Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Piasecznie

Biblioteka Publiczna w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,
 • - zdjęcia nie posiadają opisów meta,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Krzysztof Załęski.
 • E-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl
 • Telefon: 224842145

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Budynek: Biblioteka Publiczna w Piasecznie. ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ul. Jana Pawła II (od parkingu przed budynkiem).
 • Wejście główne nie ma progu, ani schodów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jest winda.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na na każdym piętrze budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są częściowo oznaczenia brajla – winda, nie ma ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

2. Budynek: Biblioteka Piaseczno przy Kościuszki 49 – filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Ul. T.Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. T.Kościuszki.
 • Do wejścia prowadzą schody i podjazd (zlokalizowany z boku budynku).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na parterze.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

3. Budynek: Biblioteka Piaseczno – Zalesie Dolne im. D.Orłowskiej – filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Aleja Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia na teren obiektu - jedno wejście od ul. Alei Kasztanów, drugie wejście od ulicy Bukowej.
 • Wejście nie mają progu, ani schodów.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia są zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na 1 piętrze.
 • W budynku jest winda - konieczna jest asysta bibliotekarza w celu skorzystania z windy.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

4. Budynek: Biblioteka Piaseczno – Centrum – filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Szkolna 9, 05-500 Piaseczno.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy Szkolnej.
 • Wejście ma próg i stopnie.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na 1 piętrze.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

5. Budynek: Biblioteka w Bogatkach – filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Królewska 91, 05-502 Bogatki.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy Królewskiej.
 • Wejście nie ma progu i stopni.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • W budynku znajduje się pochylnia.
 • W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

6. Budynek: Biblioteka w Głoskowie – filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Parkowa 8, 05-503 Głosków.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy Parkowej.
 • Wejście ma stopnie i pochylnię.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • W budynku znajduje się pochylnia.
 • W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

7. Budynek: Biblioteka w Józefosławiu – filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Julianowska 67A, 05-500 Józefosław.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy Julianowskiej.
 • Wejście nie ma stopni i progów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na 1 piętrze budynku
 • W budynku znajduje się winda.
 • W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

8. Budynek: Biblioteka w Zalesiu Górnym – filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Białej Brzozy 3, 05-540 Józefosław.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy Białej Brzozy.
 • Wejście ma stopnie.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Po lewej stronie budynku znajduje się winda.
 • Biblioteka znajduje się na parterze budynku.
 • W budynku znajduje się winda.
 • W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

9. Budynek: Biblioteka w Złotokłosie – filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie. 3-go Maja 30, 05-504 Złotokłos.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy Dworcowej
 • Wejście do budynku ma stopień.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na 1 piętrze budynku
 • W budynku nie znajduje się winda.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Krzysztof Załęski
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2021-04-07 15:18:12

Archiwum

Data Autor
2020-09-23 18:42 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2020-09-23 18:40 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4599