Biuletyn Informacji Publicznej
Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
drukuj

Nabór do pracy

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o. o. w Ostródzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko: ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY

 

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:

 • wykonywanie konserwacji i przeglądów maszyn oraz urządzeń i instalacji według harmonogramu pod kątem mechanicznym i elektrycznym
 • wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii maszyn oraz urządzeń i instalacji pod kątem mechanicznym i elektrycznym
 • zgłaszanie zapotrzebowania na wymieniane części maszyn oraz urządzeń i instalacji
 • raportowanie o przeglądach, konserwacjach oraz naprawach bieżących maszyn poprzez dokonywanie zapisów w książkach maszyn i innych formularzach

Wymagania:

 • prawo jazdy kat B.
 • 5 lat doświadczenia
 • ogólna wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn, elektryki
 • chęć do pracy
 • sumienne wykonywanie obowiązków

Oferujemy:

 • stabilną posadę
 • umowę o pracę

 

Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV

 Wymagane dokumenty należy składać:

- osobiście w sekretariacie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

lub

- pocztą na adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

lub

- pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@zegluga.com.pl

 

w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o. o. w Ostródzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko: PRACOWNIK MYJNI

 

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za mycie i sprzątanie samochodów.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat B.
 • chęć do pracy
 • sumienne wykonywanie obowiązków

Oferujemy:

 • stabilną posadę
 • umowę zlecenie

 

Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV

 Wymagane dokumenty należy składać:

- osobiście w sekretariacie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

lub

- pocztą na adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

lub

- pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@zegluga.com.pl

 

w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 
 
 
 
REKRUTACJA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. NIE WYŁONIONO KANDYDATA.
 
 
 

REKRUTACJA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zarząd Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49

poszukuje pracownika na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagania formalne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość lub ekonomia,
 2. Udokumentowany min. 5-letni staż pracy w spółkach prawa handlowego na stanowisku głównego księgowego,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe: 

 1. Znajomość przepisów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 2. Znajomość przepisów prawa podatkowego (CIT, PIT, VAT, Akcyza),
 3. Znajomość zagadnień rozliczania płac,
 4. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 5. Dokładność, skrupulatność i terminowość,
 6. Zdolność analitycznego myślenia,
 7. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, program księgowy),

 Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.: 

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Kontrola merytoryczna dokumentów, zapewnienie kompletności i poprawności księgowań,
 3. Prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych, naliczanie i regulowanie podatków,
 4. Monitorowanie, raportowanie i prognozowanie kosztów i przychodów spółki,
 5. Sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
 6. Sporządzanie innych sprawozdań i zestawień na zlecenie Prezesa Zarządu Spółki, Urzędu Miasta i Rady Nadzorczej Spółki,
 7. Nadzór nad pracą działów księgowości oraz kadr i płac,
 8. Uczestniczenie w zebraniach i spotkaniach z „władzami” Spółki,
 9. Wsparcie wszystkich szefów działów oraz poszczególnych działów w zakresie prawidłowości rozliczeń oraz właściwego wypełniania przyjętej „polityki księgowości”.

Wymagane dokumenty: 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Referencje z poprzednich miejsc pracy (minimum 2 szt.)
 4. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 5. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
 7. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia,
 10. Aktualne dane adresowe kandydata, nr telefonu, adres e-mail.

 Wymagane dokumenty należy składać:

- osobiście w sekretariacie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49;

lub

- pocztą na adres 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 49 z dopiskiem:

DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

lub

- pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@zegluga.com.pl z tytułem wiadomości:   DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

w terminie do dnia 18 marca 2021 roku do godz. 24.00.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, mogą pozostać nierozpatrzone.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 
 
 
 
 
 
 
Żegluga Ostródzko- Elbląska sp. z o. o. w Ostródzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:
 
 
KAPITANA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
 
Wymagania:
 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Uprawnienia kapitana minimum klasy B;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie - minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.
Zakres obowiązków:
 • Staranność przy wykonywaniu wszystkich czynności służbowych tj. przygotowanie statku do rejsu, prowadzenie dziennika pokładowego oraz wszelkiej dokumentacji wskazanej przez Armatora, przywitanie gości uczestniczących w rejsie, sprawdzenie ważności biletu każdego pasażera wchodzącego na statek, prowadzenie statku, udzielanie informacji płynącym na statku turystom, przestrzeganie przepisów żeglugowych, przestrzeganie zasad umundurowania;
 • Kapitan obowiązany jest przed rozpoczęciem i w czasie rejsu dołożyć należytej staranności, aby statek był zdatny do żeglugi, a w szczególności aby odpowiadał wymaganiom wynikającym z przepisów co do bezpieczeństwa, obsadzenia właściwą załogą, należytego wyposażenia i zaopatrzenia;
 • Kapitanowi statku nie wolno opuszczać statku, który znajduje się na wodzie, z wyłączeniem postoju na przystani;
 • Kapitan obowiązany jest osobiście prowadzić statek przy wchodzeniu do portów, kanałów, rzek i urządzeń hydrotechnicznych, wychodzeniu z nich oraz w obrębie portów;
 • Kapitan statku jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom;
 • Kapitan swoją postawą i kompetencjami powinien dawać dobry przykład pozostałym członkom załogi;
 • Kapitan jest obowiązany przedsięwziąć wszystkie środki dla uchronienia statku oraz znajdujących się na nim osób przed szkodą.
Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:
 
koniecznie z dopiskiem nazwy stanowiska.
Więcej informacji pod nr telefonu +48 89 670 92 19
 
Zgłoszenia osobiste prosimy kierować na adres:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."
 
 
 
 
Żegluga Ostródzko- Elbląska sp. z o. o. w Ostródzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:
 
BOSMAN-MOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Wymagania:
 • Uprawnienia Bosman motorzysta;
 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie - minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.
 • Aktualne badania lekarskie.
Zakres obowiązków:
 • Bosman-motorzysta podlega bezpośrednio kapitanowi, odpowiada za stan techniczny i działanie wszystkich urządzeń mechanicznych i elektrycznych statku oraz wszystkich instalacji;
 • Odpowiada za gospodarkę paliwem i olejami oraz za przestrzeganie przepisów zapobieganiu zanieczyszczania wody i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;
 • Bosman-motorzysta obowiązany jest przygotowywać i uruchamiać silnik przed rejsem, utrzymywać stan czystej wody w zbiornikach statku, wymieniać filtry, tankować statek, prowadzić dziennik maszynowy, udzielać informacji płynącym na statku turystom, przestrzegać przepisów żeglugowych, wykonywać polecenia kapitana, przestrzegać zasad umundurowania.
 
 
 
Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:
 
koniecznie z dopiskiem nazwy stanowiska.
Więcej informacji pod nr telefonu +48 89 670 92 19
 
Zgłoszenia osobiste prosimy kierować na adres:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."
 
 
 
 
 
Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o. o. w Ostródzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:
 
MARYNARZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Wymagania:
 • Uprawnienia marynarza;
 • Żeglarska książeczka pracy;
 • Świadectwo zdrowia;
 • Preferowane wykształcenie - minimum średnie;
 • Dokładność, sumienność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • Odporność na stres.
 • Aktualne badanie lekarskie
 • Dyspozycyjność w okresie od maja do września
 
 
Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: a.kosciukiewicz@zegluga.com.pl (koniecznie z dopiskiem nazwy stanowiska).
 
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 
Więcej informacji pod nr telefonu +48 89 670 92 19
 
Zgłoszenia osobiste prosimy kierować na adres:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iga Koprowska
Odpowiada:Iga Koprowska
Wytworzył:Iga Koprowska
Data ostatniej zmiany:2021-08-02 08:09:41

Archiwum

Data Autor
2021-08-02 07:53 Iga Koprowska zobacz
2021-03-23 12:50 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-03-03 12:19 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-16 10:58 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-16 10:57 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-16 10:55 Iga Rynkiewicz zobacz
2021-02-16 10:52 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-07 09:33 Iga Rynkiewicz zobacz
2020-02-07 09:31 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-05-21 10:52 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-05-21 10:49 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-10 08:35 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:13 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:11 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:10 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:09 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-04-01 10:08 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-03-08 13:39 Iga Rynkiewicz zobacz
2019-03-08 13:35 Iga Rynkiewicz zobacz
2017-08-24 09:17 Agnieszka Buczyńska zobacz
2016-03-11 14:08 Marcin Markowicz zobacz
2016-02-05 10:30 Paweł Majewski zobacz
2016-02-05 10:28 Paweł Majewski zobacz
2015-04-01 09:38 Agnieszka Buczyńska zobacz
2015-02-09 08:12 Agnieszka Buczyńska zobacz
2015-02-09 08:11 Agnieszka Buczyńska zobacz
2014-06-06 09:31 Artur Kubacki zobacz
2014-05-26 10:11 Agnieszka Buczyńska zobacz
2014-05-26 08:40 Agnieszka Buczyńska zobacz
2014-02-26 20:00 Agnieszka Buczyńska zobacz
2014-02-26 19:47 Agnieszka Buczyńska zobacz
2011-09-13 16:22 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4721