Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Piasecznie

Biblioteka Publiczna w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biblioteka Publiczna w Piasecznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Starsze filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Niektóre elementy strony mogą nie być dostępne.
 • Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).
 • Niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej.
 • Niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-26.

Skróty klawiaturowe

Na stronie "biblioteka-piaseczno.pl" można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ewentualne dodatkowe skróty: Klawisz TAB uruchamia skip linki, pozwalające na przejście do określonych elementów strony. W Przeglądarce Internet Explorer zgodnie z instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Krzysztof Załęski.
 • E-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl
 • Telefon: 224842145

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

1. Biblioteka Główna

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno
 

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 15 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przed wejściem głównym biblioteki od strony ulicy Jana Pawła II

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku znajduję się od strony ulicy Jana Pawła II. Wejście znajduję się na przeciw parkingu.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 214 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.
 • Jeśli nie możesz skorzystać z głównego wejścia skontaktuj się z sekretariatem dostępnym pod numerem 22 484 21 45.

Przestrzeń za wejściem

 • Na wprost od wejścia znajdują się wyświetlacze multimedialne informujące o najbliższych wydarzeniach. Po lewej stronie od wejścia znajduje się sekretariat, dalej strefa SOWA, schody oraz winda, kierująca na pierwsze piętro biblioteki. Po prawej stronie od wejścia znajduje się kawiarnia, sala widowiskowa winda kierująca na pierwsze, bądź drugie piętro biblioteki, dalej klatka schodowa.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Na parterze, na wprost od wejścia znajduję się tablica, na której jest informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń wraz ze strzałkami. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • W pomieszczeniu zamontowany jest system dźwiękowy Totupoint
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 26 stopni.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Winda prowadząca wyłącznie na pierwsze piętro biblioteki znajduję się na lewo po przejściu głównego wejścia obok strefy SOWA. Winda prowadząca na pierwsze, jaki i drugie piętro biblioteki znajduję się na prawo po przejściu przez główne wejście Biblioteki, obok sali widowiskowej.
 • Kabina windy ma głębokość 135 centymetrów i szerokość 108 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 99 centymetrów.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 602384867

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku znajduję się 5 dostępnych toalet. Kierując się od wejścia w lewo, obok strefy SOWA przy windzie oraz na piętrze powyżej w tym samym ciągu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Kierując się od wejścia, w prawo znajduje się klatka schodowa - na każdym piętrze znajduję się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 94 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.

 

2. Filia Piaseczno przy Kościuszki 49

Kościuszki 49
05-500 Piaseczno
 

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest płatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się przed wejściem głównym.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne mieści się od ulicy Tadeusza Kościuszki.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 5.6%.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się hol. Wejście do biblioteki znajduję się po prawej stronie. Po przejściu przez drzwi wejściowe biblioteki, po prawej stronie znajduje się księgozbiór dla dorosłych, po lewej stronie dostępny jest księgozbiór dla dzieci i młodzieży.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po prawej stronie.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Około 95% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Po wejściu przez wejście główne kierujemy się w lewo, na końcu korytarza po prawej stronie będzie dostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.

 

3. Filia Piaseczno przy Szkolnej 18

Ul. Szkolna 18
05-500 Piaseczno
 

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście do wejścia głównego znajduje się od ulicy szkolnej.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu przez drzwi wejściowe, znajdują się regały. Kierując się na prawo po przejściu przez wejście po lewej znajdziemy punkt obsługi. Kierując się na prawo po przejściu przez wejście po prawej znajdziemy czytelnie.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w centralnym punkcie biblioteki.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępna toaleta znajduję się we wnęce przed punktem obsługi.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.

 

4. Filia Piaseczno - Zalesie Dolne

Al. Kasztanów 12
05-501 Piaseczno
 

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych (tzw. koperta): nie ma przed głównym wejściem na teren szkoły i biblioteki, ale jest boczne wejście (bliższe) i przy nim znajduje się parking, na którym są 2 koperty (wejście to nie zawsze jest dostępne, wtedy należy zadzwonić do biblioteki.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku znajduje się przy bocznej furtce, która nie zawsze jest otwarta - wtedy należy zadzwonić do biblioteki. Do filii w Zalesiu Dolnym można również dotrzeć przez wejście główne szkoły, które zazwyczaj jest otwarte.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem znajduję się po lewej klatka schodowa i winda, które prowadzą na 1 piętro, gdzie mieści się biblioteka.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na pierwszym piętrze na wprost od wejścia do biblioteki.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 16 stopni.
 • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Kabina windy ma głębokość 135 centymetrów i szerokość 120 centymetrów.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Biblioteka znajduje się w bibliotece, po lewej stronie od wejścia.
 • Miska ustępowa jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Umywalka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Podajnik papieru zamontowano na wysokości : 80-110 cm.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.

 

5. Filia Piaseczno Gołków-Letnisko

Główna 5a
05-502 Piaseczno
 

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Przed budynkiem znajduje się parking, z którego można swobodnie dojść do wejścia głównego. Aby dostać się do budynku należy zadzwonić domofonem do biblioteki.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem znajduje się korytarz z klatką schodową oraz winda.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 22 stopni.
 • Stopień ma wysokość 17 centymetrów.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Kabina windy ma głębokość 200 centymetrów i szerokość 117 centymetrów.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 88 centymetrów.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępna toaleta znajduję się na korytarzu przed wejściem.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.

 

6. Filia w Bogatkach

Królewska 91
05-502 Bogatki
 

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Możliwość zaparkowania pojazdu na parkingu przed budynkiem, lub przy ogrodzeniu na nieutwardzonej powierzchni.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi na wprost chodnik do wejścia.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 80 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Na wprost od wejścia znajduje się lada.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się Na przeciw wejścia
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu 11%.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Miska ustępowa jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Umywalka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.

 

7. Filia w Głoskowie

Parkowa 8
05-503 Piaseczno
 

Parking

 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi na wprost chodnik do wejścia.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 95 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Naprzeciw wejścia znajdują się regały. Na prawo od wejścia znajduję się lada
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na prawo od wejścia
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępna toaleta znajduję się w korytarzu przed wejściem do biblioteki.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Miska ustępowa dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
  Umywalka jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
  Podajnik papieru zamontowano na wysokości 80-110cm.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.

 

8. Filia w Józefosławiu

Julianowska 67a
05-500 Józefosław
 

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Przed budynkiem znajduje się parking na 3 miejsca, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Obok budynku znajduję się zjazd na parking podziemny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Od ulicy do wejścia głównego można dojść chodnikiem.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem znajduje się korytarz, klatka schodowa oraz winda.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia do biblioteki.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi pionowe

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 23 stopni.
 • Stopień ma wysokość centymetrów.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 183 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 88 centymetrów.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępna toaleta znajduje się na korytarzu.

 

9. Filia w Zalesiu Górnym

ul. Białej Brzozy 3
05-540 Zalesie Górne
 

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy, przed budynkiem.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście znajduję się od ulicy Białej Brzozy. Jest możliwość skorzystania z windy, która znajduje się na zewnątrz budynku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Schody przed wejściem składają się z 3 stopni i spocznika. Wymiary stopni to kolejno 20x30, 15x30, 15x30 centymetrów i spocznik o wymiarach 15x277 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem znajduje się korytarz, który prowadzi do biblioteki. Drzwi do biblioteki znajdują się po prawej stronie.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Kabina windy ma głębokość 112 centymetrów i szerokość 140 centymetrów.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępna toaleta znajduje się na korytarzu.
 • Miska ustępowa jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Umywalka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.

 

10. Filia w Złotokłosie

Ul. 3 Maja 30
05-504 Złotokłos
 

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się przed wejściem głównym.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia Głównego dojdziesz przez bramę. Od ogrodzenia do Biblioteki prowadzi chodnik.
 • Biblioteka znajduje się na 1 piętrze. W budynku nie ma windy.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • W szczególnych sytuacjach w celu wypożyczenia księgozbioru można skorzystać z pomocy bibliotekarza. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem przynajmniej godziny na numer telefonu (22) 726 92 01.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się korytarz. Na końcu korytarza znajduje się wejście na klatkę schodową, która prowadzi na 1 piętro do biblioteki.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się znajduje się naprzeciw wejścia.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 10 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

 

11. Punkt biblioteczny w Jazgarzewie

Główna 31
05-500 Jazgarzew
 

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Nie ma możliwości zaparkowania przed budynkiem. Jest możliwość zaparkowania na parkingu w okolicy (około 100 m od budynku).

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku znajduję się od ulicy Głównej.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 6.64%.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Na przeciw wejścia znajdują się regały. Po lewej stronie od wejścia na końcu znajduję się lada.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na lewo od wejścia
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Miska ustępowa jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Umywalka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Krzysztof Załęski
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2023-10-05 12:56:35

Archiwum

Data Autor
2023-10-05 12:46 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2023-10-05 12:44 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2023-10-05 12:41 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2023-10-05 12:36 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2021-04-07 15:18 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2020-09-23 18:42 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2020-09-23 18:40 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5409