Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
drukuj

Przetwarzanie danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 24 10, adres e-mail: kultura@nowadeba.pl

2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (pani Krystyna Kłosowska-Szałaj) dostępny pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  tel.: +48 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych do innego administratora,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś  jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Strojek
Odpowiada:Iwona Strojek
Wytworzył:Magdalena Kupiec
Data ostatniej zmiany:2021-07-14 11:54:46

Archiwum

Data Autor
2021-03-26 16:41 Kazimiera Kieliszek zobacz
2020-12-17 15:49 Krystian Rzemień zobacz
2020-12-17 15:47 Krystian Rzemień zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 964