Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
drukuj

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.cuw.bytom.pl

/Data publikacji strony internetowej: 2019-05-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Płowucha, e-mail: sekretariat@cuw.bytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 428 52 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu zajmuje pomieszczenia na drugim piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 bez windy. Na teren budynku wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie (dzwonek przywołujący portiera znajduje się na wysokości ok 160 cm). Za pośrednictwem portiera Urzędu Miejskiego w Bytomiu istnieje możliwość wezwania pracownika CUW na poziom,,0” w celu załatwienia sprawy. Kancelaria Centrum Usług Wspólnych znajduje się na poziomie „2” budynku w pokoju 231, pomieszczenia biurowe umiejscowione są na  poziomie „2” dojście schodami. Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa została dostosowana do wymagań prawnych, istnieje możliwość zmiany ustawień kontrastu oraz wielkości czcionki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kinga Płowucha
Odpowiada:Kinga Płowucha
Wytworzył:Kinga Płowucha
Data ostatniej zmiany:2020-09-29 11:06:49

Archiwum

Data Autor
2020-06-02 09:14 Kinga Płowucha zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1153