Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura
drukuj

Archwium - Statut

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 40./2006
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 30 czerwca 2006r .


Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabiej Woli

 

1. Postanowienia Ogólne.

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 85. poz.539 ze. zm.)

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr .13, poz. 123 ze zm. )

 

§ 2.

l. Biblioteka jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej instytucji kultury , dla której organizatorem jest Gmina Żabia Wola zwana dalej "Organizatorem".

2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Siedzibą Biblioteki jest Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 17/19, a terenem działalności gmina Żabia Wola.

§ 4

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy –

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

3. Bibliotekę wyposaża się w zbiory biblioteczne zgodne z księgami inwentarzowymi oraz

majątek trwały zgodnie z księgą inwentaryzacyjną.


§ 5.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby: Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli, ul.Warszawska 17/19

 

2. Cele i Zadania Biblioteki


§ 6.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy Żabia Wola, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury .

§ 7.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno bibliograficznej,

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej,

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy Żabia Wola.

 

§ 8.

 

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb czytelniczych mieszkańców.

 

3. Organy Biblioteki i jej Organizacja

 

§ 9.

1. Biblioteką kieruje kierownik, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią

odpowiedzialny.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. Sposób powoływania kierownika ustala Wójt Gminy.

 

§ 10.

Czynności z zakresu stosunku pracy wobec pracowników Biblioteki wykonuje kierownik

 

§ 11.

Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.


§ 12.

1. Wygrodzenia dla pracowników Biblioteki ustala kierownik na podstawie właściwych

przepisów obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury .

2. Wynagrodzenie dla kierownika ustala Wójt Gminy.

 

§ 13.

Organizator zapewnia warunki działania i rozwoju a w szczególności lokal i wyposażenie odpowiadające zadaniom Biblioteki.

 

§ 14.

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię może tworzyć również filie na terenie

gminy Żabia Wola raz organizować różnorodne formy udostępniania zbiorów

bibliotecznych.


§ 15.

l. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki i zakres działania poszczególnych

komórek organizacyjnych ustala kierownik po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

2. Sposób i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni określa kierownik w Regulaminie

udostępniania zbiorów.

§ 16.

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, rady biblioteczne lub inne organy o charakterze doradczym i opiniodawczym, powoływane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


4. Gospodarka Finansowa Biblioteki

 

§ 17.


Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury .


§ 18.

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy Żabia wola, dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

 

§ 19

l. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i

wydawnictwa oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi

przepisami.

2. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.


5. Postanowienia Końcowe


§ 20.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Halina Krajewska
Odpowiada:Halina Krajewska
Wytworzył:Halina Krajewska
Data ostatniej zmiany:2013-07-16 20:28:48
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1719