Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko animator - koordynator Klubu Senior+ w Piasecznie - 1/2 etatu

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na stanowisko Koordynator – animator Klubu Senior+ w Piasecznie 1. Warunki pracy: · Wymiar etatu: 0.5 etatu · Umowa o pracę · Miejsce pracy: Budynek PKP, ul. Dworcowa 9, 05-500 Piaseczno 2. Oferujemy: · Ciekawe środowisko pracy · Możliwość rozwoju osobistego · Szkolenia 3. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie Wykształcenie średnie lub wyższe (min. licencjat) Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku 4. Wymagania dodatkowe: Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku Szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej Odpowiedzialność za powierzone zadania Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących Wysoka kultura osobista Dyspozycyjność Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Przygotowanie oraz realizacja planu działalności klubu Prowadzenie punktu bibliotecznego dla seniorów Opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć środowiskowych Udział w działalności edukacyjnej, rekreacyjnej klubu Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, firmami i innymi organizacjami Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach klubu Senior+ Przygotowywanie sprawozdań i relacji z działalności 6. Wymagane dokumenty: · Życiorys (CV) · Kwestionariusz osobowy · List motywacyjny · Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie · Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje · Kopie świadectw pracy · Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych · Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe · Inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy · List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” 7. Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów: · Wymagane dokumenty należy złożyć do 8 lutego 2019 r. w siedzibie biblioteki lub przesłać pocztą (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno) na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy Koordynator – animator Klubu Senior+ · Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi · Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl · Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Preferujemy, aby kandydat/ka na rozmowę kwalifikacyjną przygotował/a propozycję przykładowych działań Klubu Seniora. Uwagi końcowe: Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 01.03.2019 r. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Wytworzył:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Data ostatniej zmiany:2019-03-28 09:30:43
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5381