Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Udostępnianie danych

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 
(art. 10, art. 13, art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

- na pisemny wniosek
 - ustnie, w przypadku, gdy brak jest pisemnego wniosku.


1. W obu przypadkach informacja publiczna, jeżeli to możliwe powinna być udzielona niezwłocznie
    dotyczy to np. udzielania informacji, która nie jest informacją przetworzoną.
2. Udostepnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbednej zwłoki, nie później niż
    w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie okreslonym wyżej, Zakład
    powiadamia o tym terminie i o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostepni
    informację, nie dłuższym jednak niz 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Zakład ma ponieść dodatkowe
    koszty związane ze wskazanym sposobem udostepniania lu koniecznością przekształania
    informacji w forme wskazana we wniosku, Zakład może pobrac od wnioskodawcy opłatę
    w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Zakład w takim przypadku w ciągu 14 dni
    zawiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostepnienie informacji nastepuje zgodnie
    z wnioskiem po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, ze wnioskodawca
    dokona w tym czasie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostepnienia informacji
    albo wycofa wniosek.

                         UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.
Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu.

2.
Zakład jest zobowiazany udostepnić dokumentacje medyczną:                                   
   (art.26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 - pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 
    pacjenta,
 - po śmierci pacjenta, prawo wgladu w dokumentację medyczna ma osoba upoważniona przez
    pacjenta za życia,

 - upoważnionym organom władzy publicznej (NFZ, organy samorządu zawodów medycznych,
   konsultanci krajowi i wojewódzcy) w zakresie niezbednym do wykonywania przez te
   podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 - ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym dyscyplinarnym, prokuratorom,
    lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności
zawodowej
 - podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja jest niezbędna do 
   zapewnienia ciagłosci świadczeń zdrowotnych, 
 - uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało
   przeprowadzone na ich wniosek
 - Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta
 - lekarzowi, pielegniarce lub położnej według obowiązujacych przepisów
 - szkole wyższej lub jednosce badawczo-rozwojowej według obowiazujacych przepisów.

3.
Udostepnianie danych zawartych w posiadanej przez Zakład dokumentacji odbywa się
    według obowiazujących przepisów.
 
4. Dokumentacja medyczna jest udostepniana na podstawie decyzji kierownika Zakładu lub
    osoby przez niego upoważnionej.

MOŻLIWE FORMY UDOSTĘPNIANIA
  (art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
- do wglądu,
- poprzez sporzadzenie jej wyciagów, odpisów lub kopii,
- poprzez wydanie orginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzezeniem zwrotu po wykorzystaniu,

ZASADY ODPŁATNOŚCI
(art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 77 ust. 5 ustawy
z dnia
13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen społecznych, art. 121 ust. 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
1. Opłatę można pobrać wyłacznie za sporządzenie jej wyciagów, odpisów lub kopii
    dokumentacji medycznej, w tym wykonanej na elektronicznym nośniku danych
2. Nie można pobierac opłaty za udostepnienie dokumentacji medycznej od:
       - Zakładu Ubezpieczen Społecznych
       - Organu Rentowego
3. Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:
za jedną stronę wyciagu, lub odpisu, a także za sporządzenie wyciagu, odpisu lub kopii 
   
            dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, nie może przekraczać
           0,002 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia
           nastepnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski"
na podstawie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych,
 za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej, nie może przekraczać 0,0002 przecietnego
              wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
(art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzaeczniku Praw Pacjenta)
 20 lat  od końca roku kalendarzowego, w którum dokonano ostatniego wpisu
 30 lat  od konca roku kalendarzowego w którym nastapił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia
           ciała lub zatrucia,
 10 lat  od końca roku kalendarzowego w którym wykonano zdjecie rentgenowskie,
           przechowywane poza dokumentacją medyczna pacjenta,
  5 lat   od konca roku kalendarzowego w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza,
           które są przechowywane,
 22 lata w przypadku dokumentacji medycznej dotyczacej dzieci do ukonczenia 2. roku zycia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Świącik
Odpowiada:Agata Świącik
Wytworzył:Agata Świącik
Data ostatniej zmiany:2012-04-17 15:48:21
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1646