Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
drukuj

Archwium - INFORMACJE o pracy SOK dot. koronawirusa COVID-19

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie informuje, że w okresie trwania stanu epidemii obowiązują następujące zasady kontaktu interesantów:

Obsługa instytucjonalna oraz kontakt z SOK jest możliwy przede wszystkim w formie elektronicznej na adres kultura@nowadeba.pl a także poprzez Sekretariat w formie listownej i telefonicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15, pod numerem telefonu +48 15 846 24 10.

Dopuszcza się również kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu się korzystając z wyżej podanej formy.

 

 

Poniżej prezentujemy pełną treść regulaminu obowiązującego wszystkie osoby, które chcą skorzystać z oferty Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie:

 

 

REGULAMIN

UDOSTĘPNIANIA i KORZYSTANIA Z OFERTY KULTURALNEJ

Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie

w warunkach stanu epidemii

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1

Regulamin udostępniania i korzystania z oferty kulturalnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie w warunkach stanu epidemii, zwany dalej „Regulaminem” ustala szczegółowe zasady udostępniania i korzystania z oferty Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie, zwanego dalej „SOK” podczas obowiązywania stanu epidemii na terenie działania SOK, zgodnie z:

 1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91 i 153),
 2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 3. wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dostępnymi w dniu 03.02.2021 r. pod adresem internetowym www.gov.pl/web/kultura/informacje-ogolne2),
 4. otrzymanym od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu pismem PSK.070.3.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.,
 5. konsultacją telefoniczną z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnobrzegu w dniu 01 lutego 2021 r. odnośnie limitów osób na 1m2 powierzchni pomieszczenia,
 6. otrzymanym od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu pismem PSK.070.3.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.,
 7. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 8. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 • 2

Prawo do korzystania z oferty SOK ma charakter powszechny na zasadach określonych w:

 1. Ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. Ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
 3. Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
 4. Regulaminie Organizacyjnym Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
 5. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91 i 153),
 6. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 7. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 8. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 • 3

Obsługa instytucjonalna oraz kontakt z SOK jest możliwy przede wszystkim w formie elektronicznej na adres kultura@nowadeba.pl a także poprzez Sekretariat w formie listownej i telefonicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15, pod numerem telefonu +48 15 846 24 10. Dopuszcza się również kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu się korzystając z wyżej podanej formy.

 

II.Sprawy porządku publicznego

 

 • 4
 1. Na całym terenie SOK i jego działalności obowiązuje zakaz palenia.
 2. Teren SOK może być monitorowany zgodnie z odrębnymi Regulaminami.
 3. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren SOK.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren SOK.
 5. W pomieszczeniach SOK zabrania się użytkownikom/uczestnikom zajęć prowadzenia głośnych rozmów i korzystania ze sprzętów zakłócających spokój.
 6. Pracownicy SOK mają prawo wyprosić z budynków SOK i terenu jego działalności osoby:
 • uciążliwe dla innych osób bądź pracowników SOK,
 • zachowujące się obraźliwie lub agresywnie,
 • będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 1. W przypadku odmowy opuszczenia SOK, Pracownik SOK powinien wezwać służby porządkowe.
 2. Za rzeczy pozostawione w SOK i na terenie jego działalności nie ponosimy odpowiedzialności.
 3. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 4. Toalety w budynkach SOK przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów SOK.

 

 

III.Ograniczenia i zasady bhp związane ze stanem epidemii

 

 • 5
 1. W budynkach SOK nie mogą przebywać osoby, które nie mają uzasadnionego interesu zgodnego z przypadkami opisanymi dalej w Regulaminie.
 2. Na terenie SOK mogą przebywać użytkownicy Biblioteki w zakresie opisanym w 5 i §6.
 3. Na terenie SOK i jego działalności mogą przebywać uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie w zakresie opisanym w 5 i §7.
 4. Na terenie SOK mogą przebywać użytkownicy/uczestnicy dokonujący opłaty za zajęcia w godzinach pracy kasy i tylko na czas dokonania transakcji.
 5. Z oferty SOK mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczestnicy zajęć/użytkownicy mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w gospodarstwie domowym danego użytkownika/uczestnika zajęć przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji zabrania się użytkownikowi/uczestnikowi wchodzenia do budynków SOK do czasu zakończenia kwarantanny lub izolacji.
 8. Jeżeli użytkownik/uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby stosuje się procedurę opisaną w §9.
 9. Wszystkie osoby wchodzące do budynków SOK mają obowiązek zdezynfekowania rąk w dozownikach zlokalizowanych w pobliżu wejść do budynku, zgodnie z instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego wywieszoną w pobliżu dozowników.
 10. Wszyscy uczestnicy zajęć/użytkownicy przebywający w budynkach SOK powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący minimum 1,5 m.
 11. Obowiązek zachowania 1,5 m dystansu między osobami nie dotyczy:
  • osoby z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • osoby, która opiekuje się osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 12. Podczas przebywania w SOK użytkownicy/uczestnicy zajęć zobowiązani są nosić maseczki zasłaniające usta i nos. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 4 lat.
 13. Zabrania się użytkownikom/uczestnikom zajęć wnosić do SOK i spożywać na terenie SOK artykułów spożywczych.
 14. Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do SOK niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Ogranicza się ilość toalet dostępnych dla użytkowników oraz liczbę osób przebywających w toaletach – informacja o dopuszczalnej liczbie osób jednorazowo przebywających w toalecie jest wywieszona na drzwiach toalety.
 16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy osobami.

 

 

 1. Biblioteka

 

 • 6
 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowa Dęba wraz z filiami w Cyganach, Chmielowie i Rozalinie (dalej Biblioteki) działa wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Obowiązuje przerwa w wypożyczaniu książek w godzinach: 13:00 – 13:15.
 2. Z usług Bibliotek znajdujących się w budynkach administrowanych przez SOK korzystać mogą osoby w maseczkach zasłaniających usta i nos.
 3. Czytelnicy po wejściu do Biblioteki powinni zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w dozowniku na ladzie przed pomieszczeniami Bibliotek.
 4. Nie wolno dezynfekować zwracanych książek preparatami dezynfekującymi.
 5. Czytelnicy będą mieli bezpośredni dostęp do księgozbioru na regałach zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
 6. Przed ladą biblioteczną została zainstalowana przeźroczysta powłoka ochronna usytuowana pomiędzy Czytelnikiem a Bibliotekarzem oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla Czytelników i Bibliotekarzy.
 7. Dbałość o napełnienie dozowników płynem do dezynfekcji rąk spoczywa na Bibliotekarzach.
 8. Zwrócone książki – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – będą podlegały 3-dniowej kwarantannie, dlatego nie będzie ich można od razu wypożyczyć kolejnym Czytelnikom.
 9. Oddziały Biblioteki w Nowej Dębie będą czynne w następujących dniach i godzinach:
  • Pn 10-18
  • Wt 8-16
  • Śr. 10-18
  • Czw 8-16
  • Pt 10-18
 10. Biblioteka w Chmielowie czynna będzie dla Czytelników:
  • Pon 10-16
  • Wt 12-18
  • Śr. 12-18
  • Czw 8-14
 11. Biblioteka w Cyganach czynna będzie dla Czytelników:
  • Pon 12 -18
  • Wt 8-14
  • Śr. 12-18
  • Czw 8-14
 12. Biblioteka w Rozalinie czynna będzie dla Czytelników:
  • Wt 14-16
 13. Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji książek na stronie http://www.kultura.nowadeba.pl oraz https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/906
 14. Godziny pracy Biblioteki będą dostępne dla użytkowników w formie informacji na stronie internetowej oraz wywieszonym ogłoszeniu w SOK.

 

 

 1. Zajęcia edukacji artystycznej, kulturalnej, ruchowe

 

 • 7
 1. W stacjonarnych zajęciach – ruchowych lub innych niż ruchowe organizowanych lub współorganizowanych przez SOK w celu niezbędnym do przygotowania do zaplanowanych wydarzeń artystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez SOK, nagraniach fonograficznych i audiowizualnych, wydarzeniach transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – mogą brać udział uczestnicy zachowujący minimum 1,5 m dystansu od innych osób, w ilościach (z limitem 1 osoba na 5 m2 powierzchni pomieszczenia) osób w następujących pomieszczeniach wyłączając instruktorów:
  • Budynek główny w Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2:
   1. scena sali widowiskowej (120m2) – 24 osoby,
   2. sala nr 010 – kameralna (106m2) – 21 osób,
   3. sala nr 111 – konferencyjna (35m2) – 7 osób,
   4. sala nr 112 – taneczna (161m2) – 32osoby,
   5. sala nr 121 – plastyczna (55m2) – 11osób,
   6. sala nr 123 – studio nagrań (18m2) – 3 osoby,
   7. sala Modelarni w piwnicach (35m2) – 6 osób
  • Budynek Filii – Centrum Kultury w Chmielowie:
   1. sala widowiskowa (197m2) – 39 osób,
  • Budynek Filii – Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach:
   1. sala widowiskowa na piętrze (140m2) – 28 osób,
   2. sala zajęć na piętrze (56m2) – 11 osób,
  • Budynek Filii – Dom Ludowy w Rozalinie:
   1. sala widowiskowa (108m2) – 21 osób,
  • Budynek Filii – Dom Ludowy w Tarnowskiej Woli:
   1. sala widowiskowa (102m2) – 20 osób.
 1. Poświadczeniem niezbędności organizacji wymienionych w ust. 1. zajęć jest plan przedstawiony p.o. Dyrektorowi SOK przez Instruktorów prowadzących zajęcia.
 2. Informacja na temat dopuszczalnego limitu osób w sali w zależności od rodzaju jej wykorzystania zostaje wywieszona na drzwiach danej sali.
 3. W zajęciach na otwartej przestrzeni (plenerowych) organizowanych lub współorganizowanych przez SOK mogą brać udział uczestnicy zachowujący minimum 1,5 m dystansu od innych osób, w ilościach osób:
  • na przestrzeni o wymiarach minimum 62x30m – 14 osób + 2 osoby prowadzące;
  • na przestrzeni o wymiarach minimum 105x68 m – 22 osoby + 4 osoby prowadzące.
 4. Czas trwania zajęć i godziny ich rozpoczęcia będą dostępne dla uczestników w formie informacji na stronie internetowej oraz wywieszonym ogłoszeniu w SOK.
 5. Rodzice/opiekunowie punktualnie przyprowadzają dzieci na zajęcia (do 5 minut wcześniej) i punktualnie je odbierają.
 6. Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić z dziećmi   wyłącznie do korytarzy z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem – zachowując pozostałe zasady bezpieczeństwa.
 7. Na zajęcia ruchowe należy przyjść w strojach sportowych. Obowiązuje obuwie zmienne.
 8. Instruktorzy poszczególnych zajęć (lub Kierujący Filiami lub działający na zlecenie SOK) przed wpuszczeniem uczestnika na salę mogą dokonywać pomiaru jego temperatury ciała oraz powinni skontrolować temperaturę swojego ciała. W wypadku temperatury wyższej niż 37,5 stopni Celsjusza – uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia (należy go poinformować w sposób dyskretny), w takim wypadku należy zwrócić ponownie uwagę na zapisy 5 pkt. 11.
 9. W momencie wejścia na salę zajęć instruktor (lub Kierujący Filiami) kontroluje, by każdy uczestnik zdezynfekował dłonie.
 10. Instruktor (lub Kierujący Filiami) w formie oświadczenia ma obowiązek pisemnie, oddzielnie dla każdej grupy potwierdzić przeprowadzenie dezynfekcji, dokonanie pomiaru temperatur jeśli było wykonywane i odnotować ile osób brało udział w zajęciach. Nie zapisuje przy tym przy konkretnych osobach wskazań, by nie doszło do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
 11. W uzasadnionych przypadkach (np. ze względów zdrowotnych– okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane) podczas zajęć dopuszcza się odsłonięcie nosa lub nosa i ust przez uczestnika zajęć/instruktora pod rygorem bezwzględnego zachowania dystansu społecznego na minimum 1,5 m od innych osób.

 

 

 1. Udział w spotkaniach, wystawach, koncertach oraz spektaklach (kino, teatr, itp.)

 

 • 8
 1. W wydarzeniach, wystawach, koncertach i spektaklach organizowanych lub współorganizowanych przez SOK mogą brać udział widzowie.
 • Seanse kinowe zostają wznowione. Udostępniamy widzom co drugie miejsce na widowni (132 miejsca) według wyznaczonych miejsc.
 • W spotkaniach, prelekcjach i warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób, zachowując odległość 1.5 metra pomiędzy uczestnikami.

 

 

VII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 • 9
 1. W SOK wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje p.o. Dyrektora lub osobę zastępującą o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Taką informację może przekazać także telefonicznie.
 3. Pracownik zostaje odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
 4. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 1.5 m z każdej strony.
 5. o. Dyrektor zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku) i wprowadza do stosowania na terenie SOK instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 7. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 8. o. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 9. Ustala się o ile to możliwe listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach SOK, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Jeżeli uczestnik zajęć/użytkownik lub dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (takie jak kaszel, gorączka, duszności, katar) należy niezwłocznie odizolować je od grupy w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania uczestnika lub umożliwić dorosłemu uczestnikowi zajęć/użytkownikowi udanie się do domu.
 11. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym p.o. Dyrektora lub osobę go zastępującą. Informacje przekazujemy telefonicznie.
 12. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). Instruktor ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i poinformować o zaistniałej sytuacji.
 13. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 14. Rodzice izolowanego uczestnika zajęć odbierają dziecko z SOK.
 15. o. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. o. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie SOK zakażenia.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 • 10
 1. Niniejszy Regulamin nie narusza innych Regulaminów obowiązujących w SOK, a jedynie uzupełnia je w nieprzewidzianych w nich sytuacjach związanych z obowiązującym stanem epidemii, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do p.o.Dyrektora SOK.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2021 r. do odwołania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kazimiera Kieliszek
Odpowiada:Kazimiera Kieliszek
Wytworzył:Magdalena Kupiec
Data ostatniej zmiany:2021-05-18 08:12:41
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 783