Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie
drukuj

Przedmiot działalności

Funkcjonowanie Zespołu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Organami szkoły są: Dyrektor SzkołyRada PedagogicznaRada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole specjaliści: pedagog, logopeda i bibliotekarz. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. Jest ona kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

 

Natomiast Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organa Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Dyrektor Zespołu:

  • kieruje Zespołem jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
  • jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
  • jest organem nadzoru pedagogicznego;
  • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

Dyrektor kieruje pracą szkoły przy pomocy wicedyrektora i pracowników administracji. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor.

 

Dyrektor współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły
w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez dyrektora, Radę Pedagogiczną oraz organ prowadzący i nadzorujący Zespół.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły określa prawo oświatowe oraz Statut Zespołu Placówek Oświatowych nr 1.

 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Szymon Michalski
Odpowiada:Jarosław Zwierz
Wytworzył:Szymon Michalski
Data ostatniej zmiany:2022-02-25 11:20:18

Archiwum

Data Autor
2019-05-13 09:54 Szymon Michalski zobacz
2019-05-13 09:53 Szymon Michalski zobacz
2019-05-13 09:53 Szymon Michalski zobacz
2019-05-13 09:49 Szymon Michalski zobacz
2019-05-13 08:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 506