Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Statut

 

UCHWAŁA NR 183/XXV/2012

Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 7 oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach, zwanego dalej "Statutem" wprowadza się następujące zmiany:

1). w §15 Statutu określającym zadania Rady Społecznej:

a) w ust. 1 wykreśla się pkt e)

b) w ust. 2 dopisuje się pkt e) w brzmieniu:

"e). regulaminu organizacyjnego".

2). §17 Statutu otrzymuje brzmienie:

"W skład Ośrodka wchodzą:

1. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2. gabinet dianostyczno - zabiegowy

3. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci

4. punkt szczepień

5. poradnia położniczo - ginekologiczna

6. pracownia fizjoterapii

7. pracownia diagnostyki laboratoryjnej

8. poradnia rehabilitacyjna

9. poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Hutkach nr 161

10. gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

11. gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

12. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci

3) §24 ust. 2 pkt. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

"4). dodatkowe zadania nałożone przez organ założycielski na podstawie ustawy o działalności leczniczej".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Dyrektorowi SP ZOZ GOZ w Konopiskach.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Świącik
Odpowiada:Agata Świącik
Wytworzył:Agata Świącik
Data ostatniej zmiany:2013-04-03 14:03:09
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4640