Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności
i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Organami szkoły są: Dyrektor SzkołyRada PedagogicznaRada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole i specjaliści: pedagog, logopeda i bibliotekarz. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. Jest ona kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

 

Natomiast Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organa Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Dyrektor Szkoły:

  • kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
  • jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
  • jest organem nadzoru pedagogicznego;
  • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

Dyrektor kieruje pracą szkoły przy pomocy wicedyrektora i pracowników administracji. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor.

 

Dyrektor współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły
w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez dyrektora, Radę Pedagogiczną oraz organ prowadzący i nadzorujący szkołę.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły określa prawo oświatowe oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie z dnia 30 listopada 2017 r.

 

Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku: 7-15 lat.

 

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap  -  klasy I-III

II etap  -  klasy IV-VIII

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.

 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.

 

Organizację pracy szkoły określa ramowy rozkład dnia - plan lekcji.

 

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach: 7:30 – 15:30

 

Świetlica czynna jest w godzinach: 6:30 – 17:00

 

Biblioteka czynna jest w godzinach: 8.00 - 14.00

 

 

Szkoła funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej kalendarzem roku szkolnego.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Szymon Michalski
Odpowiada:Jarosław Zwierz
Wytworzył:Szymon Michalski
Data ostatniej zmiany:2019-05-13 09:53:43
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 511