drukuj

Nabór do pracy

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie został rozstrzygnięty.

Wygrał Pan Jakub Urbanowicz.

 

W związku ze zmianą w zakresie wymogów formalnych stawianych kandydatom na Prezesa (dostosowaniu do obowiązujących standardów),

Rada Nadzorcza Żeglugi Ostródzko Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie zamieszcza zmienioną treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Żeglugi Ostródzko Elbląskiej Sp. z o.o.

Ostróda, dnia 09 kwietnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

ŻEGLUGI OSTRÓDZKO ELBLĄSKIEJ SPÓŁKI SP. Z O.O.

W OSTRÓDZIE

 

Rada Nadzorcza Żeglugi Ostródzko Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Żeglugi Ostródzko Elbląskiej Sp. z o.o., zwaną dalej „Spółką”.

 

 1. Kandydat na Prezesa Spółki powinien spełniać łącznie następujące wymogi formalne:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
 • nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką,
 • nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 • nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 • nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,
 • stan zdrowia kandydata powinien pozwalać na zajmowanie stanowiska Prezesa.

 

 1. Kandydat na Prezesa Spółki powinien również:
 • być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Wymagania dodatkowe :
 • znajomość zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, w tym zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami
 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy prawo zamówień publicznych
 • umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej
 • doświadczenie w obszarze zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi

 

 1. Kandydat na członka Prezesa Spółki nie powinien:
 • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

 

 1. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki określone w treści ogłoszenia proszone są o składanie ofert zawierających:
 • CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • dokumenty wykazujące przygotowanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – kopie świadectw pracy lub inne potwierdzające staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu
 • oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze tworzenia rejestru kandydatów na Prezesa Zarządu Żeglugo Ostródzko Elbląskiej Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

 

Dokumenty załączyć należy w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego oraz oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

 

Wymagane w naborze dokumenty na Prezesa Zarządu Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej Sp. z o.o. należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – PREZES ŻEGLUGA OSTRÓDZKO - ELBLĄSKA – nie otwierać do dnia 19 kwietnia 2019 r.”, w siedzibie Spółki w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49/sekretariat/ w terminie do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.

 

O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Żegluga Ostródzko - Elbląska Spółka z .o.o w Ostródzie.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu do dalszego postepowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której zostanie dokonana ocena kwalifikacji, wiedza i predyspozycje kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu postępowania.

 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta w Elblągu

Miejsce pracy:  Biuro Obsługi Klienta ul. Wodna 1b w Elblągu

 

Zakres obowiązków:

 • Udzielanie informacji klientom na temat usług i produktów oferowanych przez firmę,
 • Osobiste, telefoniczne lub mailowe przyjmowanie zamówień od klientów,
 • Przygotowywanie i wysyłanie ofert handlowych,
 • Zachęcanie klientów do zakupu usług lub towarów,
 • Dokonywanie kalkulacji opłat za usługi,
 • Wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych potrzebnych do poprawnej obsługi klienta,
 • Odprawa  pasażerów w oparciu o harmonogram rejsów,
 • Zamawianie transportu odbierającego pasażerów po rejsach,
 • Dbanie o porządek i czystość w biurze oraz w otoczeniu biura obsługi klienta,
 • Tworzenie, odpisywanie i edytowanie korespondencji.

Wymagania:

 • Znajomość języka: niemieckiego lub angielskiego lub rosyjskiego,
 • Wykształcenie min. średnie,
 • Wiedza z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows oraz aplikacje Office),
 • Praktyka biurowa lub w sprzedaży.

Wymagania osobowościowe:

 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
 • Skrupulatność, dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętność pracy w stresie i radzenia sobie z "trudnymi klientami",
 • Umiejętność pracy w zespole i budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 • Orientacja na wyniki oraz samodzielność i determinacja w działaniu,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, operatywność i zorganizowanie oraz umiejętność pracy pod presją zadań i czasu.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy:

a.kosciukiewicz@zegluga.com.pl

Prosimy o wpisanie w temacie maila: Specjalista ds. Sprzedaży Elbląg

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

Żegluga Ostródzko- Elbląska sp. z o. o. w Ostródzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

MARYNARZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Wymagania:

 • Uprawnienia marynarza lub starszego marynarza;
 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie - minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.
 • Aktualne badanie lekarskie
 • Dyspozycyjność w okresie od kwietnia do października

 

Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: a.kosciukiewicz@zegluga.com.pl (koniecznie z dopiskiem nazwy stanowiska).

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Więcej informacji pod nr telefonu (89) 670 92 19

 

Zgłoszenia osobiste prosimy kierować na adres:

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iga Rynkiewicz
Odpowiada:Iga Rynkiewicz
Wytworzył:Iga Rynkiewicz
Data ostatniej zmiany:2019-05-21 10:52:34

Archiwum

Data Autor
2019-05-21 10:49 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-10 08:35 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:13 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:11 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:10 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:09 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:08 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-03-08 13:39 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-03-08 13:35 Iga Rynkiewicz zobacz
2017-08-24 09:17 Agnieszka Buczyńska zobacz
2016-03-11 14:08 Marcin Markowicz zobacz
2016-02-05 10:30 Paweł Majewski zobacz
2016-02-05 10:28 Paweł Majewski zobacz
2015-04-01 09:38 Agnieszka Buczyńska zobacz
2015-02-09 08:12 Agnieszka Buczyńska zobacz
2015-02-09 08:11 Agnieszka Buczyńska zobacz
2014-06-06 09:31 Artur Kubacki zobacz
2014-05-26 10:11 Agnieszka Buczyńska zobacz
2014-05-26 08:40 Agnieszka Buczyńska zobacz
2014-02-26 20:00 Agnieszka Buczyńska zobacz
2014-02-26 19:47 Agnieszka Buczyńska zobacz
2011-09-13 16:22 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3324