organizowanych w przedszkolu.

 1. Rodzice maja prawo do:

1) zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola wynikającymi z Planem rozwoju przedszkola oraz wykazem miesięcznych zadań do realizacji w danej grupie wiekowej,

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3) uzyskania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli – Radę Rodziców.

 1. Rodziców za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego podziękowanie w formie listu pochwalnego lub dyplomu dyrektora i Rady Rodziców.
 2. Spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 23

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka.
 2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
 3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia.
 4. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora przedszkola.
 5. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat, ale nie skończy w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.
 6. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola.

Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności:

1) dzieci zamieszkujące na terenie miasta i gminy Kartuzy

2) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,

3) dzieci matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

4) dzieci z rodzin zastępczych,

5) dzieci rodziców pracujących zawodowo

6) dzieci rodziców niepracujących

7) dzieci rocznikowo, następujące po sobie w jednej rodzinie.

 1. O przyjęciu dzieci decyduje komisja społeczna powołana przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora.
 2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka w ustalonym terminie a dla dziecka niepełnosprawnego dodatkowo ,,Orzeczenie do kształcenia specjalnego” lub opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.
 3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się corocznie według następującego harmonogramu:

1) od 1 marca do 30 marca przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców ,,karty zgłoszenia dziecka”.

2) Od 1 do 15 kwietnia komisje społeczne dokonują kwalifikacji do przedszkola na najbliższy rok szkolny.

3) Od 16 do 30 kwietnia przedszkole wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, oraz informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.

 1. Przy kwalifikacji dzieci komisja określa: konieczny czas jego przybywania w przedszkolu w ciągu dnia oraz ilości posiłków, z których będzie korzystać (przy pobycie dłuższym niż 5 godz. z 2 lub 3 posiłków).
 2. W związku ze zmniejszoną wydolnością psychiczną, dzieci niepełnosprawne mogą mieć skrócony czas pobytu w przedszkolu do 5 godzin dziennie, szczególnie w początkowym okresie pobytu i adaptacji. Wraz ze wzrostem wydolności psychofizycznej dziecka czas ten można wydłużyć.
 3. Decyzje komisji społecznych są protokołowane, akta komisji wraz z kartami zgłoszeń dzieci przechowywane są w kancelarii. Protokół powinien zawierać: skład komisji i listę obecności członków społecznej komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 4. Rodzice, dzieci nieprzyjętych do przedszkola, mogą wyrazić pisemną zgodę na oczekiwanie na zwolnione miejsce w przedszkolu. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń w odpowiedniej grupie wiekowej.
 1. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola mają obowiązek złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
 2. Dziecko ma prawo do:

1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

3) Pomocy w przypadku trudności w zdobywaniu wiadomości i umiejętności,

4) Korzystania z poradnictwa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, logopedy, psychologa, rehabilitanta ruchowego i innych specjalistów,

5) Korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych,

6) Powszechnego szacunku jego osoby pod względem psychicznym i fizycznym,

7) Życzliwego, serdecznego, opiekuńczego traktowania w czasie całego pobytu w przedszkolu,

8) Wzrastania w miłej, radosnej atmosferze, towarzyszącej jego wszelkim poczynaniom.

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, w wyjątkowych okolicznościach uzasadniających:

1) Trudnościami w zapewnianiu bezpieczeństwa dziecka niepełnosprawnego oraz bezpieczeństwa innych dzieci z grupy,

2) W sytuacji, gdy szczególny charakter niepełnosprawności wymaga takiej pomocy specjalistycznej, która przekracza możliwości funkcjonowania placówki,

3) W sytuacji, gdy dziecko bez usprawiedliwienia jest nieobecne dwa tygodnie, a odpłatność za przedszkole jest nieuiszczona.

§ 24

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli.
 4. Zmiany w statucie są zatwierdzane przez uchwałę Rady Pedagogicznej.
 5. Dyrektor przedszkola udostępnia statut wszystkim zainteresowanym.
 6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Statut jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tj. Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)

§ 25

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Daria Bryska
Odpowiada:Daria Bryska
Wytworzył:Daria Bryska
Data ostatniej zmiany:2019-12-12 11:36:06

Archiwum

Data Autor
2019-12-12 11:20 Daria Bryska zobacz
2019-11-29 09:12 Daria Bryska zobacz
2019-11-26 12:54 Daria Bryska zobacz
2019-11-26 10:54 Daria Bryska zobacz
2019-11-26 09:37 Daria Bryska zobacz
2019-11-26 09:18 Daria Bryska zobacz
2019-11-22 12:38 Daria Bryska zobacz
2019-11-22 11:00 Daria Bryska zobacz
2019-11-22 10:46 Daria Bryska zobacz
2019-11-22 10:40 Daria Bryska zobacz
2019-11-22 10:22 Daria Bryska zobacz
2019-11-22 10:03 Daria Bryska zobacz
2019-11-21 13:14 Daria Bryska zobacz
2019-11-21 08:23 Daria Bryska zobacz
2019-11-21 08:21 Daria Bryska zobacz
2019-11-21 07:54 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 675