Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka"
drukuj

Archwium - Statut prawny

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XXVI/330/08

Rady Miejskiej w Kartuzach

Z dnia 17 grudnia 2008 r.

 

 

STATUT

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

,,AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

W KARTUZACH

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tj. Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gminne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka”, zwane dalej ,,Przedszkolem” jest oświata placówką publiczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Kartuzach na os. Wybickiego 33.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorskie Kurator Oświaty w Gdańsku.
 5. Przedszkole używać będzie nazwy:

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

,,Akademia Przedszkolaka”

Os. Wybickiego 33

83-300 Kartuzy

 

 1. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów.
 2. Działalność Przedszkola, w okresie od 02.01.2009 do 29.12.2010 r., finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnia edukacji przedszkolnej.
 3. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych dziecka.

§ 2

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 95 miejsc dla dzieci.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne. Winny one posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określające ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
 3. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ nadzoru prowadzącego placówkę i organ nadzoru pedagogicznego.
 4. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt i pomoce.
 5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 3

 1. Podstawową jednostką organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku rozwojowego, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Dopuszcza się łączenie dzieci w grupach 3 – 4 latki, 4 – 5 latki, 5 – 6 latki.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych z różnego typu problemami rozwojowymi i o różnym stopniu uszkodzenia m.in.:

1) Dzieci z zaburzeniami narządu ruchu, w tym dzieci z mózgowym            porażeniem dziecięcym,

2) Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

3) Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

4) Dzieci o rozwoju nieharmonijnym – zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych oraz tempa rozwoju, które mogą objawiać się specyficznymi trudnościami w przypadku nauki szkolnej,

5) Dzieci z chorobami somatycznymi lub metabolicznymi

 1. Do przedszkola nie są przyjmowane:

1)Dzieci upośledzone w stopniu głębokim,

2) Dzieci niepełnosprawne, których charakter i stopień zaburzeń wymaga takiej pomocy specjalistycznej, która w warunkach kadrowych placówki nie jest możliwa do zaoferowania.

§ 4

 1. Przedszkole prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych zatwierdzonych i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola.
 2. Praca pedagogiczna prowadzona jest z wykorzystaniem metod aktywnych, a także wybranych koncepcji:
 3. Freneta, M. Montessori, M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, M. Kielar-Turskiej, P. Dennisona, B. Kai, Pedagogiki zabawy, R. Labana, A. M. Kniessów, K. Orffa, W. Sherborne, Majchrzak, K. Dalcroze, M. Ch. Knillów.
 4. Oddziały integracyjne prowadzą pracę wychowawczo- dydaktyczną z dziećmi w oparciu o obowiązujący program wychowania w przedszkolu, odpowiednio zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb i do możliwości dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo – dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut,

2) Z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i rehabilitacyjne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 3. Na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia odpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

§ 5

 1. Przedszkole organizuje oddziały integracyjne w zależności od potrzeb środowiska. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący i nadzorujący od strony pedagogicznej.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) Liczbę dzieci przyjętych na dany rok szkolny;

2) Czas pracy poszczególnych oddziałów;

3) Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

4) Ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

5) Czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

§ 6

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określone w § 3 ust. 4 oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci, nie później niż do 20 września rozpoczynającego się roku szkolnego.
 3. Rozkład dnia zawiera:

1) Wyszczególnione godziny pracy przedszkola ze wskazaniem pracy oddziału;

2) Godziny posiłków

3) Harmonogram zajęć dodatkowych;

4) Harmonogram zajęć prowadzonych przez specjalistów z dziećmi niepełnosprawnymi i dziećmi sprawnymi.

§ 7

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 14 godzin dziennie od 6.00 – 20.00.
 3. Podstawa programowa jest realizowana w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 4. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 20.00.
 5. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00.
 6. Przedszkole jest nieczynne:

1) W soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne;

2) We wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;

3) Podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego.

 1. O zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.
 2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym, zachowując właściwe normy żywieniowe.
 3. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązywani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 8

 1. W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne.

§ 9

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 10

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora, w przypadku gdy:

1) Przedszkole liczy co najmniej 6 oddziałów,

2) Posiada oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo

3) Co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie.

§ 11

 1. W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciele prowadzili swój oddział przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.
 2. Rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ma możliwość wyrażenia opinii na temat pracy nauczyciela w oddziale przedszkolnym.

§12

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLE

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 1. W zakresie nauczania i wychowania przedszkole zapewnia:

1) Integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rozumianą jako włączenie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy dziecięcej na zasadzie równości.

2) Rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności,

3) Zapewnianie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa,

4) Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojem,

5) Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie pracy,

6) Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

1) Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej dziecku jest wspomaganie rozwoju psychicznego i emocjonalno-społecznego, w szczególności przez korygowanie odchyleń od normy, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń, w tym zaburzeń zachowań;

2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest na wniosek rodzica lub nauczyciela;

3) Na terenie przedszkola prowadzi się działania psychologiczne (diagnoza) niezbędne do określania zakresu i form pomocy dziecku;

4) Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w przedszkolu organizuje się w formie: zajęć stymulujących rozwój, korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i stymulujące rozwój organizuje się dla dzieci, u których stwierdza się nieprawidłowości rozwojowe – opóźnienia rozwoju umysłowego lub dysharmonię rozwoju;

6) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających funkcjonowanie dziecka;

7) Zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci, którym zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne;

8) Nauczyciele i zatrudnieni specjaliści na bazie współpracy z rodzicami współdziałają z placówkami specjalistycznymi, których opieką objęte są dzieci adekwatnie do rozpoznawanego problemu i potrzeb;

9) Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanie rodzicom wynikają z charakteru problemów i potrzeb dziecka i obejmują:

a )Działania na rzecz zrozumienia potrzeb dziecka jego możliwości rozwojowych, zaburzeń i dysharmonii rozwojowych i uwarunkowań;

b) Pracę terapeutyczną prowadzoną z rodzicami w sytuacjach problemów funkcjonowania dziecka uwarunkowanych zaburzeniami funkcjonowania rodziny;

c) Inne formy pomocy wynikające z potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

4. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:

1) Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym tworząc oddziały integracyjne w zależności od potrzeb środowiska;

2) Oddziały integracyjne przeznaczone są dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych;

3) Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pełnią nauczyciele zatrudnieni specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy.

 1. Podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej:

1) Przedszkole kształci i wychowuje dzieci w duchu miłośi ojczyzny, poszanowania dziedzictwa kulturowego, językowego, a także podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej etnicznej;

2) Przedszkole uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci – organizuje naukę religii na życzenie rodziców.

 1. Na życzenie rodziców/ co najmniej 7 dzieci/ przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela – wychowawcy grupowego.
 2. Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia dodatkowe akceptuje Rada Rodziców, są to zajęcia dodatkowo płatne.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Daria Bryska
Odpowiada:Daria Bryska
Wytworzył:Daria Bryska
Data ostatniej zmiany:2019-11-22 10:03:16
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 74