Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Statut

UCHWAŁA 268/XXVII/09 

Rady Gminy KONOPISKA

                         z dnia  24 czerwca 2009                    

 

 

w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. .Nr 142, poz. 1591 z  2001 r. z  późn. zm.) oraz art. 11, 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r Nr 14, poz. 89 . późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Zatwierdza się uchwałę Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach 12/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 26/09 Rady Społecznej

z dnia 06.05.2009r.

 

 

 

S T A T U T

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

w KONOPISKACH

 

 

 

 1. I.                   Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

„Ośrodek” działa na podstawie:

1). ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

2). innych aktów normatywnych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

3). niniejszego Statutu,

4). przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

 

§ 2

 1. Podmiotem założycielskim „Ośrodka” jest Rada Gminy Konopiska.
 2. Organem sprawującym nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Konopiskach jest Rada Gminy Konopiska.

 

 

§ 3

 1. Siedziba „Ośrodka” mieści się w Konopiskach, ul. Lipowa 3.
 2. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany w Statucie.

 

 

 

§ 4

      Obszar działania „Ośrodka” obejmuje teren województwa śląskiego.

 

 

§ 5

 1. „Ośrodek” podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.
 2. „Ośrodek” uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

 

 

 

 

 1. II.                Cel i działania

 

 

 

 

§ 6

Podstawowym celem „Ośrodka” jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie   podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

 

§ 7

 1. Do zadań „Ośrodka” należą:

1). udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

2). udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

     a). ginekologii i położnictwa,

     b). dermatologii,

     c). rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych.

3).udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej

4). sprawowanie opieki lekarsko – pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą z zakładów nauczania i wychowania

5). wykonywanie badań EKG I USG

6). zabiegi pielęgniarskie

7). szczepienia ochronne

8). środowiskowa opieka pielęgniarska i położnicza

9). orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy

10). badania stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy

11). badania profilaktyczne

12). promocja zdrowia

 

 

§ 8

   W realizacji statutowych działań „Ośrodek” współdziała z:

         1). Narodowym Funduszem Zdrowia,

         2). Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,

         3). Innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej,

         4). Pogotowiem Ratunkowym

         5). Oddziałami szpitalnymi, przychodniami i poradniami specjalistycznymi,

         6). Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

        

 1. III.             Organy Zakładu i struktura organizacyjna 

 

§ 9

Organami Ośrodka są:

1). Dyrektor

2). Rada Społeczna

§ 10

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor stoi na czele „Ośrodka”, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników „Ośrodka” i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 4. Dyrektor opracowuje regulamin porządkowy „Ośrodka” i przedkłada go do akceptacji Radzie Społecznej.

 § 11

1.  Dyrektor kieruje „Ośrodkiem” przy pomocy:

     1). zastępcy ds. lecznictwa,

     2). głównego księgowego,

     3). pielęgniarki koordynującej

2. Zastępcę powołuje i zatrudnia Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 12

 1. Przy „Ośrodku” działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 3. W skład Rady Społecznej wchodzi jako przewodniczący Wójt Gminy i 4 członków (w tym 1 przedstawiciel Wojewody).
 4. Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 5. Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i opinie w formie uchwały.
 6. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.
 7. Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy oraz sposób podejmowania prawomocnych uchwał.
 8. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia „Ośrodek”.

§ 13

 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor „Ośrodka” oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w zakładzie.
 2. W posiedzeniach Rady Społecznej maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów medycznych.

§ 14

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. Przedstawianie podmiotowi, który utworzył zakład, wniosków i opinii w sprawach:

a)      zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b)      zbycia środków trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c)      związanych z przekształceniem lub likwidacją „Ośrodka”, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

d)     przyznawaniem nagród Dyrektorowi „Ośrodka”.

 1. Przedstawianie Dyrektorowi „Ośrodka” wniosków i opinii w sprawach:

a)      planu finansowego i inwestycyjnego,

b)      rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c)      kredytów bankowych i dotacji,

d)     podziału zysku.

 1. Uchwalanie statutu „Ośrodka” i przedkładanie go do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył  „Ośrodek”.
 2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył „Ośrodek”.
 3. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego „Ośrodka”.
 4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 5. Przedstawianie wniosków organowi nadzorującemu „Ośrodek”.
 6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i niniejszym statucie.

 § 15

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu założycielskiego.

 § 16

W skład „Ośrodka” wchodzą:

 1). poradnia ogólna,

 2). gabinet zabiegowy,

 3). poradnia dla dzieci,

 4). punkt szczepień ochronnych,

 5). poradnia ginekologiczno – położnicza,

 6). gabinet fizjoterapii,

 7). laboratorium analityczne,

 8). poradnia dermatologiczna,

 9). poradnia rehabilitacyjna,

 10). poradnia ogólna w Hutkach nr 161

 11). pracownia USG

§ 17

 1. Szczegółowy zakres działania i organizacji wewnętrznej jednostek organizacyjnych i komórek funkcjonalnych wchodzących w skład „Ośrodka” określa regulamin porządkowy.
 2. Zależnie od potrzeb Dyrektor „Ośrodka” za zgodą podmiotu założycielskiego może utworzyć inne jednostki i komórki „Ośrodka” lub likwidować już istniejące.
 3. Utworzenie lub likwidacja jednostki organizacyjnej czy komórki funkcjonalnej „Ośrodka” wiążącej się z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności „Ośrodka”, musi być zaopiniowana przez Radę Społeczną zgodnie z treścią § 14 pkt 1 lit. c statutu.

 IV.             Forma gospodarki finansowej i fundusze „Ośrodka”

§ 18

 1. „Ośrodek” prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.
 2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego „Ośrodka” albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody podmiotu, który utworzył „Ośrodek”.

§ 19

Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w:

1). ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej,

2). innych przepisach finansowych dotyczących samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 20

Podstawę gospodarki finansowej „Ośrodka” stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora „Ośrodka”

§ 21

Dyrektor „Ośrodka” sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem wyników, które podlega weryfikacji i zatwierdzeniu stosownie do odrębnych przepisów.

§ 22

„Ośrodek” prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 § 23

 1. „Ośrodek” może uzyskiwać środki finansowe:

1). z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

     a).  Narodowego Funduszu Pracy na podstawie umowy,

     b).  zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, w tym zakładów  opieki zdrowotnej

     c). osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

    d). osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenia społeczne,

    e). instytucji ubezpieczeniowych,

f). organu założycielskiego oraz innych organów uprawnionych na podstawie  odrębnych przepisów,

2). na realizację zadań i programów zdrowotnych,

3). z prowadzonej działalności gospodarczej innej niż wymieniono w pkt 1

4). z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego.

2. „Ośrodek” może otrzymywać dotacje budżetowe na:

 1). realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2). pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób  wykonujących zawody medyczne,

3). remonty, inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury    medycznej.

4). dodatkowe zadania nałożone przez organ założycielski na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

5). cele szczególne przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

     3. Dotacje budżetowe przyznaje podmiot założycielski.

§ 231

     „Ośrodek” może prowadzić także działalność:

 1. gospodarczą w zakresie związanym z prowadzeniem działalności podstawowej
 2. w zakresie oświaty zdrowotnej
 3. w zakresie świadczenia usług medycznych innym placówkom opieki zdrowotnej
 4. w zakresie innych świadczeń mających na celu poprawę ekonomiki i efektywności działania placówki.

  § 24

1. Wartość majątku „Ośrodka” określają:

     a). fundusz założycielski

     b). fundusz zakładu

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej części mienia komunalnego.

3. Fundusz „Ośrodka” stanowi wartość majątku własnego po odliczeniu funduszu założycielskiego.

       § 25

 „Ośrodek” samodzielnie decyduje o podziale zysku.

      § 26

 „Ośrodek” pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

 

 1. V.                Postanowienia końcowe

            § 27

  1. Statut „Ośrodka” uchwala Rada Społeczna stosownie do § 14 pkt. 3 statutu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który utworzył „Ośrodek”.

  2. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.

 

          § 28

 Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez podmiot założycielski.

                                                                    

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aldona Górniak
Odpowiada:Aldona Górniak
Wytworzył:Aldona Górniak
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4512