Biuletyn Informacji Publicznej
MARINA KAMIEŃ POMORSKI Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich (Ogłoszono 2020-10-26)

Ogłoszenie nr 600688-N-2020 z dnia 2020-10-26 r.

Marina Kamień Pomorski: Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Stelmach
Odpowiada:Paweł Stelmach
Wytworzył:Paweł Stelmach
Data ostatniej zmiany:2020-10-26 11:52:10
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2184