Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Statut

UCHWAŁA 299/XXXII/09 

Rady Gminy KONOPISKA

                   z dnia  01 grudnia 2009                    

w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. .Nr 142, poz. 1591 z  2001 r. z  późn. zm.) oraz art. 11, 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r Nr 14, poz. 89 . późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

  

   § 1

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach przyjęte uchwałą Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach nr 29/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ GOZ w Konopiskach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

 

S T A T U T

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

w KONOPISKACH

 

 1. I.                   Postanowienia ogólne

 

 

 

 • § 1
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

„Ośrodek” działa na podstawie:

1). ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

2). innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych

3). niniejszego Statutu,

4). przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

 

 • § 2
 1. Podmiotem założycielskim „Ośrodka” jest Rada Gminy Konopiska.
 2. Organem sprawującym nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Konopiskach jest Rada Gminy Konopiska.

 

 

 • § 3
 1. Siedziba „Ośrodka” mieści się w Konopiskach, ul. Lipowa 3.
 2. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany w Statucie.

 

 

 

 • § 4

      Obszar działania „Ośrodka” obejmuje teren województwa śląskiego.

 

 

              § 5

 1. „Ośrodek” podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.
 2. „Ośrodek” uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

 

 

 

 

 1. II.                Cel i działania

 

 

 

 • § 6

Podstawowym celem „Ośrodka” jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie   podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

 

 • § 7
 1. Do zadań „Ośrodka” należą:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
  2.  udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   1. ginekologii i położnictwa,
   2. rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych.
   3. udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej
    1. sprawowanie opieki lekarsko – pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą z zakładów  nauczania i wychowania
    2. wykonywanie badań EKG I USG
    3. zabiegi pielęgniarskie
    4. szczepienia ochronne
    5.  środowiskowa opieka pielęgniarska i położnicza
    6. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy

10. badania stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy

11. badania profilaktyczne

12. promocja zdrowia

 

 

 • § 8

   W realizacji statutowych działań „Ośrodek” współdziała z:

 1. Narodowym Funduszem Zdrowia,
 2. Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,
 3. Innymi podmiotami leczniczymi,
 4. Pogotowiem Ratunkowym
 5. Oddziałami szpitalnymi, przychodniami i poradniami specjalistycznymi,
 6. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

        

 

 1. III.             Organy Zakładu i struktura organizacyjna   

 

 

 • § 9

Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Społeczna

 

 • § 10
 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor stoi na czele „Ośrodka”, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników „Ośrodka” i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 4. Dyrektor opracowuje regulamin organizacyjny „Ośrodka” i przedkłada go do akceptacji Radzie Społecznej.

 

 • § 11
 1. 1.  Dyrektor kieruje „Ośrodkiem” przy pomocy:

1)      zastępcy ds. lecznictwa,

2)      głównego księgowego,

3)      pielęgniarki koordynującej

2. Zastępcę powołuje i zatrudnia Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • § 12
 1. Przy „Ośrodku” działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 3. W skład Rady Społecznej wchodzi jako przewodniczący Wójt Gminy i co najmniej 4 członków (w tym 1 przedstawiciel Wojewody).
 4. Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 5. Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i opinie w formie uchwały.
 6. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.
 7. Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej, niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy oraz sposób podejmowania prawomocnych uchwał.
 8. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia „Ośrodek”.

 

 

 • § 13
 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor „Ośrodka” oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w zakładzie.
 2. W posiedzeniach Rady Społecznej maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów medycznych.

 

 • § 14

Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji:

 1. na wniosek podmiotu delegującego w skład Rady
 2. wskutek zrzeczenia się członkostwa

 

 • § 15

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. Przedstawianie podmiotowi, który utworzył zakład, wniosków i opinii w sprawach:

a)      zbycia środków trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b)      związanych z przekształceniem lub likwidacją „Ośrodka”, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c)      przyznawaniem nagród Dyrektorowi „Ośrodka”

d)     rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem

e)      regulaminu organizacyjnego

 1. Przedstawianie Dyrektorowi „Ośrodka” wniosków i opinii w sprawach:

a)      planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)      rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c)      kredytów bankowych i dotacji,

d)     podziału zysku,

 1. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 2. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i niniejszym statucie.

 

 • § 16

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu założycielskiego.

 

 • § 17

W skład „Ośrodka” wchodzą:

 1. poradnia ogólna,
 2. gabinet zabiegowy,
 3. poradnia dla dzieci,
 4. punkt szczepień ochronnych,
 5. poradnia ginekologiczno – położnicza,
 6. gabinet fizjoterapii,
 7. laboratorium analityczne,
 8. poradnia rehabilitacyjna,
 9. poradnia ogólna w Hutkach nr 161
 10. gabinet pielęgniarki środowiskowej
 11. gabinet położnej środowiskowej
 12. gabinet medycyny szkolnej

 

 

 • § 18
 1. Szczegółowy zakres działania i organizacji wewnętrznej jednostek organizacyjnych i komórek funkcjonalnych wchodzących w skład „Ośrodka” określa regulamin organizacyjny.
 2. Zależnie od potrzeb Dyrektor „Ośrodka” za zgodą podmiotu założycielskiego może utworzyć inne jednostki i komórki „Ośrodka” lub likwidować już istniejące.
 3. Utworzenie lub likwidacja jednostki organizacyjnej czy komórki funkcjonalnej „Ośrodka” wiążącej się z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności „Ośrodka”, musi być zaopiniowana przez Radę Społeczną zgodnie z treścią § 15 pkt. 1 lit. b statutu.

 

 

 1. IV.             Forma gospodarki finansowej i fundusze „Ośrodka”

 

 

 • § 19
 1. „Ośrodek” prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.
 2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego „Ośrodka” albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody podmiotu, który utworzył „Ośrodek”.

 

 

 • § 20

Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w:

 1. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
 2. innych przepisach finansowych dotyczących samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

 

 • § 21

Podstawę gospodarki finansowej „Ośrodka” stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora „Ośrodka”

 

 

 • § 22

„Ośrodek” sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem wyników, które podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

 

 

 • § 23

„Ośrodek” prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

 

 • § 24
 1. „Ośrodek” może uzyskiwać środki finansowe:

1)       z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

 1. Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy,
 2. zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, w tym podmiotów leczniczych
 3. osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
 4. osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenia społeczne,
 5. instytucji ubezpieczeniowych,
 6. organu założycielskiego oraz innych organów uprawnionych na podstawie  odrębnych przepisów,

2)      na realizację zadań i programów zdrowotnych,

3)      z prowadzonej działalności gospodarczej innej niż wymieniono w pkt 1

4)      z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego.

2. „Ośrodek” może otrzymywać dotacje budżetowe na:

1)      realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2)       pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób  wykonujących zawody medyczne,

3)      remonty, inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury    medycznej.

4)       dodatkowe zadania nałożone przez organ założycielski na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

5)       cele szczególne przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

     3. Dotacje budżetowe przyznaje podmiot założycielski.

 

 

 • § 25

 

     „Ośrodek” może prowadzić także działalność:

 1. gospodarczą w zakresie związanym z prowadzeniem działalności podstawowej
 2. w zakresie oświaty zdrowotnej
 3. w zakresie świadczenia usług medycznych innym podmiotom leczniczym
 4. w zakresie innych świadczeń mających na celu poprawę ekonomiki i efektywności działania placówki.

 

 

 • § 26
 1. Wartość majątku „Ośrodka” określają:

a). fundusz założycielski

b). fundusz zakładu

 1. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej części mienia komunalnego.
 2. Fundusz „Ośrodka” stanowi wartość majątku własnego po odliczeniu funduszu założycielskiego.

 

 

 

     § 27

 „Ośrodek” samodzielnie decyduje o podziale zysku.

 

 

     § 28

 1. „Ośrodek” pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
 2. Podmiot tworzący może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.
 3. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego określonego w ust. 2, podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno – prawnej albo o likwidacji „Ośrodka”, zgodnie z art. 60 ustawy o działalności leczniczej.

 

 

 

 1. V.                Postanowienia końcowe

 

 

 

          § 29

  1. Statut „Ośrodka” po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną uchwala Rada Gminy.

  2. Zmiany w Statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.

 

 

 

          § 30

 Statut wchodzi na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Świącik
Odpowiada:Agata Świącik
Wytworzył:Agata Świącik
Data ostatniej zmiany:2012-08-17 12:15:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4512