Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury Dwór Artusa
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Centrum Kultury Dwór Artusa

ul. Rynek Staromiejski 6

87-100 Toruń

 

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko : specjalista ds. marketingu i promocji

 

Do naboru mogą przystąpić osoby posiadające niżej wymienione kwalifikacje:

 

I. Wykształcenie:

niezbędne: wyższe II stopnia z zakresu marketingu, zarządzania, studiów europejskich

 

II. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:

niezbędny: co najmniej 4-letni staż pracy w jednostce administracji publicznej lub samorządowej,

preferowane: doświadczenie w pracy zgodne z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu, szczególnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu i promocji

.

III. Wiedza specjalistyczna i umiejętności:

niezbędne: znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego i instytucji kultury, których organizatorem jest jednostka samorządowa, znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, znajomość zewnętrznych źródeł finansowania kultury poprzez środki pozostające w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury oraz innych źródeł w tym europejskich, znajomość prawa zamówień publicznych,

preferowane: ukończone kursy, szkolenia z zakresu modeli funkcjonowania instytucji kultury i strategicznego nimi zarządzania, pozyskiwania środków unijnych

Ponadto bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych: edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, power point, poczty elektronicznej i Internetu.

 

IV. Predyspozycje osobowościowe:

  • · umiejętność: analitycznego podejścia do problemów oraz pracy w sytuacjach stresowych,
  • · komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) pozyskiwania zewnętrznych środków na statutową działalność

2) sprzedawanie powierzchni i usług reklamowych

3) utrzymywanie relacji z biznesem lokalnym i ogólnopolskim

4) opracowywanie kampanii marketingowych instytucji

5) monitorowania bieżących wydarzeń artystycznych w regionie i kraju

6) rozliczanie (ewaluacja) projektów realizowanych ze środków zewnętrznych

 

VI. Warunki zatrudnienia:

W Centrum Kultury Dwór Artusa obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:

1) pierwsza umowa o pracę zawierane będą na czas określony;

2) pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy,

 

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody i winda

2) czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godz. tygodniowo;

3) bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CKDA, w grudniu 2012 r., w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

B. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na stanowisko uczestnicy naboru przedkładają:

1) motywację przystąpienia do naboru;

2) życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego

wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na

przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”;

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu, bądź zaświadczenia z PUP o okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów);

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe związane z zakresem zadań

przewidywanych na stanowisku (zakresy czynności, referencje);

6) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 2, ust 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn.

zm.).

 

C. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:

1) termin składania ofert: do dnia 23.01.2013 r. w godzinach pracy CKDA. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „CKDA.3.01.2013, publiczny nabór

ofert”, w sekretariacie CKDA ul. Rynek Staromiejski 6

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do CKDA.

2) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz terminu i miejsca przeprowadzenia

dalszego postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru na w/w stanowisko, nastąpi

w dniu 24.01.2013 r., od godziny 15.00 w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału

w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.

Osoby odpowiedzialne

Autor:redakcja
Odpowiada:redakcja
Wytworzył:redakcja
Data ostatniej zmiany:2013-01-11 11:08:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 7720