Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W BYTOMIU UL. SMOLENIA 35

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W BYTOMIU UL.SMOLENIA 35Bytom, 16 lutego 2023 r.

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

informuje

o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu ul. Smolenia 35

 

  Imię i nazwisko                  Miejsce zamieszkania

BEATA MACHURA               NAKŁO ŚLĄSKIE     

        

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego stwierdza się, że w/w kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wysoką ocenę przydatności do pracy, co rokuje prawidłowe wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku pracy.Bytom, 9 lutego 2023 r.

II etap postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze:

główny księgowy w  Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

odbędzie się dnia 15.02.2023 r. o godz.9.00

w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu ul. Smolenia 35 w pokoju 231 II piętro

Osoby, które złożyły aplikacje na w/w stanowisko prosimy o skontaktowanie
się z Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu tel. 32 428-52-20, 32 428-52-30

 w celu uzyskania informacji o dopuszczeniu do II etapu postępowania.DO GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW NA TYM  STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Prowadzenie pełnej księgowości jednostek obsługiwanych oraz CUW zgodnie
  z obowiązującymi zasadami,
 • Sporządzanie planów finansowych jednostek podległych,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Współpraca z dyrektorami i pracownikami jednostek obsługiwanych,
 • Prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez CUW - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Planowanie i realizacja planu CUW w zakresie określonym przez przepisy prawa,
 • Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
  i innych rozliczeń dla jednostek podległych i CUW,
 • Analiza gospodarki finansowej jednostek podległych CUW, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową,
 • Kontrasygnowanie umów jednostek podległych i CUW
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Realizacja wewnętrznego systemu kontroli,
 • Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności sekcji ds. finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych,
 • Wdrażanie nowych unormowań prawnych,
 • Terminowa i rzeczowa realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym
  i powierzonych przez Dyrektora CUW,
 • Nadzór nad terminowym i zgodnym z przepisami załatwianiem spraw należących do właściwości sekcji ds. finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, itp.
 • Planowanie i organizowanie prac sekcji FK i KP, w tym opracowywanie procedur
  i przestrzeganie racjonalnej organizacji pracy,
 • Kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu w sekcjach FK i KP.
 • Nadzór nad prowadzeniem działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych,
 • Prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie spraw prowadzonych przez sekcje FK i KP,
 • Dokonywanie oceny podległych pracowników,
 • Administrowanie zbiorami danych zawartych systemie komputerowym w swoim zakresie.
 • Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności,
 • Podpisywanie dokumentów w zakresie swoich kompetencji,
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu wykonywanych czynności służbowych oraz przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej i skarbowej oraz dbałość
  o należytą ochronę danych osobowych,
 • Współpraca z pracownikami Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu, Urzędu Miejskiego, ZUS-u, MOPR-u, Urzędu Skarbowego, kontrahentami w swoim zakresie,
 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji w zakresie podatku VAT obsługiwanych jednostek,
 • Przygotowywanie wytworzonej na stanowisku pracy dokumentacji i przekazanie jej do archiwizacji;

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:  umowa o pracę – wymiar czasu pracy 1 etat, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. zmiany roboczej

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • spełnienie wymagań art. 54 pkt.2 ustawy o finansach publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o podatku od towarów i usług,
 • znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych,
 • znajomość obowiązującej w jednostkach budżetowych klasyfikacji dochodów
  i wydatków,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość zasad odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach miejskich,
 • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego QNT (Sqola), biznesVelobank,
  E-przedsQola, platforma FB, Pabs,
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 • systematyczność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
  w wykonywaniu pracy,
 • wskazana znajomość zagadnień dot. podatku VAT, PPK, Karty Nauczyciela, prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzeniu zespołem.

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE:

 • kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie; *
 • kserokopii dyplomów lub świadectw potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopii świadectw lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru według załącznika poniżej

 

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu nie przekroczył 6 %.

 

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych  w Bytomiu, ul. Smolenia 35  piętro II pokój 231 lub przesłać pocztą w terminie do
8 lutego 2023 r.  Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór – główny księgowy w CUW w Bytomiu”

Dokumenty, które zostaną złożone osobiście lub wpłyną drogą pocztowa do CUW po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania.

 

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

 

* do wykorzystania wzór kwestionariusza osobowego zamieszczonego na stronie BIP UM.

Administratorem danych osobowych  

jest Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Bytomiu  41-902 Bytom ul. Smolenia 35a

dane kontaktowe Inspektora IOD; Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  ul. Smolenia 35
                                     e- mail    iod@cuw.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/  odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3/  dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5/  podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kinga Płowucha
Odpowiada:Kinga Płowucha
Wytworzył:Kinga Płowucha
Data ostatniej zmiany:2023-02-16 09:08:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3229