Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BYTOMIU

informuje o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze

 KSIĘGOWY W SEKCJI KP w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

              

                    Imię i nazwisko              Miejsce zamieszkania

     Wioletta Żydek                      Bytom 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego stwierdza się, że w/w kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wysoką ocenę przydatności do pracy, co rokuje prawidłowe wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku pracy.

II etap postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze:

KSIĘGOWY W SEKCJI DS. KADROWO-PŁACOWYCH

 

odbędzie się dnia 24.11.2020 r. o godz. 9.00

w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu ul. Smolenia 35 w pokoju 231 II piętro

Osoby, które złożyły aplikacje na w/w stanowisko prosimy o skontaktowanie
się z Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu tel. 32 428-52-20, 32 428-52-30
w celu uzyskania informacji o dopuszczeniu do II etapu postępowania.

 

I etap postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze:

KSIĘGOWY W SEKCJI DS. KADROWO-PŁACOWYCH

DO GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Sporządzanie listy wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanych jednostek na podstawie danych przekazanych przez dyrektora obsługiwanej placówki oświatowej.
 • Prowadzenie rejestru wynagrodzeń miesięcznych i narastających w przekroju rocznym dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych oraz w rozbiciu na każdy składnik wynagrodzenia.
 • Dokonywanie obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z listy wynagrodzeń.
 • Rozliczanie godzin ponadwymiarowych.
 • Rozliczanie godzin nocnych.
 • Rozliczanie średniej urlopowej
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanej placówki oświatowej.
 • Prowadzenie kart zasiłkowych dla pracowników obsługiwanej placówki oświatowej.
 • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych dla pracowników obsługiwanych placówek.
 • Sporządzanie druków Rp 7 dla pracowników obsługiwanych placówek.
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników obsługiwanych placówek oraz członków ich rodzin.
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania deklaracji miesięcznych i rocznych dla ZUS oraz rocznej deklaracji RMUA dla pracowników.
 • Przygotowywanie danych do comiesięcznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej deklaracji PIT 4.
 • Sporządzanie deklaracji PIT 11 dla pracowników obsługiwanych placówek.
 • Sporządzanie zestawień danych do sprawozdań statystycznych Z-03 ; Z-06 i innych wskazanych przez Urząd Statystyczny a dotyczących wynagrodzeń.
 • Sporządzanie zestawień danych w zakresie kadrowo – płacowym dla potrzeb SIO.
 • Comiesięczne potrącanie z list wynagrodzeń i prowadzenie analityki udzielonych pożyczek z ZFŚS i uzgadnianie sald z sekcją d/ s finansowo- księgowych.
 • Uzgadnianie sald kont rozrachunkowych w okresach rozliczeniowych z pracownikami sekcji d/ s finansowo – księgowych.
 • Przygotowywanie i wprowadzanie do systemu bankowości elektronicznej GB 24 przelewów z tytułu zobowiązań w zakresie wynagrodzeń oraz składek ZUS, PIT, PFRON.
 • Współpraca z pracownikami jednostek obsługiwanych,
 • Przygotowywanie wytworzonej na stanowisku pracy dokumentacji i przekazanie jej do archiwizacji.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:  umowa o pracę – wymiar czasu pracy 1 etat, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. zmiany roboczej

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych; 
 • niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe lub średnie oraz minimum dwa lata stażu pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych oraz Karty Nauczyciela;
 • znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych,
 • znajomość obowiązującej w jednostkach budżetowych klasyfikacji dochodów
  i wydatków,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość obsługi programu Płatnik,
 • znajomość obsługi programu płacowego QNT (Sqola),
 • praktyka w prowadzeniu rozliczeń wynagrodzeń,
 • znajomości zasad wynagradzania nauczycieli,
 • umiejętność sporządzania deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 • systematyczność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
  w wykonywaniu pracy,
 • preferowane studia ekonomiczne,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej kilku jednostek.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE:

 • kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie; *
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopie świadectw lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru *

 

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu nie przekroczył 6 %.

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych  w Bytomiu, ul. Smolenia 35  piętro II pokój 231 lub przesłać pocztą w terminie do
13 listopada 2020 r.  Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór – księgowy w Sekcji KP”

Dokumenty, które zostaną złożone osobiście lub wpłyną drogą pocztowa do CUW po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci będą informowani indywidualnie o terminie kolejnego etapu postępowania.

 

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

 

* do wykorzystania wzór kwestionariusza osobowego zamieszczonego na stronie BIP UM.

Administratorem danych osobowych  

jest Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Bytomiu  41-902 Bytom ul. Smolenia 35a

dane kontaktowe Inspektora IOD; Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  ul. Smolenia 35
                                     e- mail    iod@cuw.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/  odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3/  dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5/  podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kinga Płowucha
Odpowiada:Kinga Płowucha
Wytworzył:Kinga Płowucha
Data ostatniej zmiany:2020-11-25 10:01:54
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3229