tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
drukuj

Archwium - Przetargi

Ostróda: Ochrona imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozorowanie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Ostródzie.

Numer ogłoszenia: 324073 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 646 42 46, faks 89 646 42 46.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegluga.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozorowanie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Ostródzie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Ochrona imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dozorowanie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Ostródzie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

    Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i podlegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.40.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywanych usług ochrony osób i mienia.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        wymagane jest: - wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. czterech usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj: - dwie usługi polegające na ochronie meczów piłki nożnej lub/i imprez sportowych o wartości zamówienia min. 10 000,00 zł netto każda, - dwie usługi polegające na ochronie mienia o wartości zamówienia min. 100 000,00 zł netto każda

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        wymagane jest: - dysponowanie min. 10 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn.zm) - -dysponowanie grupą interwencyjną z czasem reakcji do 10 minut, czas reakcji jest to czas dotarcia grupy na obiekt. - dysponowanie osobą mającą reprezentować Organizatora (kierownik ds. bezpieczeństwa) w zakresie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezach, posiadającą przeszkolenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002r Nr 113 poz.986) w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków sposobów ich działania, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez uprawnioną do tego placówkę szkoleniową (art.7 pkt. l ust.7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (teks jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 909), wraz z załączoną kopią zaświadczenia o odbytym szkoleniu;

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        - wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

        koncesję, zezwolenie lub licencję

        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

    inne dokumenty

    - oświadczenie, iż wykonawca dysponuje swoją grupą interwencyjną

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zegluga.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o. w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o. w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Waldemar Graczyk

Prezes Zarzadu

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Markowicz
Odpowiada:Adrianna Jabłońska
Wytworzył:Adrianna Jabłońska
Data ostatniej zmiany:2011-12-08 13:10:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 27328