Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie
drukuj

Deklaracja dostępności

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1.      dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2.      wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;

3.      wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4.      wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności". 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1.      dane kontaktowe wnioskodawcy,

2.      wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,

3.      wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4.      wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

·        złożyć osobiście w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie ul. Władysława Jagiełły 33 

·        wysłać pocztą na adres:  Zespół Placówek Oświatowych nr 1, ul. Władysława Jagiełły 13-200 Działdowo 

·        wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zpo1.dzialdowo.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie, a pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w załącznikach.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zarządzenie o powołaniu Zespołu ds. Dostępności do pobrania.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do pobrania.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.21 - wydruk zgodny ze wzorem do pobrania.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.21 - wydruk w formie dostępnej do pobrania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jarosław Zwierz
Odpowiada:Jarosław Zwierz
Wytworzył:Szymon Michalski
Data ostatniej zmiany:2022-02-25 11:24:05

Archiwum

Data Autor
2021-03-31 13:46 Jarosław Zwierz zobacz
2021-03-26 13:55 Jarosław Zwierz zobacz
2021-03-26 12:34 Jarosław Zwierz zobacz
2021-02-23 14:43 Jarosław Zwierz zobacz
2021-02-23 14:41 Jarosław Zwierz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 919