Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BYTOMIU

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

KSIĘGOWY

W SEKCJI DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH


Informuje o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze

 KSIĘGOWY W SEKCJI FK

w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

 

                  Imię i nazwisko                            Miejsce zamieszkania
         BARTŁOMIEJ PACZOS                              BYTOM       

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego stwierdza się, że w/w kandydat spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wysoką ocenę przydatności do pracy, co rokuje prawidłowe wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku pracy.

 

 

 

 

 


II etap postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze:

księgowy w Sekcji FK Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

odbędzie się dnia 25.11.2022 r. o godz.9.00

w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu ul. Smolenia 35 w pokoju 231 II piętro

 

Osoby, które złożyły aplikacje na w/w stanowisko prosimy o skontaktowanie
się z Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu tel. 32 428-52-20, 32 428-52-30

 w celu uzyskania informacji o dopuszczeniu do II etapu postępowania.


DO GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW NA TYM  STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych przez CUW zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości,

 • Obsługa programów Pabs i e-Przedszkolak w swoim zakresie,
 • Obsługa programu Gb24
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT obsługiwanych jednostek,
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • Współudział w sporządzaniu planów finansowych,
 • Współpraca z pracownikami jednostek obsługiwanych,
 • Przygotowywanie wytworzonej na stanowisku pracy dokumentacji i przekazanie jej do archiwizacji;
 • Sporządzanie przelewów bankowych w programie Gb24

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:  umowa o pracę – wymiar czasu pracy 1 etat, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. zmiany roboczej

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych; 
 • niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe lub średnie oraz minimum dwa lata stażu pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o podatku od towarów i usług,
 • znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych,
 • znajomość obowiązującej w jednostkach budżetowych klasyfikacji dochodów
  i wydatków,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość zasad odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach miejskich,
 • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego QNT (Sqola), Gb24, Pabs, E-przedsQola
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 • systematyczność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
  w wykonywaniu pracy,
 • wskazana praktyka zawodowa w księgowości jednostki budżetowej,
 • wskazana znajomość zagadnień dot. podatku VAT,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej kilku jednostek

 

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE:

 • kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie; *
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopie świadectw lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru według załącznika poniżej

 

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu nie przekroczył 6 %.

 

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych  w Bytomiu, ul. Smolenia 35  piętro II pokój 231 lub przesłać pocztą w terminie do
21 listopada 2022 r.  Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór – księgowy w Sekcji FK”

Dokumenty, które zostaną złożone osobiście lub wpłyną drogą pocztowa do CUW po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania.

 

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

 

* do wykorzystania wzór kwestionariusza osobowego zamieszczonego na stronie BIP UM.

Administratorem danych osobowych  

jest Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Bytomiu  41-902 Bytom ul. Smolenia 35a

dane kontaktowe Inspektora IOD; Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  ul. Smolenia 35
                                     e- mail    iod@cuw.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/  odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3/  dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5/  podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kinga Płowucha
Odpowiada:Kinga Płowucha
Wytworzył:Kinga Płowucha
Data ostatniej zmiany:2022-11-28 12:21:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3229